Život a bohoslužba: Liturgia – vyjadrenie viery (3. časť)

Náš kult je zameraný na Boha, pretože je to Boh, kto prevzal iniciatívu a zvolal nás. On z našej bohoslužby už urobil už nie ťaživú povinnosť, ale príležitosť prijať jeho dobrovoľný dar lásky. V dejinách je to teda Boh, kto nás volá a kto nám daroval sám seba. Boh stvoril ľudstvo a po páde ho opäť vzkriesil. Boh povolal Abraháma a urobil ho otcom všetkých veriacich. Boh povolal Mojžiša, aby vyviedol svoj ľud z otroctva na slobodu. Boh prišiel na zem ako človek narodený zo ženy a povolal apoštolov, aby prostredníctvom nich šíril dobrú zvesť o spáse po celom svete.

Uctievanie Boha je spôsob, ako vyjadriť našej vieru. Keďže „vyjadriť“ znamená verejne prejaviť naše vnútorné myšlienky alebo pocity. Ak sa zúčastníme na liturgickej bohoslužbe a budeme sa snažiť vyjadriť slovami niečo, čo v našom živote neexistuje, toto vyjadrenie bude prázdne a bezvýznamné.

Ľudia nechápu bohoslužbu ani vieru, keď obe tieto činnosti považujú len za funkcie intelektu. S Bohom sa stretávame práve prostredníctvom viery. Viera tu znamená viac než len vedomosti o Bohu alebo vyznanie týchto vedomostí.  Každý človek musí žiť vierou a dovoliť, aby oddanosť Kristovi a jeho evanjeliu formovalo jeho rozhodnutia, ciele a lásku k blížnemu. Bohoslužba znamená viac než chválil Boha a prosiť ho, aby naplnil naše potreby. Celý náš život musí byť životom bohoslužby, uznaním Božej zvrchovanosti plnením jeho vôle na zemi.

Každá bohoslužba je pokusom vyjadriť slovami vieru, ktorú žijeme. Napríklad v božskej liturgii je formálne vyjadrenie našej viery. Je to Krédo (slovo odvodené z latinského credo, ktoré znamená verím) alebo, presnejšie, Symbol viery (z gréckeho slova symbolon, ktoré znamená formula). Tesne pred ním je však ďalšie vyznanie viery. Kňaz vyhlási: „Milujme sa navzájom, aby sme jednomyseľne vyznávali“ a ľudia pokračujú: „Otca i Syna i Svätého Ducha, Trojicu jednopodstatnú a nedeliteľnú.“ Jednou vetou vyjadrujeme svoju vzájomnú lásku a slovami vyjadrujeme svoju vieru v Boha. Naša viera je teda viac ako len slová. Je vyjadrením života vzájomnej lásky, skutočného uctievania Boha. Viera a bohoslužba sa však môžu stať len slovami, ak sa ostatné aspekty nášho života neorientujú na Boha a jeho posolstvo lásky pre ľudstvo. Uctievanie Boha nikdy nemalo byť prázdnym rituálom alebo obyčajným legalizmom a formálnosťou. Má byť naším najdôležitejším vyjadrením lásky k Bohu a vďaky za všetky veľké diela, ktoré vykonal pre našu spásu.

Na bohoslužbe sa nezhromažďujeme preto, aby sme uverili v Boha. Zhromažďujeme sa skôr preto, lebo veríme a pracujeme na tom, aby sme túto vieru vyjadrili. Prečo je však potrebné schádzať sa, aby sme vyjadrili to, čo by už malo byť v našich životoch skutočné? Nemôžeme sa modliť k Bohu, ktorý je všade prítomný a všetko napĺňa? Nie, človek nie je umelec, ak obraz vznikol len v mysli, ale nikdy nebol prenesený na plátno. Spoločenstvo tých, ktorí skutočne veria v Krista, musí svoju vieru vyjadriť vo verejnej bohoslužbe. „Jeden hlas a jedno srdce“ kresťanského spoločenstva je výsledkom Božej lásky, ktorá je taká veľká, že život viery a jej vyjadrenie sa stávajú jednou skutočnosťou. Liturgia je skutočne prítomnosťou Boha a darom jeho Ducha.

Jednou z hlavných tém modlitby a liturgii je téma Božieho kráľovstva. Preto sa božská liturgia začína slovami: „Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha…“

Prvou prioritou ľudstva by malo byť nastolenie Božieho kráľovstva. „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 33). Keď náš Pán učil svojich učeníkov, ako sa majú modliť, povedal im, že majú hovoriť: „Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi“. V božskej liturgii prijímame Krista vo svätom prijímaní „na získanie dedičstva v nebeskom kráľovstve“ a Svätého Ducha „na uskutočnenie nebeského kráľovstva“.

Liturgická bohoslužba a modlitba sú vyjadrením našej oddanosti Božiemu kráľovstvu. Naša bohoslužba musí byť úprimnou odpoveďou na Božie volanie. Pravá modlitba je spojením medzi Bohom a jeho ľudom, v ktorom robíme reálnou (alebo realizujeme) Božiu vôľu na zemi. Odvažujeme sa takto modliť, pretože hľadanie Božieho kráľovstva je v našom živote prvoradé, dôležitejšie ako zamestnanie alebo spoločenské postavenie, rodina alebo ľudská autorita.

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE

Prečo je kresťanská láska podmienkou pre vyjadrenie viery?

Prečo je viera podmienkou pre liturgickú bohoslužbu?

Zdroj: Katechizmus Život a bohoslužba: Tajomstvo Krista medzi nami, God with us publications 1986. Z angličtiny preložili Juraj Šipula a Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Život a bohoslužba: Sme učinení svätými (4. časť)

Predchádzajúce: Život a bohoslužba: Liturgia – vznešené poverenie (2. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings