Život a bohoslužba: Liturgia – vznešené poverenie (2. časť)

„Chváľ, duša moja, Pána; celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.“

Žalm 146, 1 – 2

Toto vznešené poverenie chváliť Boha prepožičiava ľudskej osobe najvyššiu dôstojnosť, ktorú neprekoná žiadna iná aktivita. Najhlavnejšou aktivitou, ktorá najstarostlivejšie vyjadruje túto ľudskú dôstojnosť, je nepochybne bohoslužba. Každé liturgické slávenie, pretože je činnosťou Krista Kňaza a jeho Tela, Cirkvi, je posvätnou činnosťou prekonávajúcou všetky ostatné. Žiadna iná činnosť Cirkvi nemôže zodpovedať jej nároku na účinnosť, ani sa rovnať jej úrovni. Duch liturgie zahŕňa výrečné vyjadrenie tejto veľkej dôstojnosti, ktorá je v skutočnosti Božou činnosťou, ktorá nás premieňa.

O liturgiu, ktorá je vyjadrením celistvosti našej existencie, sa ľudstvo bežne usiluje. Bohoslužba sa vyjadruje rituálom a ľudia majú spoločnú základnú potrebu rituálu. Rituál napĺňa mnohé základné sociálne, biologické a psychologické potreby. Rituál definuje sociálne vzťahy, vyjadruje a zdôvodňuje určité hodnoty, tvorivo rieši ťažkosti, uvoľňuje napätia, rieši nejednoznačnosti a podporuje sociálnu jednotu. Rituál ako symbolická činnosť odhaľuje hlbšie chápanie skúseností, ktoré nemožno primerane vyjadriť slovami. Rituály obsahujú gény ľudskej histórie, ktoré spájajú vekové obdobia ľudskej skúsenosti so zmyslom. Je to vlastne spoločné dedičstvo ľudstva.

Liturgia je spoločná bohoslužba, a to nielen preto, že sme spojení v spoločenstve pre modlitbu, ale aj preto, že je vyjadrením skutočnosti, že Boh nás povolal k sebe ako ľud. Boli sme povolaní stať sa súčasťou ľudu, Kristovho tela, a nie len mať individuálny vzťah s Bohom. A tak si nevychutnávame plnosť Božieho plánu pre nás, ak Cirkev zažívame napríklad prostredníctvom televízneho evanjelizátora.

Liturgia je modlitba vo viere spoločenstva, ktoré je spojené v službe jeden druhému a celej Cirkvi. Dnes pre nás „liturgia“ znamená len samotný bohoslužobný úkon, rituál a modlitby, ktoré tvoria verejnú bohoslužbu. Kedysi však slovo „liturgia“ znamenalo niečo širšie. Zahŕňalo všetky spôsoby, ktorými sme si navzájom slúžili. Svätý Pavol povedal, že pravou liturgiou je úplne obetovanie sa Bohu, ktorý sa stotožňuje so svojou Cirkvou, Kristovým Telom: „Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu“ (Rim 12, 1). Kresťania si majú navzájom slúžiť, nie byť pánmi (Mk 10, 42 – 45; Lk 22, 25 – 27; Jn 13, 12 – 17). Túto výzvu byť živou obetou vyjadril Kristus v rituálnom umývaní nôh, čo je činnosť, ktorú v Cirkvi každoročne opakujeme počas Veľkého týždňa.

Rituál vzniká z uvedomenia si, že uctievať Boha je povinnosťou každého človeka. Považovať bohoslužbu len za povinnosť by však znamenalo veľmi nesprávne pochopiť dar nášho Boha. To, ako človek uctieva, je silne ovplyvnené tým, ako uvažuje o vzťahu medzi Bohom a ľudstvom. Pohania sa často snažili ovládať svojich bohov. Presné vykonanie predpísaného rituálu alebo veľkosť obety považovali za spôsob, ako boha ovplyvňovať a ovládať alebo upokojovať. Ľudia stáli pred svojimi bohmi, aby ich prosili a žiadali alebo upokojovali ich hnev. Náboženstvo bolo vyjednávaním s bohom.

Táto myšlienka však bola už skazenosťou. Rituálne obety mali vyjadrovať vnútorné rozpoloženie osôb, ktoré ich prinášali. Keď sa stali kultovým úkonom odtrhnutým od bohabojného spôsobu života, boli akýmsi druhom rúhania. Preto museli Židov naprávať proroci. „Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým” (Ž 51, 18 – 19).

Toto poňatie uctievania ako vyjednávania a upokojovania pochádza z takého pohľadu na náboženstvo, ktorý je zameraný na človeka. My sme tu aktérmi; my preberáme iniciatívu vo vzťahu s Bohom. Hoci máme povinnosť voči svojmu Stvoriteľovi a je prirodzené prosiť Boha o dobré veci a o to, aby odvrátil svoj hnev, nestačí to.

Ako kresťania slávime osobitný vzťah Boha s nami a naša bohoslužba opisuje pohyb človeka k božstvu. Tento pohyb je odpoveďou na Svätého Ducha a je uskutočňovaný mocou Svätého Ducha. Vďaka tomu lepšie chápeme Boha a nás samých a je nám „dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva“ (Mt 13, 11). Zaobchádzať s takým krásnym, vznešeným tajomstvom ľahkovážne by bolo tragické. Žiaľ, niektorí z nevedomosti prehliadajú základnú ľudskú potrebu rituálu a nemajú čas na prekračovanie času pre večnosť. Pre tých, ktorí vnímajú bohoslužbu ako slávenie tajomstva Boha s nami, je vzácnym pokladom, zdrojom potravy, samotným životom Cirkvi a darom Boha v jeho láske k svojmu ľudu.

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE

Opíšte rituálne prvky liturgie.

Akými spôsobmi možno rituál zneužiť?

Ako rituál v liturgii posilňuje ducha bohoslužby?

Zdroj: Katechizmus Život a bohoslužba: Tajomstvo Krista medzi nami, God with us publications 1986. Z angličtiny preložili Juraj Šipula a Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Život a bohoslužba: Liturgia – vyjadrenie viery (3. časť)

Predchádzajúce: Život a bohoslužba: Duch liturgie (1. časť)



Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings