Kristus naša Pascha: Cirkev – ikona Najsvätejšej Trojice (33. časť)

V jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev.

Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.

(Symbol viery)

Nás všetkých, prijímajúcich z jedného chleba a z jednej čaše,

zjednoť medzi sebou navzájom, aby sme mali účasť aj na prija­tí jediného Svätého Ducha.

A učiň … aby sme našli milosrdenstvo a milosť …

s presvätou, prečistou, preblahoslavenou a slávnou Vládkyňou našou Bohorodičkou a vždy Pannou Máriou …

i so všetkými tvojimi svätými.

(Anafora liturgie svätého Bazila veľkého)

Ešte ťa prosíme, Pane, pamätaj na tvoju

 svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev …

 zblúdených obráť a zjed­noť s tvojou svätou, všeobecnou a apoštolskou Cirkvou.

(Anafora liturgie sv. Bazila Veľkého)

Cirkev – ikona Najsvätejšej Trojice

271 V „plnosti času“ (porov. Gal 4, 4) Boh Otec navštívi ľudstvo skrze svojho vteleného Syna, počatého zo Svätého Ducha a Panny Márie, aby ľudský rod vo Svätom Duchu prostredníctvom prijatia v Kristovi mohol prísť k Otcovi. Miestom a prostredím, kde sa uskutočňuje Božia adopcia ľudí, je mystické Kristovo telo, Cirkev. Cirkev je ľudom Boha Otca, Kristovým telom a chrámom Svätého Ducha.[1] Cirkev, iniciovaná vo večnom pláne Otca, sa stane skutočnosťou vo vtelení Božieho Syna a prejaví sa pri zostúpení Svätého Ducha.

272 Cirkev ako miesto, kde pôsobia Otec, Syn a Svätý Duch, je ikonou Najsvätejšej Trojice, t. j. spoločenstvom, kde môžu ľudia komunikovať s Bohom a medzi sebou navzájom. Ako je Boh jeden v troch osobách, tak aj jediné spoločenstvo Cirkvi existuje v spojení samosprávnych cirkví, ktoré žijú vo vzájomnom spoločenstve.

Biblické obrazy Cirkvi

Cirkev v Starom zákone

273 Ľudstvo bolo stvorené podľa vzoru spoločenstva osôb v Najsvätejšej Trojici: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby… A stvoril Boh človeka …, [ako] muža a ženu ich stvoril (Gn 1, 26 – 27). V súlade s večným Božím plánom sa stvorením ľudstva ako muža a ženy začína zjavenie Cirkvi. „Tak ako je Božou vôľou činnosť a nazýva sa stvorenie sveta, tak aj jeho plánom je spása ľudstva a nazýva sa Cirkev.“[2]

274 Boh zjavuje svoj plán o Cirkvi ako plnosti stvorenia v rozprávaní o živote Adama a Evy v raji. Bol to život v jednote s Bohom a v harmónii s celým stvorením. Svätí Otcovia opisujú puto medzi Kristom a Cirkvou vo vízii Božieho stvorenia Evy z Adamovho rebra: „Tak ako Eva vznikla z Adamovho rebra, aj Cirkev vznikla z Kristovho rebra.“[3] Vzťah medzi Adamom a Evou je predobrazom vzťahu medzi Kristom a Cirkvou:

Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená (Ef 5, 25 – 28).

275 Hriechom ľudstvo stratí raj (porov. Gn 3, 23 – 24) a oslabí svoje puto s Bohom. Ľudská zloba a násilie na zemi vedú k celosvetovej potope (porov. Gn 6, 5. 11). Archa, ktorou Boh zachráni spravodlivého Noema a jeho rodinu, je predobrazom Kristovej Cirkvi (porov. Gn 6, 13 – 16; Hebr 11, 7). Keď Boh uzavrie zmluvu s Abrahámom, prisľúbi, že z neho vyvedie veľký národ (porov. Gn 12, 2). Abrahám s vierou prijme toto prisľúbenie a stane sa „otcom všetkých, čo veria“ (Rim 4, 11).

276 Z Abrahámových potomkov Boh vytvorí svoj ľud, Izrael. Pod Mojžišovým vedením ich vyvedie z egyptského otroctva; prevedie ich cez Červené more; prevedie ich cez púšť. Potom s nimi na vrchu Sinaj uzavrie zmluvu. Viera v prisľúbenie a zachovávanie prikázaní sinajskej zmluvy sa stanú znakmi príslušnosti k Božiemu ľudu – starozákonnej Cirkvi.

Cirkev v Novom zákone

277 Otec uskutočňuje svoj večný plán s Cirkvou, spásonosným spoločenstvom ľudí, prostredníctvom vtelenia Syna mocou Svätého Ducha. Vtelený Boží Syn Ježiš Kristus vo svojom učení o Cirkvi často používa obrazy, ktoré boli jeho poslucháčom známe. Cirkev prirovnal k stádu, pre ktoré je on Dobrým pastierom (porov. Jn 10, 1 – 18). Cirkev je tiež vinicou (porov. Mt 21, 33 – 43), v ktorej Kristus je viničom (porov. Jn 15, 1 – 5) a jeho učeníci sú ratolesťami. Kristus v Cirkvi je aj nárožným kameňom stavby (porov. Mt 21, 42 – 44). Cirkev je nepoškvrnenou „Baránkovou nevestou“, ktorá sa pripravuje na príchod svojho Ženícha (porov. Zjv 19, 6 – 8).

278 Cirkev je úsvitom Božieho kráľovstva, ktoré Kristus ohlasuje v celom svojom kázaní, najmä v podobenstvách. Počúvame podobenstvá o horčičnom zrnku, ktoré vyrastie na strom (porov. Lk 13, 18 – 19); o poli, na ktorom spolu rasti pšenica aj kúkoľ až do času žatvy (porov. Mt 13, 24 – 30); o poklade ukrytom v poli; o drahocennej perle; o rybárskej sieti (porov. Mt 13, 44 – 47).

279 Kristus buduje Cirkev slovami svojho kázania a svedectvom svojho života, ktorý vrcholí v jeho smrti na kríži a zmŕtvychvstaní. „Roztiahol si ruky na kríži a zhromaždil si k sebe všetky národy. Ukázal si im, že sú jedna Cirkev, ktorá ťa chváli, tí na zemi spievajú v harmónii s tými na nebi.“[4] Kristus povolal dvanástich apoštolov na službu v Cirkvi; tento počet zodpovedá dvanástim kmeňom Izraela. Kristus zverí Cirkev apoštolom tohto nového Božieho ľudu: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha“ (Mt 28, 19 – 20). Plniac slovo božského Spasiteľa, apoštoli vyšli do sveta „ako šípy vystrelené z Božieho luku do celého sveta“[5].

280 Božím plánom v súvislosti s Cirkvou je zjednotiť celé ľudstvo: „Keď Najvyšší zostúpil a pomiatol jazyky, rozdelil národy. Keď rozdelil ohnivé jazyky, povolal všetkých k jednote; preto jednohlasne oslavujeme vše-Svätého Ducha.“[6] To, čo bolo rozptýlené a odcudzené (Babylonská veža), Kristus dá dokopy a zjednotí, keď udelí Svätého Ducha (Päťdesiatnica). Patriarcha Josyf Slipyj chápal túto jednotu ako spoločenstvo samosprávnych (po latinsky sui iuris; po ukrajinsky pomisni) cirkví: „Kristus svojím príchodom utvoril z ľudstva Božiu rodinu, Boží ľud, ktorý sa skladá z mnohých národov, zo samosprávnych cirkví, ktoré sú zároveň malými Kristovými rodinami vo veľkom jednotnom spoločenstve.“[7]

281 V Novom zákone sa starozákonnému Božiemu ľudu dáva grécke pomenovanie  ekklesia, ktoré znamená zhromaždenie tých, ktorí boli povolaní. Cirkev sa prejavuje v zhromaždení božskej liturgie, ktoré je predobrazom budúceho zhromaždenia všetkých národov, ktoré Ježiš Kristus naplní pri svojom druhom a slávnom príchode (porov. Mt 25, 31n). Miestom, kde sa veriaci zhromažďujú na liturgických obradoch, je cerkev (chrám alebo Boží dom). Cerkev – chrám sa stáva centrálnym, zjednocujúcim a spoločenstvo vytvárajúcim faktorom generačného, rasového a sociálneho zbližovania. Stáva sa katalyzátorom vzájomného spoznávania a spolupráce ľudí.[8]

282 Apoštol Pavol nazýva Cirkev „Kristovým telom“. Hlavou Tela je sám Kristus a my sme jeho údy (porov. Rim 12, 3 – 6; 1 Kor 12, 12 – 30; Ef 1, 22 – 23; 4, 11 – 13). Na Tajomnej večeri [Poslednej večeri] Kristus dáva svoje telo v Eucharistii. Prijímaním tohto tela sa stávame Kristovým telom. Ako existuje len jeden Boh a jeden Prostredník medzi Bohom a ľudským rodom Ježiš Kristus, tak je aj len jedna viera, jeden krst a jedna Cirkev, mimo ktorej niet spásy. Avšak spôsoby a prostriedky, ktorými Boh zachraňuje človeka prostredníctvom Cirkvi, zostávajú vždy tajomstvom Božieho milosrdenstva.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.


[1] Porov. Druhý vatikánsky koncil, Dogmatická konštitúcia o Cirkvi Lumen gentium,2 – 4.

[2] Klement Alexandrijský, Pedagóg, 1,1: PG 8, 280.

[3] Ján Zlatoústy, Chváloreč na Maxima, 3: PG 51, 229.

[4] Oktoich, Štvrtý hlas, Nedeľa, Kánon, Ôsma óda.

[5] Porov. Oktoich, Tretí hlas, Štvrtok, Utiereň, Sedalen po tretej katizme.

[6] Kvetná trióda, Nedeľa Päťdesiatnice, Kondák.

[7] Patriarcha Josyf Slipyj, Vianočný pastoračný list (9. december 1974).

[8] Porov. Metropolita Andrej Šeptický, Pastiersky list veriacim Ľvovskej a Kamjaneckej eparchie O Cirkvi (14. január 1901).

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha: Cirkev je jedna, svätá, katolícka a apoštolská (34. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha: Päťdesiatnica (32. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings