Svetlo pre život: Dary Svätého Ducha (28. časť)

Krst uvádza kresťana do života Trojice. Zároveň sa človek stáva členom Cirkvi. Tieto dva prechody – prvý z obmedzenosti nášho prirodzeného života do božského života a druhý zo sebeckej individuality do Kristovho tela, ktorým je Cirkev (Kol 1, 18) – sú neoddeliteľné. Autentická kresťanská viera a účasť na božskom živote predpokladajú členstvo v Cirkvi a účasť vo spoločenstve veriacich. Život v Trojici je skutočný. Skutočne sme sa stali deťmi Otca; Kristus je naším bratom; Svätý Duch napĺňa naše životy. To spôsobuje skutočný rozdiel v tom, ako žijeme a konáme a ako sa správame k druhým.

Pán Ježiš prisľúbil Svätého Ducha svojim nasledovníkom (Jn 15, 16 – 17. 26; 16, 4 – 16). Evanjelisti opisujú naplnenie jeho prísľubu rôznymi spôsobmi. Svätý Matúš hovorí o krste v „mene Otca i Syna i Svätého Ducha“ (Mt 28, 19). Svätý Ján rozpráva o Ježišovi, ktorý sa zjavil po svojom zmŕtvychvstaní a vdýchol do svojich učeníkov Svätého Ducha s darom moci nad hriechom (Jn 20, 22 – 23). Svätý Lukáš rozpráva o päťdesiatom dni, keď Svätý Duch zostúpil na prvé kresťanské spoločenstvo v podobe ohnivých jazykov (pripomínajúc starozákonné teofánie) a umožnil apoštolom dorozumieť sa v rôznych jazykoch (Sk 2, 1 – 12). Opisuje údiv poslucháčov: „Ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény“ (Sk 2, 8 – 10). Od tohto začiatku sa ukazuje, že Svätý Duch udeľuje svojmu ľudu mnohoraké dary podľa jeho potrieb, lebo miluje a chce spásu každého a všetkých.

„Každý dobrý dar je od Svätého Ducha, v ktorom žije a hýbe sa všetko stvorenie“ (Prvá antifóna Nedeľnej utierne, 3. hlas). Prostredníctvom Svätého Ducha dostávame dary spoločné pre všetkých veriacich: dôveru v Otca (Rim 8, 15 – 16), vieru v Krista (1 Kor 12, 3) a samotnú schopnosť „modliť sa, ako treba“ (Rim 8, 26). Nasledovanie vedenia Svätého Ducha v každodennom živote plodí „lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5, 22).

Apoštolská tradícia potvrdzuje, že každý veriaci je povolaný byť chrámom Svätého Ducha. Preto novopokrstení prijímajú dar Svätého Ducha vo svätom tajomstve myropomazania. V tejto sviatosti je veriaci pomazaný myrom (olivovým olejom, ktorý je zmiešaný s mnohými vôňami) na viacerých častiach tela. Množstvo vôní symbolizuje rozmanitosť darov Svätého Ducha a rôzne pomazania symbolizujú, že veriaci kresťan dostáva Svätého Ducha pre všetky potreby života. Svätý Simeon Solúnsky poznamenal, že v tomto svätom tajomstve pokrstený a myropomazaný človek dostal všetky božské dary s výnimkou svätého kňazstva (O svätých tajomstvách 66, PG 155, 229). Takto sa celá Cirkev buduje vďaka rôznorodosti darov, ktoré dostáva nový úd Kristovho tela. Prostredníctvom týchto darov Svätého Ducha je jednotlivec  jedinečným spôsobom pripojený k Telu ako jeho neoddeliteľná súčasť, ktorá napomáha jeho rastu a zdokonaľovaniu.

Cirkev zvoláva Svätého Ducha na začiatku každej bohoslužby. Hymnom „Kráľu nebeský“ prosíme Ducha, ktorý sa v nás modlí (Rim 8, 26), aby bol s nami, keď sa zhromažďujeme v Pánovom mene. Prítomnosť a pôsobenie Svätého Ducha v bohoslužbe Cirkvi slúži na jej spojenie s Kristovým vlastným klaňaním sa Otcovi.

Najmä v božskej liturgii sa obnovuje dar Svätého Ducha, ktorý bol daný v krste a myropomazaní. V epikléze vzývame Otca, aby na nás a našu obetu nanovo zoslal Svätého Ducha. Svätý Ján Zlatoústy to opisuje takto: „Kňaz stojí a privádza dolu nie oheň, ale Svätého Ducha: a dlhú modlitbu neprednáša preto, aby sa roznietil oheň a zničil obetu (porov. 1Kr 18, 34 – 39), ale aby skrze túto modlitbu padla na obetu milosť a zapálila duše všetkých“ (O kňazstve 6, 4). Svätý Duch je v Cirkvi skutočne v liturgii, „predsedá a očisťuje poklesky, je Boh a zbožšťovateľ, oheň vychádzajúci z ohňa, hovorí, pôsobí, rozdeľuje dary“ (Stichira na Chválach, Utiereň na Päťdesiatnicu). My to potvrdzujeme, keď po svätom prijímaní spievame päťdesiatnicový hymnus: „Prijali sme nebeského Ducha.“ Prostredníctvom Svätého Ducha, ktorý pôsobí v liturgii, sa buduje Cirkev: „Dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista“ (1 Pt 2, 5).

Zdroj: LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad z angličtiny zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život: Tradícia a pôsobenie Svätého Ducha a Sväté písmo ako najpoprednejší písomný prejav Tradície (29. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život: Misia Cirkvi (27. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings