Kristus naša Pascha: „Boh sa stal človekom, aby sa ľudia mohli stať bohom“ (21. časť)

On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Má­rie Panny a stal sa človekom.

(Symbol viery)

A keď prišla plnosť času, prehovoril si k nám ústami svoj­ho Syna…, kto­rý sa pred vekmi zjavil na zemi a žil tu ako človek. Vtelil sa zo svätej Panny a utajil sa, vezmúc na seba podobu sluhu, pripodobnil sa našej úbohosti, aby nás pripodobnil obra­zu svojej slávy…, aby každý, čo zomiera v Adamovi, ožil v tvojom jedinom Kristovi.

(Anafora liturgie svätého Bazila Veľkého)

178 Od stvorenia sveta je Boh vo stvorení prítomný svojou milosťou. „V ňom žijeme, hýbeme sa a sme“ (Sk 17, 28). Boh sa zjavoval ľudstvu postupne až do plnosti času: „Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna“ (Gal 4, 4). Boží Syn – „Slovo Otca“–zjavuje svetu Otca: „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14, 9); „Ja som v Otcovi a Otec vo mne“ (Jn 14, 11). On je Boh: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“ (Jn 1, 1).

179 Vtelenie Božieho Syna sa uskutočnilo v súlade s Božím plánom „v plnosti času“ (porov. Gal 4, 4). Narodenie Božieho Syna sa stalo ústredným bodom ľudských dejín a zjavilo, ako veľmi Boh miloval svet (porov. Jn 3, 16). Vo vtelení je spojenie Boha s jeho stvorením skutočne Božím sebazrieknutím (po grécky kenosis, v doslovnom preklade: sebavyprázdnenie): „On [Kristus], hoci má božskú prirodzenosť…, zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom“ (Flp 2, 6 – 7). Kristus na seba vzal „podobu služobníka“, bez poškvrny hriechu, „pričom povýšil ľudské, a neumenšil božské“.[1] V spojení božského a ľudského „netelesný berie na seba telo, Slovo sa stáva prístupným, neviditeľný sa stáva viditeľným, nehmatateľný sa stáva dotknuteľným, ten, ktorý je mimo času, vstupuje do času, Boží Syn sa stáva Synom človeka“[2].

180 Svätý Gregor z Nyssy učí, že Božie „zostúpenie do pokory ľudského rodu [t. j. kenosis] je akousi nadmierou moci, ktorá nenachádza žiadnu kontrolu ani v smeroch, ktoré sú v rozpore s prirodzenosťou“[3]. V Božej kenóze „sa Slovo stalo telom a malo telo a krv rovnako ako my‘“[4]: v Jordáne prijal bezhriešny Boží Syn krst – ako hriešnik; za vlády Poncia Piláta bol odsúdený spolu so zločincami; prostredníctvom ukrižovania zostúpil do priepasti ľudského utrpenia a smrti, aby našiel prvého Adama (človeka) v podsvetí (hádese), krajine mŕtvych.

181 Boh sa stáva jednou podobou s nami stáva sa človekom, aby nás urobil jednou podobou s ním (porov. Flp 2, 7). V kenóze (z gréckeho slova kenosis – sebazrieknutie alebo sebavyprázdnenie) zostupuje Boží Syn do podsvetia (hádesu) a keď nájde Adama, daruje ľudstvu odpustenie hriechov, účasť na Božej prirodzenosti a večný život. „Boh sa stal človekom, aby sa ľudia mohli stať bohom.“[5] Oklamané podnetom hada sa ľudstvo v Adamovi márne usilovalo stať ako Boh vlastnými silami (porov. Gn 3, 5). „Kedysi bol oklamaný Adam, lebo sa chcel stať bohom, a nestal sa. Boh sa stal človekom, aby sa Adam mohol stať bohom.“[6] Človečenstvo v Kristovi sa rastom v podobe Bohu skutočne môže stať ako Boh: „Daroval nám vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na Božej prirodzenosti“ (2 Pt 1, 4).

Vtelenie Božieho Syna

182 Vtelenie Božieho Syna je večný Boží plán spásy: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). Práve táto láska k ľudstvu – Božia ľudomilnosť (z gréckeho slova philanthtropia, po cirkevnoslovansky čelovikoľubije) – privodila príchod Boha na svet. Pád ľudského rodu nezastavil Božiu lásku: „Milosrdný Spasiteľu, ty si ma veľmi miloval, aj keď som bol s tebou v nepriateľstve; v podivnom sebazrieknutí si prišiel na zem… Zatiaľ čo si zostával na výšinách svojej nevýslovnej slávy, oslávil si mňa, predtým takého zneucteného.“[7]

183 Vo vtelení Kristus spojil božskú a ľudskú prirodzenosť:

Jedným hlasom učíme vyznávať jedného a toho istého Syna, nášho Pána Ježiša Krista… jednej podstaty s Otcom, čo sa týka jeho božstva, a jednej podstaty s nami, čo sa týka jeho človečenstva… v dvoch prirodzenostiach, ktoré sa nemiešajú, nemenia, nerozdeľujú, neoddeľujú… [On] nie je roztrhnutý ani rozdelený na dve osoby, ale je jeden a ten istý jednorodený Syn, Boh, Slovo, Pán Ježiš Kristus.[8]

Kristus je skutočne Boh a skutočne človek:

Ako človek [Kristus] rástol v lone svojej matky, a ako Boh z neho vyšiel bez toho, aby poškvrnil jej panenstvo. Ako človek sal materinské mlieko, a ako Boh prikázal anjelom, aby s pastiermi spievali: „Sláva Bohu na výsostiach!“ Ako človek bol zavinutý do plienok, a ako Boh hviezdou viedol mudrcov. Ako človek ležal v jasliach, a ako Boh prijímal dary a poklonu od mudrcov. Ako človek utiekol do Egypta, a egyptské rytiny ho uctievali ako Boha.[9]

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa


[1] Lev Veľký, List 28: Flaviánovi, konštantínopolskému arcibiskupovi,3: PL 54, 764 – 766.

[2] Gregor Teológ, Slovo 38: Na Bohozjavenie či Narodenie Krista, 2 a 13: PG 36, 313 a 325.

[3] Gregor Nysský, Veľká katechéza, 24: PG 45, 61.

[4] Cyril Alexandrijský, Tretí list proti Nestóriovi, Piata anatéma: PG 76, 165.

[5] Atanáz Veľký, O vtelení Slova, 54:PG 25, 192.

[6] Veľkopôstná trióda, Piata sobota pôstu, Stichira na 140. žalm.

[7] Oktoich, Ôsmy hlas, Nedeľná utiereň, Kánon Vzkriesenia, Štvrtá pieseň.

[8] Chalcedónsky koncil, Piate zasadnutie. 

[9] Kyjevský metropolita Hilarion, Kázeň o zákone a milosti, 26.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha: Zvestovanie Panne Márii (22. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha: Prisľúbenie Novej zmluvy a očakávanie Mesiáša (20. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings