Katechéza pre deti: Ježiš nás učil, že Boh je náš Otec (9. časť)

Boh nás stvoril. Boh nás miluje. Ako to vieme? Boh poslal svojho Syna, Ježiša, aby nás o tom poučil.

Ježiš nás učil o Bohu. Ježiš nás učil, že Boh nás miluje ako otec. Dobrý otec sa stará o svoje deti. Boh sa o nás stará.

Ježiš učil svojich nasledovníkov modliť sa. My sme jeho nasledovníci. Modlíme sa k Bohu za to, čo potrebujeme. Hovoríme s Bohom ako s otcom. Sme Božia rodina.

„Chceš vedieť, ako sa modliť k Bohu?“, spýtal sa Ježiš a sľúbil: „Ja ťa to naučím.“ Potom Ježiš povedal: „Keď sa modlíš, Boha nazývaj Otče.“

Ježiš učil modlitbu, ktorá sa začína slovami Otče náš. Ježiš je náš Pán. Preto túto modlitbu nazývame aj Pánova modlitba.

Otče náš sa modlíme na božskej liturgii. Poznáš Pánovu modlitbu?

Boh chce, aby sme žili v spojení s Ním. Jeden zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je modliť sa.

Zopakujme si: Dnes sme sa dozvedeli, ako nás Ježiš naučil nazývať Boha, keď sa modlíme. Ako máme nazývať Boha? (Otče) Keď hovoríš Pánovu modlitbu alebo Otče náš, mysli na to, ako ťa Boh miluje – ako otec.

Vyber vhodné slovo a doplň do Pánovej modlitby:

______ náš, ktorý si na ___________,

posväť sa ______ tvoje,

príď kráľovstvo tvoje,

buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na ______.

________ náš každodenný daj nám dnes

a ________ nám naše viny,

ako aj ____ odpúšťame svojim vinníkom,

a neuveď nás do pokušenia,

ale ______ nás zlého. Amen.

nebesiach / Otče / zemi / meno / Chlieb / odpusť / zbav / my

Pre rodičov:

Modlitba

Tak ako židia pred nimi, aj raná Cirkev učila, že veriaci by sa mali modliť počas dňa, pretože nikdy neprestali žiť v nebeskom kráľovstve. Kresťania sa spravidla mohli zhromaždiť raz alebo dvakrát denne na spoločnej modlitbe, ale okrem toho bola považovaná za nevyhnutnú aj osobná, súkromná modlitba – komunikácia každého veriaceho s Pánom. Obvyklý čas na modlitbu bol aj vtedy ráno pred začatím vykonávania denných prác, večer na ich konci a pred odchodom na odpočinok.

Rodinná modlitba

Keď sa modlíme spoločne ako rodina, potvrdzujeme, že sme jeden celok pred Bohom, ktorý riadi náš spoločný život. On na oplátku posilňuje našu vieru a oddanosť a viac nás spája, čo má za následok, že po nedorozumení v rodine môže ľahšie dôjsť k skutočnému odpusteniu. Ruský starec z 19. storočia Makarij Optinský raz napísal korešpondentovi: „Spoločná modlitba manžela a manželky je veľká sila. To môže byť jeden z dôvodov, prečo sa nepriateľ snaží, aby ste sa vzdali tohto vynikajúceho zvyku.  

Rodinná modlitba by mala zahŕňať modlitbu za seba navzájom, ako aj spoločnú modlitbu. Manželia a manželky by sa mali modliť za zdravie a spásu svojich partnerov a tiež za to, aby naďalej mohli plniť úlohy, ku ktorým ich Pán povolal, podľa individuálneho povolania každého z nich.

Boh sa zjavil

Boh, ktorý nás tak veľmi presahuje, sa k nám sklonil a zjavil nám niečo o sebe. Každý sa môže rozhliadnuť okolo seba a v zázrakoch prírody vidieť Stvoriteľa, ktorého vlastné Slovo spôsobuje ich existenciu (prečítaj si 1. kapitolu v Evanjeliu podľa Jána). Boha obzvlášť zahliadneme pri pohľade na ľudí, pretože sú stvorení na jeho obraz a podobu. No najjasnejší obraz Boha získavame vďaka tomu, že On nám priamo oznámil seba v tom, čo my nazývame Božie zjavenie. Slobodne sa nám otvoril, aby sme mali účasť na jeho božskom živote. Keď Boh vytvoril ľud, Izrael, jednal s ním prostredníctvom sudcov a kráľov, kňazov a prorokov. Živil ich, ochraňoval, oslobodzoval, miloval, naprával, trestal a odpúšťal im. Učil ich, že on jediný je Boh, súcitný a verný svojim prísľubom. Ukázal sa nielen ako Svätý, ale aj ako náš Otec.

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publication 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://obitel-minsk.org/en/resist-temptation-at-what-price

Pozrite aj články na Postoj.sk https://www.postoj.sk/autor/jan-krupa


Nasledujúce: Katechéza pre deti: Ježiš nás učil, aby sme milovali (10. časť)
Predchádzajúce: Mimoriadna katechéza pre deti: Ježiš, náš Kráľ (Slávnosť Krista Kráľa)