Kristus naša Pascha: Prisľúbenie príchodu Mesiáša (18. časť)

I v Ducha Svätého… On hovoril ústami prorokov.

(Symbol viery)

Ty si sa celkom neodvrátil od svojho stvorenia, ani si nezabudol, Dobrotivý, na dielo tvojich rúk, ktoré si učinil, ale mnohorakým spôsobom si ho navštevoval pre svoju milosrdnú lásku. Prorokov si mu posielal a v každom pokolení si prejavoval svoju moc skrze tvojich svätých, v ktorých si našiel zaľúbenie. Ústami svojich prorokov si nám ohlasoval a predpovedal, že nás chceš spasiť. Na pomoc si ustanovil zá­kon, anjelov si určil za ochrancov.

(Anafora liturgie svätého Bazila Veľkého)

Prisľúbenie príchodu Mesiáša

159 Adamov pád neodvrátil Božiu lásku k ľudstvu. Boh preukazuje milosrdenstvo padlému ľudskému pokoleniu: „Pán, Boh, urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich“ (Gn 3, 21). Ponúkaním prisľúbenie spásy nás Boh uisťuje, že pokiaľ ide o náš rast v podobe Bohu, božskú adopciu a zbožštenie, Boží plán zostáva nemenný. Moc Božieho prisľúbenia je silnejšia ako slabosť pochádzajúca z ľudského hriechu: „Kristovou nevýslovnou milosťou sme získali ešte väčšie veci, než sme stratili diablovou zlobu.“[1] V starozákonnom kázaní prorokov sa Božie prisľúbenie postupne spája s postavou Božieho Pomazaného, Mesiáša, ktorý sa „v plnosti času“ (porov. Gal 4, 4) objaví ako vtelené Božie Slovo.

Protoevanjelium

160 Hneď po ich páde Boh oznámi Adamovi a Eve svoje prisľúbenie spásy. Keďže ľudský rod bol oklamaný pokušiteľom tým, že mu dôveroval, Boh medzi nimi nastolí nepriateľstvo, boj, aby ochránil ľudstvo pred úplným podriadením sa zlu: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom“ (Gn 3, 15). Boh prisľúbi ľudstvu konečné víťazstvo v tomto boji: „Ono [potomstvo ženy] ti [hadovi] rozšliape hlavu“ (Gn 3, 15). V súboji medzi dobrom a zlom nakoniec zvíťazí dobro, ktoré zosobňuje potomok ženy. Istota tohto víťazstva nevyplýva z ľudského úsilia, ale zo samotného Božieho slova, daného v prisľúbení. Toto prvé ohlásenie dobrej zvesti o spáse ľudského rodu Cirkev nazýva protoevanjeliom.

161V protoevanjeliu Boh zjavuje, že plán spásy sa naplní vďaka spolupráci ľudstva (porov. Gn 3, 15). Naplnenie prisľúbenia daného v protoevanjeliu sa približovalo počas celých dejín spásy až do času ohlásenia evanjelia o Ježišovi Kristovi: „Dieťa bude sväté, bude to Boží Syn“ (Lk 1, 35). „Naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca“ (Lk 1, 33).

162 Cestu od protoevanjelia k evanjeliu prešlo ľudstvo prostredníctvom Bohom vyvolených ľudí, ktorý uverili a prijal Božie prisľúbenie. Slová protoevanjelia sa uskutočňovali v priebehu dejín spásy. Prorok Izaiáš odhaľuje obraz ženy a jej potomstva: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počala a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7, 14). Počatie a porodenie Emanuela pannou je prorockým znamením, ktoré poukazuje na naplnenie prisľúbenia. Meno Emanuel (z hebrejčiny, Boh je s nami) zjavuje tajomstvo novonarodeného Dieťaťa, v ktorom je dokonale zjednotené božstvo a človečenstvo.

163 Božie prisľúbenie sa naplnilo v Ježišovi Kristovi skrze Pannu Máriu: „Boh poslal anjela Gabriela… k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária“ (Lk 1, 26 – 27). Práve Márii adresuje archanjel tie isté slová Izaiášovho proroctva: „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš“ (Lk 1, 30). V mene Ježiš (z hebrejčiny, Boh zachraňuje) sa zjavuje význam mena Emanuel– Boh je s nami.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.


[1] Lev Veľký, Kázeň 73: Na sviatok Nanebovstúpenia, 4: PL 54, 396.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha: Zmluva medzi Bohom a ľudstvom (19. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha: Dôsledky pádu (17. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings