Svetlo pre život II.: Naše posväcovanie času (4. časť)

Slovo „liturgia“ sa vzťahuje na viac než len na božskú liturgiu (Eucharistiu): vzťahuje sa na všetky bohoslužby, ktoré sa slávia v priebehu života Cirkvi. Tento pojem zahŕňa božskú liturgiu, ktorá je vrcholom Božej prítomnosti pre našu spásu; sväté tajomstvá (sviatosti), ktoré nás spájajú s božským životom alebo posväcujú osobitné momenty nášho života, každodenné bohoslužby, ktoré zasväcujú deň Pánovi, a iné príležitostné obrady a bohoslužby pre špeciálne potreby. Tieto služby nás premieňajú na účastníkov božského života a posväcujú každú dimenziu nášho života.

Existencia času odráža naše obmedzenia: znamená, že človek nemôže zažiť celú existenciu naraz. Čas označuje začiatky a konce nášho pozemského života. Gréci mali pre čas dve slová: chronos a kairos, ktoré niektorí cirkevní Otcovia rozlišovali, aby vyjadrili protikladné aspekty ľudskej skúsenosti s časom. Títo autori označili chronos za merateľný aspekt času, časové intervaly počítané materiálnymi zariadeniami. Často túžime uniknúť tejto ohraničenosti, aby sme sa spojili s tým, ktorý je večný a nekonečný, s Pánom, naším Bohom. Boh však vstúpil do času. Hoci je nesmrteľný, narodil sa a zomrel ako človek. Jeho život sa teraz stal naším životom; a jeho vzkriesenie – naše víťazstvo nad smrťou – prejavom v čase. Tým, že Boh vstúpil do času, dal všetkému času nový zmysel. Chronos, učili cirkevní Otcovia, je prekonaný kairosom (udalosťami alebo príležitosťami), čo znamená „vhodný čas“ – pre nás „čas spásy“. Svätý Pavol ohlasuje nový čas Krista: „Teraz je milostivý čas (kairos), teraz je deň spásy!“ (2 Kor 6, 2).

Mnoho rokov pred narodením Krista pisateľ knihy Kazateľ alebo Qoheleth lamentoval nad časom:

„Márnosť, len márnosť, všetko je iba márnosť. … [Jedno] pokolenie prichádza, [iné] pokolenie odchádza. Zem však stojí naveky. … Čo bolo, je to, čo aj zasa bude. A čo sa už stalo, to sa opäť stane. Nič nie je nové pod slnkom“ (Kaz 1, 2. 4. 9).

Po zmŕtvychvstaní sme však z tohto nekonečného kolobehu vyslobodení. Čas sa stal prostriedkom života. Ako povedal svätý Ján Zlatoústy: „Stále je tu tá istá milosť Ducha. Je to vždy Pascha“ (Homília 5, 3 na 1 Timotejovi). Podľa svätého Jána Zlatoústeho každé slávenie božskej liturgie je spásnou Božou Paschou, ktorá je pre nás vždy prítomná, hoci prežívaná v čase.

Aj svätý Maxim staval do protikladu starozákonné a novozákonné videnie času. Po Kristovom zmŕtvychvstaní sa časy a ročné obdobia stali znameniami Kristovej skutočnej a plnej prítomnosti pre nás v každom čase. Ako prisľúbil: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Svätý Maxim to obšírne vysvetľuje:

„[Boh] naznačil, že on sám má byť symbolicky uctievaný počas týchto dní. On je totiž sobotou ako odpočinok duše po jej námahe v tele a ako ukončenie jej utrpenia v záujme spravodlivosti. On je Pascha ako osloboditeľ tých, ktorí sú v trpkom otroctve hriechu. On je Päťdesiatnica ako pôvod a zavŕšenie všetkých stvorených bytostí a ako princíp, vďaka ktorému všetky veci prirodzene existujú.“[1]

Kristus je naším osloboditeľom a Spasiteľom vo všetkom, vrátane najvyššej „zbrane“ času, smrti. „[Svojou] smrťou,“ spievame, „smrť premohol“ a dal nám účasť na tomto víťazstve. Vieme, že biologicky stále musíme zomrieť, ale Kristus zbavil smrť jej konečnej moci. Ako sa tešil svätý Pavol: „Smrť, kde je tvoje víťazstvo?… Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista“ (1 Kor 15, 55. 57). Pre tých, ktorí boli pokrstení v Krista, sa jeho život stal naším životom. Už nežijeme v moci chronosu, ale žijeme v novom Kristovom čase.

Jedinečnosť tohto nového času spočíva v tom, že je vždy čerstvý a vhodný. Každý prvok kresťanského času je vlastne oslavou toho istého tajomstva spásy z novej perspektívy. Paschálne tajomstvo Kristovho víťazstva nad smrťou oživuje všetko, čo robíme. Celá liturgia ohlasuje, že Kristus sa svojím sebaobetovaním povýšil nad všetko a všetkých nás pozdvihuje spolu so sebou. Liturgia nám umožňuje žiť v čase (chronos) a vidieť túto ústrednú skutočnosť z perspektívy všetkých – rôznych činností nášho života.

Tri rôzne druhy bohoslužieb označujú rozmanité spôsoby, akými prežívame stále prítomné Kristovo tajomstvo. Bohoslužby prvého cyklu označujú prechod z jednej etapy života v Kristovi do druhej. Týmito obradmi sú predovšetkým sviatostné tajomstvá Cirkvi. Krst a myropomazanie nás privádzajú k znovuzrodeniu do života Trojice. Pokánie, „druhý krst“, označuje náš prechod z duchovnej choroby (hriechu) späť do nášho krstného života. Posvätná vysviacka a manželstvo označujú nové spôsoby, ktorými sa zaväzujeme vzkriesenému Kristovi. Pomazanie chorých obnovuje náš život v Kristovi počas telesnej krízy choroby. Podrobnejšie sa týmto svätým tajomstvám budeme venovať po kapitole o božskej liturgii.

Druhý cyklus zahŕňa rytmus každodenného života. Každý deň sa vyznačuje rôznymi bohoslužbami, ktoré spájajú deň s aspektmi Božej ekonómie. Prostredníctvom týchto každodenných bohoslužieb sa chvíľu po chvíli zúčastňujeme na tajomstve Božej spásy a ohlasujeme, že vo veku spásy každý deň je „dňom, ktorý učinil Pán“ (Ž 117, 24).

Tretí cyklus tvoria opakujúce sa slávenia, v ktorých si pripomíname celý príbeh Božej spásy prostredníctvom historických udalostí, ktoré sa stali. Týmito každoročnými spomienkovými slávnosťami ohlasujeme svoju vieru, že Boh skutočne koná tú istú spásu pre nás aj dnes. Ako sme už poznamenali, mnohé cirkevné hymny vyzerajú tak, že oslavovať minulú udalosť  začínajú slovom „dnes“, lebo „teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“ (2 Kor 6, 2).

Zdroj: Light for life. Part two. The Mystery celebrated. God with us publications 1996. Pracovný preklad zhotovili Juraj Šipula a o. Ján Krupa.


[1] Maximus the Confessor, Fifth Century on Various Texts, in The Philokalia Vol. 2, trans. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard a Kallistos Ware (London and Boston: Faber and Faber, 1981), 273.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život II.: Denné modlitbové cykly (5. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život II.: Chrámová budova – ikona Cirkvi konajúcej bohoslužbu (3. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings