Kristus naša Pascha II.: Komentár k božskej liturgii (2. časť)

343 „Toto robte na moju pamiatku; lebo vždy keď jete tento chlieb a pijete z tejto čaše, zvestujete moju smrť a vyznávate moje vzkriesenie.“[1] V Kristovi má ľudská prirodzenosť účasť na božskej prirodzenosti (porov. 2 Pt 1, 4). Kristus dáva každému, kto v neho verí, spoločenstvo v božskom živote. Kristus toto tajomstvo spoločenstva uskutočnil na Tajomnej večeri, zjavil ho vo svojom paschálnom tajomstve a naďalej ho aktualizuje v bohoslužbách Cirkvi „teraz i na veky vekov“.

344 Vrcholom liturgického života Cirkvi je božská liturgia (z gréckeho leitourgia, čo znamená spoločné dielo). Je to služba Boha jeho ľudu a Božieho ľudu jemu. V božskej liturgii nás Otec uvádza do plnosti svojho života tým, že nám dáva svojho Syna. Syn sa nám potom dáva ako pokrm na hostine slova a na hostine Tela a Krvi. Robí to preto, aby sme sa s ním stali jedným telom a krvou[2] a mali účasť na jeho božstve. Prijímajúc Kristov dar vo Svätom Duchu, Cirkev mu odpovedá tým, že mu ponúka samu seba. Robí to preto, aby v nej mohol žiť a pôsobiť ako vo svojom tele. A tak Kristus, hlava Cirkvi, spolu s Cirkvou, ktorá je jeho telom, prináša Otcovi vo Svätom Duchu chválu a vďaku za spásu, ktorá sa už uskutočnila.

345 Božská liturgia pozostáva z (a) Proskomídie (z gréčtiny, čo znamená obetovanie) alebo Prothesis (z gréčtiny, čo znamená ustanovenie), čiže prípravy darov; (b) Liturgie slova a (c) Liturgie Eucharistie. V božskej liturgii sa uskutočňuje tajomstvo spásy. Táto spása je zjednotením Boha a ľudstva v Kristovi (porov. Ef 1, 10), „budovaním Kristovho tela“ (Ef 4, 12). Tak ako na Tajomnej večeri [Poslednej večeri] Kristus najskôr poučil apoštolov svojím slovom a až potom ich uviedol do tajomstva svojho Tela a Krvi, tak aj na božskej liturgii Kristus učí spoločenstvo veriacich, živí ho svojím slovom, a potom robí jeho členov účastnými na eucharistickej hostine. Kresťan vstupuje do tohto tajomstva počúvaním Božieho slova a účasťou na Pánovom Tele a Krvi.

Príprava na božskú liturgiu

346 Pred začiatkom božskej liturgie klerici prednesú vstupné modlitby a oblečú si liturgické rúcho. V modlitbách pred ikonostasom prosia o odpustenie svojich priestupkov. Uvedomujúc si svoju ľudskú krehkosť, prosia Pána, aby ich na prosby Božej Matky posilnil pre túto službu.

347 Význam a symboliku všetkých bohoslužobných odevov dobre ilustruje modlitba pre obliekanie stichára: „Ako ženícha ozdobil ma vencom, ako nevestu okrášlil ma skvostmi.“ Na liturgii kňaz predstavuje Krista Ženícha pred spoločenstvom a tiež Cirkev ako nevestu pred Bohom.

Proskomídia (Prothesis)

348 Kňaz oblečený v liturgickom rúchu začína slávenie proskomídie. Proskomídia uvádza veriacich do božskej liturgie. Proskomídia má svoj názov zo starobylého zvyku, keď veriaci prinášali na liturgiu rôzne dary. Chlieb a víno sa používali na Eucharistiu, zatiaľ čo ostatné dary sa použili pre potreby núdznych a pre duchovenstvo. Eucharistické zhromaždenie veriacich tak malo aj sociálny rozmer – vzájomnú výmenu darov (porov. Sk 3 – 4). Preto sa Pánova večera nazývala aj Večera lásky (po grécky Agapé; porov. 1 Kor 11).

349 Základným úkonom proskomídie je príprava chleba a vína, pretože to sú veci, ktoré Kristus použil na Tajomnej večeri. Chlieb a víno sú Božie dary a zároveň výsledok práce ľudských rúk. V Starom zákone chlieb znamenal to, čo bolo najpotrebnejšie na udržanie života, zatiaľ čo víno znamenalo slávnosť, radosť duše pred Bohom. Chlieb a víno boli základom hostiny, na ktorej sa božská Múdrosť ponúkala veriacim ako pokrm (porov. Prís 9, 5; Sir 24). V Novom zákone na Tajomnej večeri Kristus ponúkal chlieb a víno ako dar seba samého za život sveta. V odpovedi na to my prinášame chlieb a víno na znak darovania nášho života Kristovi.

350 Proskomídia sa vykonáva s bochníkmi špeciálne pripravenými pre Eucharistiu,  prosforami (z gréčtiny – prinesené). Z prvej prosfory kňaz vykrojí Baránka a položí ho na diskos. Vykrojovanie baránka je sprevádzané slovami z Izaiášovho proroctva o baránkovi vedenom na zabitie (porov. Iz 53, 7). Kristus je paschálny Baránok, ktorý berie na seba hriech sveta (porov. Jn 1, 29). Na baránkovi vykrojenom z prosfory je odtlačená pečať so slovami IC XC NIKA (z gréčtiny, „Ježiš Kristus víťazí“). Tieto slová sú predzvesťou plnosti „budúceho veku“, o ktorom svätý Pavol napísal: „A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom“ (1 Kor 15, 28). Víno a voda naliate do kalicha symbolizujú krv a vodu, ktoré vyšli z Kristovho boku, keď bol prebodnutý kopijou (porov. Jn 19, 34). Svätý Ján Zlatoústy učí: „V tej krvi a vode bol symbol krstu a [eucharistických] tajomstiev. Z obidvoch pochádza Cirkev… Zo svojho boku teda Kristus utvoril svoju Cirkev, tak ako utvoril Evu z Adamovho boku.“[3]

351 Kňaz kladie Baránka do stredu diskosu, aby naznačil, že vtelený, ukrižovaný a vzkriesený Kristus je stredom vesmíru a dejín. Napravo od Baránka položí trojuholníkovú časticu vykrojenú z prosfory na počesť najsvätejšej Božej Matky a naľavo deväť častíc na počesť anjelských zástupov a svätých. Pod Baránka kladie rad častíc na pamiatku rôznych žijúcich osôb a ešte nižšie rad pre zosnulých, na ktorých sa spomína. Inými slovami, kňaz menovite spomína tých, za ktorých veriaci prosili o modlitbu. Umiestnenie častíc okolo Baránka na diskose ukazuje, že Kristus k sebe zhromažďuje celú Cirkev.

352 Počas prikrývania a okiadzania darov na konci proskomídie kňaz pripomína účasť celého stvorenstva na Kristovej spáse a na liturgii: spomína kadidlo, hviezdu, vesmír, rieky a morské vlny, nebesia, celú zem a celý Boží svet. To všetko je výrazom Božej krásy a sily, to všetko dostáva Božie požehnanie, to všetko spieva na Božiu chválu.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.


[1] Liturgikon, Svätá božská liturgia nášho otca svätého Bazila Veľkého, Anafora.

[2] Cyril Jeruzalemský, Mystagogické katechézy, 4, 1; 4, 3: PG 33, 1097 – 1100. 

[3] Ján Zlatoústy, Krstné katechézy, 3, 17: SCh 50, 161.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha II.: Účasť veriacich na proskomídii (3. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha II.: Sme stvorení pre dôvernosť a spoločenstvo s Bohom (1. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings