Kristus naša Pascha: Boží plán a anjeli (12. časť)

111 Boh Stvoriteľ napĺňa stvorenie milosťou svojej prítomnosti, no zároveň zostáva vo svojej podstate nedosiahnuteľný. Božiu prítomnosť vo svete objavujeme prostredníctvom modlitbovej kontemplácie, ktorá je schopná vidieť vo svete jeho božský prvoobraz, Krista.

112 Boh koná vo svete v súlade so svojím plánom, udržiava svet v existencii a vedie ho k jeho konečnému naplneniu. Toto Božie konanie sa označuje ako Boží plán (prozreteľnosť). Božia prozreteľnosť spočíva v jeho milostivej „predvídavosti“ a „predvečnej rade“ Otca i Syna i Svätého Ducha;[1] táto Prozreteľnosť je Božou vôľou pre svet a určuje zavŕšenie sveta: „Svojou mocou udržuješ stvorenie a svojou prozreteľnosťou riadiš svet.“[2] To znamená, že vo svete a v našom živote neexistujú náhody alebo náhodné udalosti. Viera umožňuje vidieť pôsobenie Božej prozreteľnosti v konkrétnych okolnostiach života.

Veď teba chvália anjeli, archan­jeli, tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnosti, sily a mnohookí cherubíni. Vôkol teba stoja šestorokrídli serafíni…

(Anafora Liturgie svätého Bazila Veľkého)

Viditeľný a neviditeľný svet

113 Symbol viery poukazuje na dva rôzne rozmery sveta stvoreného Bohom, viditeľný a neviditeľný. Svätý Maxim Vyznávač učí o zjednotení všetkého viditeľného a neviditeľného v stvorení. Vychádzajúc zo slov svätého apoštola Pavla, že všetko bolo stvorené Kristom a pre Krista (porov. Kol 1, 16 – 17), Maxim pod slovom všetko rozumie pozemské viditeľné a nebeské neviditeľné, ľudské viditeľné a anjelské neviditeľné. Keď sa Kristus vtelil, nerozlučne sa zjednotil so stvorením v „tele a krvi“ svojej ľudskej prirodzenosti.[3] Všetko stvorenie, viditeľné i neviditeľné, existuje nie na základe svojej vlastnej prirodzenosti, ale na základe pôsobenia Božieho Syna.

114 Anjeli, nebeské netelesné bytosti (duchovia)[4], „majú svoje bytie z vôle Otca, sú uvádzaní do života činnosťou Syna a zdokonaľovaní prítomnosťou Ducha“[5]. Boh ako najvyššia inteligencia stvoril anjelský intelekt. Urobil ich účastnými na svojej nevýslovnej sláve a sformoval ich neporušiteľnú podstatu. Anjeli sú majáky, ktoré odrážajú Božie Svetlo. Keďže dostali večný život od Pôvodcu Života a pretože kontemplujú večnú Slávu a Múdrosť, sú ako zrkadlá naplnené svetlom.[6]

115 Existencia neviditeľnej anjelskej ríše svedčí o bohatstve a rozmanitosti sveta stvoreného Bohom. Viditeľné aj neviditeľné patrí k jednému stvoreniu, na ktoré Boh hľadí ako na dobré. Ľudia a anjeli ako osoby majú možnosť budovať osobné a duchovné vzťahy s Bohom a medzi sebou navzájom: „Dnes veci hore hodujú s vecami dole a veci dole obcujú s vecami hore.“[7]

116 Anafora liturgie svätého Bazila Veľkého spomína deväť anjelských rádov: „Veď teba chvália anjeli, archan­jeli, tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnosti, sily a mnohookí cherubíni. Vôkol teba stoja šestorokrídli serafíni.“ Anjelské rády sa nazývajú „chóry“ z dôvodu ich spoločenstva s Bohom a medzi sebou navzájom. Anjeli neprestajne vzdávajú „chválu Bohu“, keď prebývajú vo svetle Božej slávy.

117 Vo Svätom písme anjeli zjavujú Božiu prítomnosť vo svete a oznamujú ľuďom Božiu vôľu. Sväté písmo niektorých z nich označuje menom: Michal (porov. Zjv 12, 7; Júd 1, 9), Rafael (porov. Tob 12, 15), Gabriel (porov. Lk 1, 19. 26). Anjeli pomáhajú ľuďom v ich duchovnom raste (porov. Hebr 1, 14). Tradícia Cirkvi učí, že Boh udeľuje každému človeku strážneho anjela: „Anjelov si určil za ochrancov.“[8] Zjednotenie viditeľného a neviditeľného stvorenia – ľudí a anjelov – sa prejavuje v božskej liturgii, kde pozemské vyjadruje nebeské a ľudia slúžia spolu s anjelmi: „My Cherubínov tajomne predstavujeme a životodarnej Trojici trojsvätú pieseň spievame…“ a „Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy, hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“[9]

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa


[1] Porov. Ján Damaský, Tretia reč na obranu svätých ikon, 19:PG 94, 1340.

[2] Trebník, Obrad Veľkého požehnania vody na sviatok Bohozjavenia, Tretia modlitba.

[3] Porov. Maxim Vyznávač, Otázky Talasiovi, 35: PG 90, 104.

[4] Modlitbová knižka: Poďte, pokloňme sa, Modlitby na každý deň, Nedeľa: Modlitby k Najsvätejšej Trojici (preložené z ukrajinčiny).

[5] Bazil Veľký, O Svätom Duchu 16, 38: PG 32, 136.

[6] Porov. Oktoich, 1. Hlas, Pondelkový utierňový kánon beztelesným mocnostiam, tropáre 7. a 8. piesne.

[7] Trebník, Obrad Veľkého požehnania vody na sviatok Bohozjavenia, Druhá modlitba.

[8] Liturgikon, Svätá božská liturgia nášho otca svätého Bazila Veľkého, Anafora.

[9] Liturgikon,Svätá božská liturgia nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, Cherubínska pieseň, Anafora.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha: človek – koruna stvorenia (13. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha: Stvoriteľ a jeho stvorenie (11. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings