Prúd živej vody: Cirkevní otcovia (10. časť)

Ozdoba cirkví, stĺp a opora pravdy, bašta viery v Krista… Cirkev, ktorá mu bola zverená do opatery, stvárnil podľa starobylého vzoru, akoby podľa akejsi svätej ikony, takže tí, čo s ním žili, akoby žili so svetlom spred dvesto a viac rokov. Tento muž teda nepredložil nič vlastné, ani žiadnu nedávnu inováciu; ale ako s Mojžišovým požehnaním vedel z hĺbky svojho srdca vyniesť starobylé poklady.

Bazil Veľký, Pohreb Musónia

Kristus predtým, ako sa vrátil k Otcovi pri nanebovstúpení, poveril svojich apoštolov: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha“ (Matúš 28, 19 – 20). Spolu s týmto poverením prišiel aj prísľub, že takúto obrovskú úlohu nebudú musieť zvládnuť sami, pretože Kristus dodal: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Matúš 28, 20b). Ako sa práve prejavuje táto Kristova prítomnosť? Kristus poslal Svätého Ducha, ako sľúbil, aby viedol a riadil spoločenstvo (Cirkev), ktoré okolo seba zhromaždil. To bola jeho záruka, že všetko, čo učil, sa zachová a odovzdá ďalej.

Cirkev prvých storočí si bola mimoriadne vedomá svojho poslania neporušene zachovať to, čo odovzdali apoštoli v sile Ducha. Viera, ktorú Ježiš odovzdal svojim apoštolom a ktorú oni zasa odovzdávali z generácie na generáciu, je to, o čom sme hovorili ako o Tradícii. A predsa Tradícia nie je mŕtvym prijatím minulosti, je to skôr živá kontinuita s Cirkvou dávnych čias. Ako to opísal teológ Vladimír Losskij:

„Čistý pojem Tradície možno definovať tak, že Tradícia je život Svätého Ducha v Cirkvi, ktorý každému členovi Kristovho tela dáva schopnosť počúvať, prijímať a poznávať pravdu vo svetle, ktoré jej náleží, a nie podľa svetla ľudského rozumu.“

Z publikácie O význame ikon

Tradícia, o ktorej hovoríme, nie je éterický, nehmotný pojem, ktorý sa nedá konkretizovať; naopak, táto Tradícia je stelesnená v konkrétnom. Vnímame ju v mnohých aspektoch Cirkvi, ako sú Biblia, vyznania viery, koncily, spisy cirkevných otcov, hymny, ikony a celý systém cirkevnej dogmatiky, vedenia, bohoslužieb a umenia.

Táto „plnosť“ Tradície sa prirovnáva k tkaniu gobelínu, kde krásu a význam každého vlákna možno oceniť len vo vtelení mnohých vlákien, ktoré tvoria celý vzor. Ďalším obrazom je mozaika, kde každý malý kúsok dlaždice môže mať krásu sám o sebe, ale skutočná krása diela vyplýva z obrazu, ktorý sa vytvára prostredníctvom mnohých takýchto kúskov.

Keď sa snažíme oceniť Tradíciu našej Cirkvi, sme vedení k tomu, aby sme podrobnejšie preskúmali niektoré z mnohých prvkov, ktoré vyjadrovali prítomnosť Svätého Ducha v Cirkvi v čase a priestore. Už sme sa zaoberali Svätým písmom a videli sme, ako sa Nový zákon vyvinul z túžby Cirkvi zachovať svedectvá očitých svedkov Ježišovho života a učenia, ktoré Cirkvi zanechali apoštoli.

Teraz sa zameriame na Tradíciu, ako sa prejavuje prostredníctvom cirkevných otcov a ich spisov. Apoštoli určia vodcov v každom kresťanskom spoločenstve. Tak ako sa apoštoli museli rozhodnúť, ako najlepšie vydávať verné svedectvo o Kristovi, tak si aj Cirkev v nasledujúcich generáciách bude musieť vybrať, ktoré spôsoby reči a konania budú autenticky prejavovať prítomnosť Krista medzi nimi.

Týchto cirkevných vodcov, ktorí nastúpili po apoštoloch a pokračovali v ich misii, nazývame cirkevní „otcovia“, pretože ich životy a náuky dávali Cirkvi život tak, ako nám dávajú život naši biologickí otcovia. Títo vodcovia neboli formálne označovaní Cirkvou ako „Otcovia“, ale neskôr boli uznaní za tých, ktorí zohrali formujúcu úlohu v jej vývoji. Charakterizuje ich správnosť ich učenia, svätosť ich života a uznanie zo strany Cirkvi. Stručne povedané, Otcovia boli biskupi, teológovia a/alebo učitelia duchovného života, ktorých cieľom bolo udržiavať pri živote evanjeliovú pravdu, ktorá prišla od Boha Otca prostredníctvom Krista, od Krista k apoštolom a od nich k prvým predstaviteľom spoločenstva.

Otcovia boli považovaní za strážcov myslenia apoštolov, za svedkov, služobníkov a obrancov Tradície, za hovorcov Svätého Ducha, ktorí sa podieľali na formovaní Cirkvi v helenistickom (gréckom) svete. Otcovia boli v jednote s Cirkvou, pretože celá ich činnosť bola v jej službe, slúžili potrebám jej života. Táto služba mala mnoho podôb a foriem: obrana viery na ekumenických konciloch proti heretickým náukám, definovanie Cirkvi v jej vnútornom aspekte prostredníctvom ich spisov, zakladanie charitatívnych inštitúcií a snaha slúžiť menej šťastným, poučovanie katechumenov, ktorí chceli prijať vieru, hlásanie a/alebo presnejšie definovanie právd odovzdaných od apoštolov, aby sa zachovali pre budúce veky. Ich prácu najlepšie vystihujú slová kondáku, ktorý sa spieva v júlovú nedeľu, keď si pripomíname účastníkov prvých šiestich ekumenických koncilov:

Kázanie apoštolov a učenie otcov podporujú jedinú vieru Cirkvi; je odetá do rúcha pravdy utkaného z nebeskej teológie; správne odhaľuje veľké tajomstvo, keď oslavuje tento zázrak!

Osobná úvaha

Zostavte si ľubovoľný zoznam cirkevných Otcov, ktorých poznáte najlepšie.

Ktoré čítania z cirkevných Otcov boli pre vás významné?

Zdroj: A stream of living water, God with us publications 1988. Pracovný preklad z angličtiny zhotovil o. Ján Krupa

Please follow and like us:


Nasledujúce: Prúd živej vody: Prečo by sme mali študovať cirkevných otcov? (11. časť)

Predchádzajúce: Prúd živej vody: Nová zmluva (9. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings