Svetlo pre život: Ježiš, vtelené Slovo (15. časť)

„Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi“ (Hebr 1, 1 – 2). Toto úvodné vyjadrenie Listu Hebrejom odráža cirkevné chápanie, že celé Sväté písmo zobrazuje Božie nepretržité dielo pre spásu ľudstva. Vrcholom tohto diela je osoba a poslanie Ježiša Krista, „obrazu neviditeľného Boha, prvorodeného zo všetkého stvorenia“ (Kol 1, 15), v ktorom bolo zjavené tajomstvo Boha skryté od vekov (porov. Kol 1, 25 – 28).

Ježišovým poslaním bolo navrátiť ľudstvo k priateľstvu s Bohom: vzťah, ktorý bol stratený hriechom. „V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy“ (2 Kor 5, 19). Kristus urobil viac než len to, že odstránil nepriateľstvo medzi Bohom a ľudstvom. Stal sa človekom ako my, „stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“ (2 Kor 8, 9). My sme sa stali „účastnými na Božej prirodzenosti“ (2Pt 1, 4). Svätý Atanáz komentuje tieto pasáže slovami: „[Kristus] sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Bohom“ (O vtelení, 54).

Predstava zbožštenia je ústredným prvkom Božieho plánu spásy, ale uskutočňuje sa len v súlade s jeho plánom. Diabol v rajskej záhrade pokúšal: „Keď budete z neho [zo stromu poznania dobra a zla] jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh“ (Gn 3, 5). Diabol klamal, pretože byť podobný Bohu nie je v ľudských silách bez Boha. Prostredníctvom tajomstva Krista Boh odstránil škodu spôsobenú hriechom a obnovil naše určenie, ktoré sa teraz zjavilo ako zbožštenie. Tým, že sa Kristus stal človekom, samotná ľudská prirodzenosť sa stala účastnou na božstve. Nemôžeme sa stať Bohom zo svojej prirodzenosti, ale „kto je v Kristovi, je novým stvorením“ (2 Kor 5, 17). Z toho vyplýva, že „obaja môžu byť a byť nazývaní bohmi vďaka daru milosti, pretože Boh ako celok ich úplne napĺňa a nenecháva žiadnu ich časť bez svojej prítomnosti“ (Maxim Vyznávač, Mystagógia 21).

Tajomstvo zbožštenia ide ruka v ruke s novozákonnou doktrínou o inkarnácii („vtelení“). Cirkev vždy v centre svojej viery tvrdila, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. V 5. storočí Chalcedónsky koncil (Štvrtý ekumenický koncil) vyhlásil: „Nášho Pána Ježiša Krista treba vyznávať ako jednu a tú istú osobu, dokonalú v božstve a dokonalú v človečenstve, pravého Boha a pravého človeka, pozostávajúceho z rozumnej duše a tela, jedného v podstate s Otcom, pokiaľ ide o jeho božstvo, a jedného v podstate s nami, pokiaľ ide o jeho človečenstvo; stal sa nám vo všetkom podobným, s výnimkou iba hriechu.“ Toto vyznanie je novou formuláciou toho, čo sa nachádza v evanjeliách a Pavlových listoch: „On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom“ (Fil 2, 6 – 7). Tento veľkolepý úryvok bol zasa Pavlovou citáciou liturgického hymnu, ktorý používali kresťania v apoštolskej dobe.

Toto chápanie Ježiša ako Boha a človeka sa v priebehu storočí vyjadrovalo rôznymi spôsobmi. Tú istú vieru vyznávame, keď hovoríme Nicejské vyznanie viery: „Verím… v jedného Pána Ježiša Krista… On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.“ Tú istú tému počúvame vyjadrenú v božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho, ktorá cituje Jánovo evanjelium 3, 16: „Ty [Otče] si tak miloval svet, že si dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Napriek tomu tieto vyjadrenia stoja v kontinuite so skúsenosťami apoštolov s Pánom ako skutočne „Božím Synom“.

Chápanie zbožštenia ako účelu vtelenia pomohlo Cirkvi udržať rovnováhu pri vyjadrovaní svojej viery. Cirkev definovala, že Ježiš bol skutočne človekom, podobným nám vo všetkých ohľadoch, s výnimkou hriechu. Neveríme, že jeho božstvo úplne pohltilo jeho človečenstvo a urobilo ho bezvýznamným. To by sa rovnalo tvrdeniu, že nemôžeme byť vzkriesení a spasení vďaka jeho vteleniu. Na druhej strane, nemôžeme zdôrazňovať Ježišovo človečenstvo tak, že by sa jeho božstvo stalo bezvýznamným. Urobili by sme z neho jednoducho svätého a múdreho učiteľa, ale zjednotenie s ním by nás nezjednotilo s Bohom.

Tajomstvo vtelenia poskytlo byzantským cirkvám aj ich víziu ikonopisectva. Ako učil svätý Ján Damaský, Ježiša zobrazujeme na ikonách, pretože je človek ako my a dá sa nakresliť na obrazoch. Zobrazujeme ho však len ako vteleného Pána a rovnako ako apoštoli sa skláňame pred jeho slávou, ktorá sa zjavila v tajomstve Premenenia na vrchu Tábor.

Zdroj: Katechizmus LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život: Ježiš, predpovedaný Jánom (16. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život: Proroci – svedomie Izraela (14. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings