Andrej, apoštol (30. november)

V plenárnej sále Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov v Ríme je vystavená ikona súrodencov a apoštolov Andreja a Petra vo vzájomnom objatí.

Tento dar konštantínopolského patriarchu Atenagorasa rímskemu pápežovi Pavlovi VI. pripomína ich historické stretnutie z 5. januára 1964 v Jeruzaleme. Tam sa po vyše 1000 rokoch stretli najvyšší predstavitelia Rímskej a Konštantínopolskej cirkvi.

Objatie bratov vyzýva na úprimné úsilie o dosiahnutie plnej, viditeľnej jednoty medzi latinskou a byzantskou časťou v Kristovej cirkvi.

Traduje sa, že Andrej kázal evanjelium južne od Čierneho mora a nakoniec v Grécku, kde 30. novembra 60 podstúpil mučenícku smrť na kríži so šikmými ramenami (tvar X). Andrejovský kríž možno vidieť aj na spomenutej ikone nad apoštolom. Nápis pod krížom ho nazýva „Andrej Prvopovolaný“.

Po roku 330, keď sa Byzancia stala hlavným mestom Rímskej ríše, vznikla legenda, že Andrej bol jej prvým biskupom. Z pasáže Jánovho evanjelia, že Ježiš povolal Andreja ako prvého spomedzi apoštolov, sa odvádzalo prednostné postavenie biskupa Byzancie, neskoršieho Konštantínopola. Tento nárok sa stal zárodkom stáročnej rivality medzi Rímom a Konštantínopolom, ktorá vyústila do Veľkej schizmy v druhom tisícročí. 

Pôvodne publikované v denníku Postoj o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://stgeorge.org/2022/06/feast-of-the-holy-apostles-peter-and-paul/

Pozrite aj články na Postoj.sk https://www.postoj.sk/autor/jan-krupa


Nasledujúce: Veľký portrét apoštola Andreja (30. november)
Predchádzajúce: Božská liturgia nášho otca svätého Jána Zlatoústeho