Svetlo pre život: Druhý príbeh o stvorení (7. časť)

Druhý príbeh o stvorení predstavuje pravdu o tom, ako ľudstvo stratilo priateľstvo s Bohom. Adam a Eva sa stávajú prototypmi celého ľudského rodu. Božím stvoriteľským zámerom pre ľudský rod bolo, aby ľudia boli v dôvernom priateľstve s ním a medzi sebou navzájom. „Nie je dobré byť človeku samému“ (2, 18). Správa zobrazuje stvorený stav ako život v dokonalosti bez viny a smrti. Ľudstvo však nezostalo verné Božiemu plánu. Jedli zo zakázaného stromu poznania dobra a zla a stratili nevinnosť a neporušenosť. Boh ich potom odohnal od stromu života a vyhnal zo záhrady.

Toto rozprávanie sa zaoberá základnou otázkou viery, ako sa ľudstvo stalo slabým, náchylným na zlo a neschopným zdržať sa hriechu a zloby? Korene toho spočívajú v našom základnom modeli neposlušnosti voči Bohu od samého začiatku. Snažíme sa rozhodovať o tom, čo je dobré a čo zlé, podľa vlastných podmienok, čím si privlastňujeme Božiu výsadu. Nasleduje smrť, zlo a utrpenie.

Tento neskorší príbeh o stvorení tvorí základ pre pochopenie Božej spásy skrze Ježiša Krista v Novom zákone. V Liste Rimanom 5, 12 – 21 je Ježiš nazvaný novým Adamom, ktorý nahradil vzor neposlušnosti starého Adama vernosťou Otcovi. Tým nám dáva nový prístup k stromu života – Cirkev ho stotožňuje s drevom kríža –, ktorý vedie k slávnemu vzkrieseniu.

Podobne aj prvá kapitola evanjelia svätého Jána predstavuje tajomstvo Krista ako nové stvorenie. Svätý Ján stotožňuje Ježiša s Božím Slovom (Logos), ktoré pôsobí vo stvorení („všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo“ – Jn 1, 3). Tento Logos je opísaný ako ten, ktorý vtelením vstúpil do sveta, aby nás navrátil k priateľstvu s Otcom. „Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista“ (Jn 1, 16 – 17). Toto evanjelium, ktoré sa číta na byzantskej božskej liturgii na sviatok Paschy (Veľkej noci), ohlasuje naše navrátenie k životu vo vzkriesenom Kristovi a začiatok nového stvorenia. Pascha je „prvý deň týždňa, sviatok sviatkov“, oslavujúci náš návrat do raja, kde sme teraz pozvaní k účasti na Kristovom tele a krvi, ovocí Kríža, strome života, „na odpustenie hriechov a večný život“.

Ježišova božská prirodzenosť, tvorivá sila Trojice, je opísaná ako Slovo alebo Logos. Svätý Ján hlboko rozpráva: „Bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život“ (1, 3 – 4). To pripomína Genezis 1, kde Boh hovoril, keď uvádzal do života rozmanité zložky života. Toto Slovo je večné, „bolo na počiatku u Boha“ (Jn 1, 2). Po tom, ako Slovo uzrelo dobro pôvodného plánu a bolesť, ktorú spôsobilo zasahovanie hriechu do tohto plánu, sa zjednotí s ľudstvom, aby zachránilo stvorenie a nasmerovalo nás späť do nášho pravého domova. Hriech (temnota) nie je schopný pochopiť toto tajomstvo ani ho premôcť (Jn 1, 15). Žiadna stvorená vec existujúca v čase (aj čas je stvorený) nie je schopná poraziť Pána, ktorý bol na počiatku a vtelil sa. Vďaka novému a radikálnemu Božiemu daru seba samého pre nás sa teraz môžeme slobodne rozhodnúť pre návrat k svojmu pôvodnému určeniu, ktoré je s Trojicou. Boží Svätý Duch sa pri stvorení vznášal nad vodami a oživoval. Tento pohyb a hĺbanie Ducha neprestáva prinášať novú plnosť života v každom ďalšom kroku procesu stvorenia. Duch teda stále pôsobí a odhaľuje Božiu pravdu v Cirkvi.

Tieto príbehy o stvorení sú pravdivé v tom najhlbšom zmysle slova. Umožňujú nám pochopiť stav ľudstva a jeho vzťah k Bohu, nášmu Stvoriteľovi. Ich cieľom nie je vedecky vysvetliť existenciu fyzického vesmíru. Niekedy sa podnikajú seriózne pokusy zosúladiť príbehy z knihy Genezis s pozorovaniami a teóriami súčasnej vedy o hmotnom stvorení. Ale súlad s vedou je pre náboženskú pravdu knihy Genezis irelevantný. Veda sa pokúša odpovedať na iné otázky ako viera. Preto príbeh o Adamovi a Eve nemusí byť overiteľný modernými metódami určovania historickej pravdy. Jeho posolstvo je však jasné. Nerešpektovanie zámeru autora knihy Genezis a neprimerané trvanie na jej doslovnom význame môže v skutočnosti skresliť pravdivosť tohto posolstva.

Biblické príbehy o stvorení hovoria, že všetko, čo Boh stvoril, je veľmi dobré. Táto dobrota nás môže viesť k láske k Bohu. Viera v Boha vrhá nové svetlo na zmysel stvorenia. Bez Boha je stvorenie v najlepšom prípade nezmyselné alebo možno absurdné. Svätý Pavol opísal Boha aténskym filozofom:

„Z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme; určil im vymedzený čas a hranice ich bývania, aby hľadali Boha, ak by ho dajako nahmatali a našli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: ‚Veď aj jeho pokolenie sme‘“ (Sk 17, 26 – 28).

Biblický príbeh o stvorení je potvrdením toho, že náš Stvoriteľ je dôverný, starostlivý Boh, ktorý sa podieľa na všetkom, čo sa deje: „Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca“ (Mt 10, 29). O čo väčší je jeho záujem o nás, ktorí sme stvorení na jeho obraz a podobu a môžeme obdivovať krásu stvorenia a chváliť jediného Stvoriteľa. Práve nám, ktorí dokážeme vnímať a vyjadrovať krásu Božieho diela, „nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk“ (Ž 18/19, 1).

Zdroj: Katechizmus LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad zhotovil o. Ján Krupa

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život: Ľudstvo na Boží obraz a podobu (8. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život: Zjavený v stvorení (6. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings