Svetlo pre život: Obraz „jasného oblaku“ (4. časť)

Prekvapivé spôsoby, ako sa Boh zjavil, ilustrujú plnosť Jeho prirodzenosti. Božia sláva sa často zjavuje ako oblak znamenajúci jasnosť aj temnotu. Keď Boh uzavrel Svoju zmluvu s Abrahámom, „padol na Abrama tvrdý spánok. Prepadla ho hrôza a veľká tma“ (Gn 15, 12). Keď Boh dal zákon Mojžišovi, „tu zostúpila na vrch Pánova sláva a oblak ho zahaľoval šesť dní. V siedmy deň zavolal z oblaku Mojžiša“ (Ex 24, 16). Pán sa zjavoval izraelskému ľudu ako oblak, ktorý ho viedol od faraóna a cez púšť do Zasľúbenej zeme. Prorok Ezechiel opísal Pánovu prítomnosť v chráme: „Vtom sa Pánova sláva zdvihla sponad cherubínov na prah domu, dom sa zaplnil oblakom a nádvorie bolo plné lesku Pánovej slávy“ (Ez 10, 4). Keď sa Pán Ježiš premenil v sláve na vrchu Tábor, zahalil Ho a učeníkov jasný oblak (porov. Mt 17, 5).

Oblak je obrazom nášho zakusovania Boha. Ako nejaký oblak je naše poznanie Boha jasné aj zastreté. Svätý Gregor Nysský opisuje proces, ako sme vedení cez tajomstvo k väčšiemu uvedomeniu si Boha: „Ako ďalšie prichádza bližšie uvedomenie si skrytých vecí a tým je duša vedená cez zmyslové fenomény k svetu neviditeľna. A toto povedomie je akoby oblak, ktorý zahaľuje všetky zdania a pomaly vedie a privyká dušu hľadieť na to, čo je skryté.“

Obraz oblaku bol značne používaný na predstavenie tajomstva nášho vzťahu s Bohom, ale Boh sa zjavil ľuďom aj inými spôsobmi. Boh sa rozprával s Mojžišom „z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom“ (Ex 33, 11). Toto jednoduché vyhlásenie ukazuje, ako tajomstvo neskrýva, ale odhaľuje. Boha stretávame v najbežnejších ľudských skúsenostiach. V Písme je veľa „teofánií“ (zmyslami viditeľných manifestácií Boha): niektoré s ohňom, zemetrasením a búrkami. Samozrejme, že sú to iba jednoduché obrazy, pretože Boh nie je jednou z týchto vecí. Medzi najmocnejšie starozákonné teofánie patrí jemné Božie seba-zjavenie Eliášovi na vrchu Horeb. Eliášovi bolo povedané, že Boh pôjde popri. Prešiel silný a prudký vietor, zemetrasenie aj oheň; ale Boh nebol v žiadnom z nich. „…A po ohni tichý, lahodný šum. Keď to Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a zastal pri vchode do jaskyne“ (1 Kr 19, 12 – 13). Tam s ním Pán hovoril. Tichým, lahodným šumom je náš Boh, nášmu najvnútornejšiemu bytiu sa prihovára v tichu a jemne.

Dodnes tieto správy o vzťahu ľudstva k Bohu zostávajú hlboko pravdivé. Konštatovania o Božej smrti alebo irelevantnosti robia tí, ktorí nevidia veľké manifestácie Boha v našich moderných spoločenských búrkach. Tí, ktorí Ho očakávajú vo veľkoleposti, premeškajú Jeho príchod k nám podľa Jeho podmienok v tajomstve. Nepochopené obrazy nás prezradia, lebo skutočné tajomstvo Boha je mimo každej ľudskej chápavosti.

Ikona Neviditeľného

Ako kresťania veríme, že plnosť Božieho zjavenia je v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorého vyznávame ako „zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze nebo bolo všetko stvorené“. Sám Ježiš teda je jediným primeraným obrazom Boha. Kto videl jeho, videl Otca (porov. Jn 14, 9), lebo „On je obraz neviditeľného Boha“ (Kol 1, 15).

Tradícia stotožnila Krista s Tým, ktorý zjavil Svoje meno Mojžišovi. Tajuplné meno „Ktorý-Som“, JHVH v hebrejčine, bolo preložené ako O ΩN (Ho Ón) v gréckej Biblii, Septuaginte. Štvrté evanjelium používa to isté slovo pre Krista: „Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh [O ΩN], ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť“ (Jn 1, 18). A preto vpisujeme toto meno do svätožiary okolo Kristovej hlavy na ikonách a na našich bohoslužbách ohlasujeme: „Požehnaný je Ten-Ktorý-Je [O ΩN], Kristus náš Boh…“

Toto zjavenie v Kristovi nám nerobí Boha priehľadným. Ako kresťania prijímame Pána Ježiša Krista ako plnosť Božieho zjavenia. Avšak na sviatok Premenenia (6. august) cirkev spieva, že na vrchu Tábor Ježiš ukázal svojim učeníkom „slávu, nakoľko toho boli schopní“ (tropár). A okrem toho, jeho učeníci videli jeho slávu, „ako im ľudská prirodzenosť umožnila“ (kondák). Božie sebazjavenie nám je limitované, no nie jeho láskou, ale našou neschopnosťou pochopiť Boha.

Nikdy nedokážeme spoznať Boha úplne, ale môžeme ho poznať čoraz lepšie. Ako nás On priťahuje k sebe, zanechávame naše detinské a vieru skresľujúce koncepty Boha. Rastieme, aby sme ho poznali ako milujúceho a súcitného, ktorý sa nám dáva skrze Ježiša Krista, zjavovaného v „tajomstve tajomstiev“ – božskej liturgii. Tu cirkev vstupuje to spásneho života, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Vidíme hĺbku a šírku skutočnosti Božej lásky k nám a Božieho mystického zjednotenia s nami. Liturgia síce nenahrádza širší vzťah medzi Bohom a ľudstvom, ale stáva sa premieňajúcou skutočnosťou tohto vzťahu. Človek môže intelektuálne hľadať Boha, ale Boh nás už našiel a zjednotil sa s nami spôsobmi, ktoré sú mimo našej ľudskej chápavosti. Dokážeme počuť tichý, jemný Boží hlas, ktorý sa prihovára nášmu vnútornému bytiu naprieč vekmi svojím nadčasovým hlasom lásky, a dokážeme túžiť byť „hodnými prijať… nebeské a vznešené tajomstvá… s čistým svedomím“ a tak ho spoznávať spôsobom, ktorý prekonáva obmedzenia našej mysle.

Túto úvahu o význame tajomstva môžeme ukončiť modlitbou, ktorá uzatvára Božskú liturgiu svätého Bazila a vyjadruje našu túžbu čoraz hlbšie vstúpiť do tajomstva Boha:

„Kriste, Bože náš, tajomstvo tvojej prozreteľnosti sa naplnilo a uskutočnilo podľa našich síl. Veď sme konali pamiatku tvojej smrti, hľadeli sme na udalosť tvojho vzkriesenia, naplnili sme sa tvojím nekonečným životom, radovali sme sa z tvojho nebeského pokrmu, ktorý nám dopraj i v budúcom veku skrze dobrotu tvojho večného Otca, tvojho svätého, láskyplného a životodarného Ducha…“

[Modlitba pri požívaní svätých darov]

Zdroj: Katechizmus LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad zhotovil o. Ján Krupa

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre života: Zjavené tajomstvo (5. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život – Tajomstvo Boha (3. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings