Katechéza pre deti: Nášho presbytera voláme a oslovujeme „otec“ (18. časť)

V našej cirkevnej rodine sa staráme jeden o druhého. Spoločne sa klaniame Bohu. Naše bohoslužby vedie presbyter. V našom východnom obrade takto označujeme kňaza.

Nášho presbytera oslovujeme „otec“, pretože tým, že nám vyslúžil krst, nás urobil súčasťou Božej rodiny.

Duchovný otec sa modlí k Bohu za nás všetkých. Presbyter prináša chlieb a víno na oltár. Duchovný otec nám podáva sväté prijímanie. Presbyter posviaca naše príbytky. Duchovný otec sa za nás modlí, keď sme chorí. Presbyter sa o nás stará ako dobrý otec.

Nášho presbytera pozdravíme a oslovíme nasledovne: „Slava Isusu Christu, otec Ján!“

Tí, ktorí slúžia vo svätyni pri oltári, nosia bohoslužobné rúcha. Tie sú znamením toho, že konáme niečo výnimočné. Konáme niečo sväté. Klaniame sa Bohu.

Duchovný otec je výnimočný. On vedie naše uctievanie Boha.

Keď nás náš presbyter vedie pri bohoslužbe, klaniame sa Bohu spolu so svätými v nebi. Jedného dňa budeme všetci spoločne uctievať Boha v nebi! Bude to slávne. Jedného dňa všetci budeme môcť byť v nebi, pretože Kristus vstal z mŕtvych a otvoril nám brány neba.

Zopakujme si to: Aký je názov nášho dnešného poučenia? (Nášho presbytera voláme a oslovujeme „otec“) Prečo ho voláme „otec“? (Lebo sa o nás stará ako otec) Aké veci robí? (Krstí, učí, posviaca naše príbytky, podáva nám sväté prijímanie, vedie naše bohoslužby).

Vyber a doplň vhodné slovo do vety:

Naša cirkevná ________ sa modlí spoločne.

Náš ______ vedie naše bohoslužby.

Nášho presbytera voláme a oslovujeme ________.

V krste nás robí súčasťou Božej ________.

Modlí sa k ______ za nás všetkých.

presbyter / rodina / „otec“ / rodiny / Bohu

Pre rodičov:

Presbyterát / Kňazstvo

Presbyter / kňaz je ustanovený, aby „hlásal evanjelium… prinášal ti [Pane] duchovné dary a obety, obnovoval tvoj ľud kúpeľom znovuzrodenia…“ (Byzantská liturgia, Euchologion).Po smrti Ježiša Krista biskupi predsedali každej eucharistickej liturgii. S rozvojom kresťanstva to však biskupi čoskoro nestíhali. Za ich spolupracovníkov boli určení presbyteri. Biskup poveruje presbytera vedením miestnej cirkvi. Presbyter je povinný spomínať meno svojho biskupa na každej božskej liturgii.

Bohoslužobné rúcha

Bohoslužobné rúcha sa začali používať vo štvrtom storočí, keď sa kresťanstvo stalo legálnym a fakticky štátnym náboženstvom Rímskej ríše. Vtedy sa biskupi stali vyššími cisárskymi úradníkmi, ktorí mali povinný odev. Ruka v ruke s vývojom eucharistickej bohoslužby do veľkolepej božskej liturgie, ktorú slávime dnes,  šiel aj vývoj cirkevných rúch. Každá časť bohoslužobného rúcha symbolizuje určitú úlohu kňaza a modlitby pri obliekaní bohoslužobného rúcha odrážajú túto symboliku. Bohoslužobné rúcha nám pomáhajú uvedomiť si, že na božskej liturgii sa spolu s tými, ktorí slúžia pri oltári, venujeme nebeskému dielu – niečomu, čo sa vymyká bežnosti.

Presbyter v kresťanskom spoločenstve

Funkcia, ktorá prislúcha presbyterátu v katechetickej úlohe, vyplýva zo sviatosti/svätého tajomstva posvätnej vysviacky, ktorú prijali. Prostredníctvom tejto sviatosti/tohto svätého tajomstvo sú presbyteri prostredníctvom pomazania Svätým Duchom označení osobitným znakom a tak sú pripodobnení Kristovi kňazovi takým spôsobom, že sú schopní konať v osobe Krista hlavy. Na základe tohto ontologického pripodobnenia Kristovi je funkcia presbytera službou, ktorá formuje kresťanské spoločenstvo a koordinuje a posilňuje ostatné charizmy a služby. Sviatosť posvätnej vysviacky ustanovuje presbyterov za „vychovávateľov vo viere“. Presbyteri pracujú na tom, aby sa veriaci správne formovali a dosiahli skutočnú kresťanskú zrelosť. Na druhej strane, vedomí si toho, že ich „služobné kňazstvo“ slúži „spoločnému kňazstvu veriacich“, presbyteri podporujú povolanie a prácu katechétov a pomáhajú im vykonávať funkciu, ktorá pramení z krstu a vykonáva sa na základe poslania, ktoré im zverila Cirkev. Presbyteri takto uskutočňujú požiadavku, ktorú im adresoval Druhý vatikánsky koncil: „Uznať a podporovať dôstojnosť laikov a ich špecifickú úlohu v poslaní Cirkvi.“

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publications 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa

Zdroj: https://www.katolickenoviny.sk/z-vasej-posty/category/z-vasej-posty/article/pripomenuli-si-vyrocie-smrti-svateho-cyrila-.xhtml

Please follow and like us:


Nasledujúce: Katechéza pre deti: Ježiša nazývame Pán (19. časť)

Predchádzajúce: Katechéza pre deti: Božia rodina spieva žalmy (17. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings