Kristus naša Pascha: Tradícia svätých otcov Cirkvi (5. časť)

55 V apoštolskom ohlasovaní evanjelia pokračovali cirkevní Otcovia, z ktorých tí prví boli žiakmi apoštolov: svätý hieromučeník Kliment, rímsky pápež; svätý Ignác Bohonositeľ a svätý Polykarp Smyrniansky. Ich učenie a svedectvo viery bolo prijaté od Kristových apoštolov a z tohto dôvodu sa teší mimoriadnej úcte v kresťanskom spoločenstve.

56 Cirkev uznáva tých, ktorí hlásali evanjelium v pravdivosti učenia a vo svätosti života, a nazýva ich svätí Otcovia. Z tohto dôvodu ohlasovali dobrú zvesť mocou Svätého Ducha, Ducha pravdy. Tak sa pre Cirkev stali Otcami vo viere a stali sa podobnými apoštolovi Pavlovi, ktorý povedal: „Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium“ (1 Kor 4, 15 – 16).

57 Svätí Otcovia Cirkvi boli svedkami apoštolskej Tradície. Bránili jej čistotu a zosúladili s ňou svoje vlastné teologické učenie. Plnosť Božieho zjavenia sa nachádza v Kristovi Ježišovi. V priebehu dejín však Cirkev postupne odkrývala hĺbku tohto Zjavenia. Cirkevní Otcovia vo svojich kázňach a výkladoch prehlbovali chápanie apoštolskej Tradície a vyznávali ho koncilovým spôsobom. Ich odkaz je neoddeliteľnou súčasťou posvätnej Tradície. V priebehu každého liturgického roku si Cirkev pripomína svätých Otcov, ktorí na ekumenických konciloch jasne definovali to, čo sa v Cirkvi verilo vždy, všade a všetkými.[1]

58 Jednotné koncilové myslenie Otcov definovalo obsah viery. Vďaka tomu viera pretrvala po stáročia bez omylu a bola vyznávaná v plnosti pravdy. Definície viery, ktoré poskytli ekumenické koncily, získali postavenie dogiem a stali sa nemenným učením Cirkvi. Prostredníctvom týchto dogiem Otcovia vymedzili pravé vyznávanie tajomstiev Boha a bránili Tradíciu pred chybnými výkladmi. Odovzdávanie viery pokračuje dodnes prostredníctvom služby biskupov, nástupcov apoštolov. Túto službu nazývame „Učiteľský úrad“ (po latinsky Magisterium) Cirkvi, keď biskupi jednomyseľne, vždy a všade odovzdávajú to, čo dostali od apoštolov.

59 Koncilové dogmatické definície viery boli založené na konsenze Otcov (po latinsky consensus Patrum). Svätci ako Atanáz Alexandrijský, Bazil Veľký, Gregor Teológ, Gregor Nysský, Augustín Hippský, Lev Veľký, Cyril Alexandrijský, Gregor Veľký, Maxim Vyznávač, Ján Damasky a ďalší prispeli k tomuto jednotnému koncilovému mysleniu Cirkvi.

2. Inkulturácia dobrej zvesti

60 Kristovo evanjelium sa hlásalo rôznym národom v rámci rozmanitosti ich kultúr.[2] Tento proces sa nazýva inkulturácia – vyjadrenie jednej Tradície v rozmanitosti miestnych tradícií a zbližovanie evanjelizácie so špecifikami ľudských kultúr, jazykov, spôsobov života a myslenia.

Od nej [Tradície] je potrebné odlišovať „tradície“ teologické, disciplinárne, liturgické alebo týkajúce sa nábožnosti, ktoré sa postupom času zrodili v miestnych cirkvách. Sú to osobitné formy prispôsobené rôznym miestam a obdobiam, ktorými sa prejavuje veľká Tradícia. [3]

Jedna Tradícia mala byť vyjadrená v rôznych kultúrach, ktoré sú premenené mocou evanjelia, v súlade so slovami apoštola Pavla:

Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov… Pre tých, čo boli bez zákona, bol som akoby bez zákona – hoci bez Božieho zákona som nebol, ale bol som pod Kristovým zákonom –, aby som získal tých, čo boli bez zákona… Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých (1 Kor 9, 20 – 22).

61 Výsledkom inkulturácie evanjelia je vznik rôznych kresťanských tradícii: byzantskej, latinskej, koptskej, sýrskej, arménskej a ďalších. Už od prvých storočí sa kresťanstvo šírilo aj na územia starobylých slovanských kmeňov. V 9. storočí dvaja bratia zo Solúna, svätí Cyril a Metod, rovní apoštolom, preložili evanjelium a bohoslužobné texty do jazyka zrozumiteľného slovanským národom. „Tým, že svätí Cyril a Metod zosúladili Evanjelium s miestnou kultúrou národov, u ktorých šírili kresťanstvo, v živú jednotu, majú zvláštnu zásluhu o vzdelanie a ďalší vývoj práve tejto kultúry alebo lepšie povedané mnohých kultúr.“[4] Spomedzi kresťanských kultúr, ktoré rozvíjali Slovania, vznikla aj kresťanská kultúra Rusi-Ukrajiny, kde sa z jednej cirkevnej Tradícia vyvinula partikulárna/miestna cirkevná tradícia.

62Týmto spôsobom sa jediné evanjelium Ježiša Krista stelesnilo vo veľkom množstve kultúr kresťanských národov; jediná Tradícia Božieho slova bola vyjadrená v rozmanitosti tradícii. Svojou vlastnou tradíciou každá partikulárna/miestna cirkev poskytuje svoj vlastný príspevok k chápaniu tejto jedinej Tradície.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil  o. Ján Krupa


[1] Porov. Vincent Lerínsky, Poznámková kniha o starobylosti a všeobecnosti katolíckej viery, 6: PL 50, 615.

[2] Porov. Druhý vatikánsky koncil, Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete Gaudium et spes, 53.

[3] Katechizmus Katolíckej cirkvi, 83.

[4] Ján Pavol II., Apoštolský list Orientale Lumen (2. máj 1995), 7.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha: Rast vo viere – katechumenát, osvietenie, sviatostná iniciácia (6. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha: Čítanie a výklad Svätého písma (4. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings