Svetlo pre život: Pád ľudstva (9. časť)

Genezis pokračuje príbehmi o Adamovi a Eve, o Kainovi a Ábelovi, o Noemovi a potope a o Babylonskej veži. Všetky tieto príbehy majú určité spoločné prvky. Každý z nich hovorí o odpadnutí ľudstva od dôverného priateľstva s Bohom v dôsledku neposlušnosti. Adam a Eva jedli ovocie zo stromu poznania dobra a zla, aby boli ako Boh. Kain zabije Ábela zo závisti. Jeho obetu Boh odmietne, a Ábelovu prijme. Svet je zničený potopou, pretože „Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé“ (Gn 6, 5 – 6). Babylonská veža je postavená z pýchy ľudí. Mysleli si, že môžu uskutočniť všetko, čo chcú, bez toho, aby boli závislí od svojho Stvoriteľa; že môžu dosiahnuť Boha podľa svojich vlastných podmienok.

Rozhodnutie ľudstva nepodieľať sa na Božom pláne pre svet vedie ku katastrofe. Adam a Eva stratia spoločenstvo s Bohom a prístup k stromu života. Sú odsúdení na konečnú smrť: muži na prácu v pote a námahe, ženy na zažívanie bolesti pri rodení. Pociťujú muky viny a strácajú krásnu vlasť, ktorá bola pod ich vládou. Kain sa svojím činom vraždy stáva opovrhovanou osobou, tulákom bez skutočného domova na tomto svete. Keď sa hriech rozšíri, Boh zničí takmer celý rod, ktorý stvoril, a začne ho znovu Noemom. Prostredníctvom pýchy strácajú ľudia schopnosť komunikovať a stávajú sa navzájom cudzincami rozohnanými „po celej zemi“ (Gn 11, 9). Výsledkom hriechu je vždy smrť, odcudzenie a zmätok. Tieto príbehy stručne vypovedajú o dejinách ľudstva. Od samého počiatku sme si vypestovali zvyk konať v rozpore s naším skutočným dobrom tým, že sme odmietli plán Stvoriteľa. V márnych a falošných pokusoch stať sa podobnými Bohu podľa našich vlastných podmienok sme stratili našu skutočnú podobu s Bohom.

Ďalšou témou v týchto prvotných príbehoch je zavedenie hriechu zlým vplyvom z prostredia mimo ľudskej prirodzenosti. Had pokúša Adama a Evu klamstva a podvodmi, hovorí im, že ak budú ignorovať Božie varovania, budú „ako Boh“ (Gn 3, 5). Zjavenie Jána 12, 9 stotožňuje hada s diablom, ktorý, „keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži“ (Jn 8, 44). Ľudstvo bolo stvorené ako dobré, predurčené na zjednotenie s Bohom a na vzájomnú lásku a pomoc. Náš impulz k zlu prichádza zvonka, od toho osobného zlého ducha, ktorého nazývame Satan. Svätý Pavol poznamenal: „Nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6, 12).

Existencia diabla ako zdroja zla nás nezbavuje zodpovednosti za naše činy. Napriek tomu nemôžeme robiť to, čo je zlé, bez určitého klamstva. Musíme veriť, že je to pre náš prospech, aspoň v krátkodobom horizonte. Keď sa rozhodneme vykonať zlo, z tohto klamu urobíme nejakú formu „sebaklamu“, ktorý je podmienkou pre každý hriech. Stávame sa nasledovníkmi „zlého“ radšej než nasledovníkmi Krista, Svetla sveta. Sami sa stávame „ľuďmi lži“.

Tento pojem „ľudia lži“ použil M. Scott Peck ako názov svojej knihy. V silnom odseku vymenúva lži, ktoré sa dnes hovoria. Niektoré z nich sú celkom bežnými presvedčeniami, ktoré ukazujú, že tieto príbehy o počiatkoch ľudstva obsahujú životne dôležité pravdy o našej životnej situácii. Uvádza ich ako Satanove lži:

„Ľudia sa musia brániť, aby prežili, a pri svojej obrane sa môžu spoliehať na nič iné ako na seba; všetko sa dá vysvetliť pomocou zápornej a kladnej energie (ktoré sa vyrovnávajú na nulu) a na svete neexistuje nijaké tajomstvo; láska je myšlienka a nemá objektívnu realitu; smrť je absolútnym koncom života – nič viac neexistuje; všetci ľudia sú motivovaní peniazmi, a ak sa zdá, že to tak nie je, je to len preto, lebo sú pokrytci; súperiť o peniaze je preto jediný inteligentný spôsobom života.“

Šírenie zla je následkom toho, že stvorenie stratilo cieľ alebo smer v dôsledku neposlušnosti človeka. Vláda nad stvoreným svetom bola zverená človeku, ktorý bol stvorený na Boží vlastný obraz a podobu. Človek sa namiesto toho rozhodol nechať sa ovládať svetom a stratil svoju slobodu. Maxim Vyznávač vykladá „kožený odev“ Adama a Evy (Gn 3, 21) ako zmenu situácie ľudstva, zahŕňajúcu väčšiu závislosť od živočíšnej stránky existencie. Účel ľudstva viesť stvorenie k Bohu bol zmarený podľahnutím túžbam po hmotných vnemoch. Svet sa stal väzením neustálych pokušení, ktorými „knieža tohto sveta“ prináša smrť ako dedičstvo Pádu. Individuálny hriech by sme mohli vnímať ako dôsledok smrteľnosti, ktorá v človeku vyvoláva obavy, čo bude jesť alebo piť (porov. Mt 6, 31). V krste môžu rodičia odovzdať nesmrteľný život svojmu smrteľnému dieťaťu ako zbraň na boj s hriechom.

Okrem toho, že tieto prvé kapitoly knihy Genezis vysvetľujú existencie zla na tomto svete, predpovedajú aj príchod spásy. V prvom príbehu o stvorení „Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré“ (1, 31). Dokonca aj po páde sa Eva stane „matkou všetkých žijúcich“ (3, 20). Boh prekľaje hada a z ľudstva urobí jeho nepriateľa: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou a medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu“ (3, 15). Dokonca aj Kainovi poskytne Pán ochranu (4, 10 – 11). Po tom, čo potopa zničí všetkých obyvateľov zeme, Boh uzavrie novú zmluvu s Noemom a jeho rodine povie: „Ploďte a množte sa a naplňte zem!… rozšírte sa na zemi a naplňte ju!… už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy“ (9, 1. 7. 11). Konečným prísľubom je to, že Boh je milujúcim správcom, ktorý „sa celkom neodvrátil od svojho stvorenia, ani… nezabudol… na dielo… [svojich] rúk“ (Liturgia sv. Bazila Veľkého, ref. Ž 137/138, 8).

Zdroj: Katechizmus LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život: Ozveny knihy Genezis v našej bohoslužbe (10. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život: Ľudstvo na Boží obraz a podobu (8. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings