Prúd živej vody: Biblia – inšpirované Božie slovo (4. časť)

Láskyplný Pane, rozsvieť v našich srdciach neuhasínajúce svetlo tvojho božského poznania a otvor náš duchovný zrak, aby sme chápali tvoju evanjeliovú náuku. Vlož do nás bázeň pred tvojimi prikázaniami, aby sme premáhali žiadosti tela, viedli duchovný život a vo všetkom zmýšľali a konali tak, ako sa to páči tebe. Veď ty si svetlo našich duší a tiel, Kriste Bože, a my ti vzdávame slávu i tvojmu Otcovi, ktorý nemá počiatku, s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen

Modlitba pred evanjeliom – božská liturgia

Keď sa Boh zjavil niektorým ľuďom, hovorili o svojej skúsenosti. V niektorých prípadoch o tom napísali, v iných prípadoch ich citovali iní, ktorí ich o tom počuli hovoriť. Keďže toto zjavenie sa neobmedzuje na jeden deň v celých dejinách, tieto písomné záznamy sa naďalej rozširujú. Hlavný písomný záznam kresťanskej Tradície sa nazýva Biblia, respektíve Sväté písmo, Sväté spisy atď.

Biblia je pre väčšinu kresťanov bezpochyby jedným z najdôležitejších vyjadrení Tradície. Pre väčšinu kresťanov v Severnej Amerike je Biblia v skutočnosti jediným vyjadrením Tradície, ktoré akceptujú ako definitívne. Dokonca aj nekresťania sú nútení zaoberať sa obrovským vplyvom, ktorý mala Biblia na našu západnú civilizáciu vo všeobecnosti a na našu anglicky hovoriacu civilizáciu zvlášť.

Biblia bola napísaná pod inšpiráciou Svätého Ducha v spoločenstve veriacich, Cirkvi, a  prostredníctvom neho, a opisuje rastúce vedomie tohto spoločenstva o Božom pôsobení v jeho živote. Preto je to denník Cirkvi a iba Cirkev mu môže správne porozumieť. Zatiaľ čo človeka zvonka môže vziať rodinný album alebo zápisník a rozpoznať postavy ako ľudí a možno aj rozlíšiť povahu zaznamenanej udalosti (svadba, promócia atď.), náhodný pozorovateľ nemôže znovu zažiť nostalgiu pôvodnej spoločnej udalosti, ak nemá citové puto so zobrazenými ľuďmi. Rovnakým spôsobom vzniká Biblia z Cirkvi; aby mohla plne odovzdať svoj význam, musí byť prežívaná v Cirkvi.

Keď pri práci s Bibliou opustíme hranice Cirkvi, môžeme sa stať obeťou dvoch veľmi nebezpečných extrémov: oslabeného pohľadu na Bibliu ako na zbožný folklór alebo nejakého druhu modloslužby, v ktorej sa klania samotnej Biblii.

„Folklórny“ prístup vidí Bibliu ako fascinujúcu zbierku starobylých príbehov, ktoré sa zachovali takmer náhodou a ktoré zobrazujú náboženské presvedčenia alebo predsudky určitého národa v určitej dobe. Nevidí, že Biblia bola špeciálne poskytnutá Bohom, aby slúžila na dosiahnutie konkrétneho cieľa. 

Prístup klaňajúci sa Biblii z nej robí takmer tabuľu ouija. Bibliu vidí ako pevný a slávnostný text, ktorý poskytuje odpovede na všetky otázky (vrátane fyziky, astronómie atď.) a ktorého jednotlivé zložky majú rovnakú hodnotu. Pre niektorých fundamentalistov sa stalo módou hovoriť o „kresťanoch veriacich v Bibliu“. Tento výraz nemá o nič väčší význam ako „kresťania bozkávajúci ikony“ alebo „kresťania nosiaci medailóny“. Trpí rovnakou silou a rovnakou slabosťou ako všetky takéto čiastkové pohľady na Tradíciu a Cirkev.

Správne chápanie – totiž chápanie Cirkvi – prijíma Bibliu ako inšpirovanú a zachovávanú Bohom na konkrétny účel, pričom využíva ľudské inštitúcie a schopnosti v spojení s Božou prozreteľnosťou podľa doby, v ktorých boli jednotlivé zložky zaznamenané. Cirkev vidí, že určité biblické predpisy alebo chápanie predstavujú Božiu vôľu pre dočasné alebo prechodné etapy v živote jeho ľudu. Preto boli zrušené mnohé starozákonné predpisy, ako napríklad kóšer zákony o stravovaní.

Ako vznikla Biblia

Naše anglické slovo Bible pochádza z gréckeho slova Biblia, ktoré znamená Knihy. Hoci sa o Biblii bežne hovorí ako o knihe, v skutočnosti je presnejšie hovoriť o Biblii ako o zbierke kníh, ktorá sa podobá skôr knižnici než jednému dielu.

Boh začal svoje dielo zásahu do našich dejín tým, že sa zjavil. Tí, ktorí zažili jeho prítomnosť, rozprávali o jeho konaní svojim potomkom. Títo ľudia rozprávali príbeh svojim potomkom, pretože zásah bol úžasný alebo krásny. Jedna generácia odovzdala príbeh ďalšej generácii, čím vznikla ústna tradícia. Po celý čas Boh inšpiroval ľudí, aby pokračovali v rozprávaní tohto príbehu, takže Boh je vnímaný nielen ako zdroj Zjavenia, ale aj ako sila jeho pokračovania a zachovania. Keď každá generácia pridala k tejto ústnej histórii svoju vlastnú skúsenosť s Bohom, nový materiál mal tendenciu posilňovať ten starý. Nové skúsenosti sa chápali ako potvrdenie prísľubov daných predkom a pokračovanie zmluvy, ktorá bola uzavretá medzi Bohom a ľudom. Boh pôsobil ako dirigent symfónie. Hoci Boh hudbu priamo netrovil (keďže, takpovediac, nehral na žiadnom nástroji), organizoval a riadil všetky zložky tak, aby priniesli želaný efekt. Tento vznikajúci obraz, táto zintenzívnená skúsenosť vytvorila spoločenstvo, ktorého korene netvorili len pokrvné línie, ale aj skúsenosti viery. Príbeh o osobnom Bohu, ktorý sa osobne zaujímal o ich blaho, ich spájal rovnako ako krv ich genetických predkov prúdiaca v ich žilách. Toto spoločenstvo sa stalo qahal (po hebrejsky) a potom ekklesia (po grécky) – zhromaždením, Cirkvou.

Nakoniec niektorí ľudia, ktorí vedeli písať, začali tieto príbehy spracúvať do literatúry, opäť pod vplyvom Svätého Ducha. Tieto texty sa následne revidovali a upravovali, aby sa objasnila táto úžasná iniciatíva Boha a výhody, ktoré z nej ľudstvo malo. Stručne povedané, veríme, že Svätý Duch pritiahol týchto spisovateľov, aby tieto udalosti prerozprávali, a potom pritiahol ďalších, aby ich zozbierali a upravili v rámci pokračujúceho tvorivého impulzu. Pretože Boh zvláštnym spôsobom ako zvláštnu milosť (alebo milosrdenstvo) uskutočňuje toto formovanie Biblie, On je skutočným autorom. Tak ako je Boh stvoriteľom všetkých vecí, je aj udržiavateľom svojho stvorenia. Musíme dodať, že občas Boh zasahuje silnejšie alebo priamejšie, aby dosiahol veľmi zvláštny vývoj a tak preukázal – nápadným spôsobom – svoju tvorivú prítomnosť. Biblia je takýmto prejavom Božej stvoriteľskej prítomnosti. Bez toho, aby narušil prirodzený spôsob, akým takáto literatúra vzniká, Boh zorganizoval tento proces s osobitnou vitalitou, aby sa zaoberal niektorými z najdôležitejších prvkov života. Preto mohol apoštol Pavol poradiť svätému Timotejovi: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti“ (2 Tim 3, 16).

Živá v Cirkvi

S rizikom opakovania sa vráťme späť a pozrime sa, ako Sväté písmo posilňuje pôvodnú skúsenosť s Bohom. Niekoľkokrát sme zopakovali, že písomná správa (Písmo) o skúsenosti, ktorú máme s Bohom, stojí ako svedectvo samotnej skúsenosti. Jedným z príkladom je epizóda, v ktorej sa Boh Mojžišovi charakterizoval ako „milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. On preukazuje milosrdenstvom tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech“ (Ex 34, 6 – 7). Boh takto kategoricky vyhlásil to, čo sa jeho ľud už naučil na základe skúsenosti, že „[Boh] je dobrý… jeho milosrdenstvo trvá naveky“ (Ž 106, 1).

Táto trvalá láskavosť sa prejavila v niekoľkých nádherných skutkoch a skúsenosť s každou ďalšou udalosťou posilnila presvedčenie, že tento Boh je skutočne láskavý a milujúci. Vo svojich pokynoch Mojžišovi o slávení Paschy Boh poveruje proroka, aby povedal ľudu: „Keď sa vás opýtajú vaše deti: ‚Čo to máte za zvyk?‘, vy odpoviete: ‚To sa robí pre to, čo pre mňa urobil Pán, keď…‘“ (porov. Exodus 12, 26 – 27; 13, 8). Dodnes na paschálnom sedere zbožní židia pripomínajú svojim deťom, že „v každej generácii sa človek musí vnímať ako osobne oslobodený Najvyšším“. Tento reťazec spoločných skúseností tvorí dejiny a práve v dejinách Boh uchováva záznam o svojom konaní so spoločenstvom. História je viac než záznam, je to formujúci vplyv. Ľudské bytosti sú reflexívne. To znamená, že svoje pocity a presvedčenia premietame mimo seba a potom nás tieto projekcie ovplyvňujú, akoby boli „iné“ ako my.

Môžeme uviesť takýto príklad: ak napíšem hudobnú skladbu a potom si ju vypočujem, ako sa hrá, ovplyvní ma jej interpretácia. Buď schválim svoje pôvodné úsilie, alebo partitúru prepracujem. Rovnakým spôsobom, pretože Boh sa nám stáva jasnejším, keď sa objavuje v dejinách, akt zjavenia a jeho záznam nás zasa ovplyvňujú. Ako dva póly striedavého prúdu nás tento akt a potom jeho vyjadrenie neustále vháňajú hlbšie do základu pochopenia.

Hneď vidíme, že inšpirácia je zameraná na dve rôzne úlohy. Boh inšpiroval niektorých ľudí, aby konali určitým spôsobom (Mojžiša, aby prevzal vedenie nad spoločenstvom, Jozueho, aby sa stal jeho nástupcom, prorokov, aby hovorili v jeho mene, atď.). Potom Boh inšpiroval ďalších, aby si tieto udalosti alebo výroky všimli, zaznamenali ich a sprístupnili ostatným. Keď tieto akty inšpirácie prijímajú ďalší, musia byť zasa inšpirovaní, aby ich správne interpretovali. Použijeme tento príklad: text je preložený do iného jazyka a poslaný konkrétnej osobe. Ak táto osoba nevie jazyk, v ktorom je list napísaný, musí sa preložiť znova, alebo sa musí angažovať niekto, kto by vysvetlil tento text. V Biblii sa pôvodná udalosť vyjadrená literárnou formou a potom sa musí „preložiť“ späť do skúsenosti, ak má byť živá.

Výborný príklad je v Skutkoch apoštolov 8, 26 – 39. Eunuch etiópskej kráľovnej Kandaky čítal Izaiášovo proroctvo, keď sa viezol na koči pri návrate z Jeruzalema. Svätý Filip k nemu pristúpil a spýtal sa ho, či rozumie, čo to znamená. Veľmož odpovedal, že potrebuje, aby mu to niekto vysvetlil. Bolo potrebné, aby evanjelizačná milosť pôsobiaca vo Filipovi premenila napísaný text späť na osobné stretnutie pre tohto človeka. Eunuch potreboval kontakt so spoločenstvom – ktorého predstaviteľom bol diakon Filip –, aby dosiahol túto premenu. To poukazuje na veľmi dôležitý princíp. Ľudia hľadajúci Boha potrebujú byť uvedení do Božieho ľudu a v ich spoločnosti ožíva záznam o úžasnom Božom zaobchádzaní s ľudským pokolením! Z toho istého dôvodu Cirkev učí, že Bibliu nemá definitívne vykladať žiaden jednotlivec, ale iba samotné spoločenstvo.

Osobná úvaha

Čo je inšpirácia?

Aké sú nebezpečenstvá prežívanie Biblie mimo Cirkvi?

Ako Boh naďalej pôsobí v živote Cirkvi prostredníctvom liturgie a ohlasovania Božieho slova?

Zdroj: A stream of living water, God with us publications 1988. Pracovný preklad angličtiny zhotovil o. Ján Krupa

Please follow and like us:


Nasledujúce: Prúd živej vody: Moje osobné slovo od Boha (5. časť)

Predchádzajúce: Prúd živej vody: Vyjadrenia tejto Tradície (3. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings