Kristus naša Pascha: Čítanie a výklad Svätého písma (4. časť)

46 Svätý Hieronym učí, že „neznalosť Písma je neznalosťou Krista“[1]. Preto človek, aby poznal Krista, musí čítať Sväté písmo, ktoré podľa slov svätého Pavla „je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo“ (2 Tim 3, 16 – 17). Človek musí čítať Sväté písmo denne: „Každodenné čítanie Svätého písma, hoci aj na krátku chvíľu, by sa malo stať zvykom každej kresťanskej rodiny. Toto čítanie by sa malo stať každodenným pokrmom ľudí.“[2]

47 Božie slovo sa prijíma vierou a viera pochádza z toho, čo sa počúva (porov. Rim 10, 17). Aby sme pochopili Sväté písmo, je potrebné spojiť čítanie Božieho slova s počúvaním tohto slova v homíliách a katechézach. Ako sa uvádza v Skutkoch apoštolov, správca všetkých pokladov etiópskej kráľovnej čítal Izaiášove proroctvá o Kristovi, ale nerozumel im, pokým mu apoštol Filip nevysvetlil ich význam. Vďaka tomuto vysvetleniu správca uveril v Krista a bol pokrstený (porov. Sk 8, 26 – 39).

48 Svätí Otcovia Cirkvi nielenže sami čítali Sväté písmo, ale aj vytrvalo povzbudzovali všetkých veriacich, aby ich čítali. Svätý Ján Zlatoústy píše:

Milovaní, čítanie Svätého písma je veľkým dobrom. Podnecuje dušu k oceňovaniu múdrosti, upriamuje myseľ na nebo, privádza človeka k postoju vďačnosti, zabraňuje nášmu rozrušovaniu sa nad nejakou pozemskou skutočnosťou, privádza naše myslenie k odpočinku vo svete na druhej strane, privádza nás ku konaniu všetkého s vyhliadkou na odmenu od Pána a k veľmi pohotovému zaoberaniu sa skúškami cností.[3]

49 V nadväznosti na tradíciu svätých Otcov Cirkvi metropolita Andrej Šeptický označuje Sväté písmo za nekonečný a neprebádateľný oceán pravdy a dobroty:

Sväté písmo je slovo Najvyššieho Boha, jedného v Trojici, hovorené nám neužitočným hriešnikom, ktorých Najvyšší povoláva k dôstojnosti byť jeho deťmi a prijíma nás za svoje deti. Je to teda nevyčerpateľná pokladnica všetkých nebeských požehnaní, zdroj svetla nebeskej, nepochybnej pravdy a živej vody, ktorá prúdi do večného života, a večnej spásy celého ľudského pokolenia. A tak pochopme, akým liekom pre dušu, akým anjelským pokrmom, akou silou pre život a akým najúžasnejším darom z neba je každé slovo Svätého písma.[4]

50 Obsah Svätého písma sa najplnšie rozlišuje vo svetle posvätnej Tradície, pomocou ktorej Sväté písmo zostáva vždy platné a živé. Pochopiť Sväté písmo znamená rozlíšiť v ňom najhlbší obsah a význam Zjavenia ako dejiny spásy. Toto je možné jedine v Cirkvi, kde sa Sväté písmo zrodilo. Najlepším sprievodcom k porozumeniu Svätému písmu je modlitba Cirkvi, pomocou ktorej sa nám pôsobením Svätého Ducha zjavuje Sväté písmo ako Božie slovo. Kristus sa zjavuje v slove, tak ako sa zjavuje v eucharistickom chlebe a víne. Z tohto dôvodu nás cirkevní Otcovia učia o dvoch stoloch – stôl slova a stôl chleba –, na ktorých majú veriaci účasť počas božskej liturgie.[5]

51 Nakoľko Sväté písmo je Božie slovo vyjadrené v ľudských slovách, úsilia len ľudskej mysle sú nepostačujúce na jeho výklad. Je potrebné čítať a vysvetľovať Sväté písmo v Duchu, prostredníctvom ktorého bolo napísané.[6] Z toho dôvodu, aby sme rozlíšili pravý význam posvätných textov, je potrebné venovať pozornosť obsahu a jednote celého Písma a zohľadňovať živú Tradíciu celej Cirkvi a analógiu viery.[7] Svätý Atanáz Veľký nás varuje, že citovanie jednotlivých pasáží, vytrhávaných z celku Svätého písma bez ohľadu na všeobecný kontext, môže človeka priviesť na scestie.[8] Svätý Hieronym vyznáva, že obsah evanjelia nemožno redukovať na obyčajné slová:

Nemali by sme domnievať, že podstata evanjelia je skôr v slovách než v aktuálnom význame Písma, či skôr na povrchu než v najvnútornejších častiach, či skôr v listoch obyčajných slov než v koreni zmyslu… Sväté písmo je užitočné pre svojich poslucháčov, keď je hovorené s Kristom, keď je ohlasované s Otcom a keď ho kazateľ uvádza s Duchom.[9]

52 Kritériom pre porozumenie Božiemu slovu je čítanie a výklad Svätého písma Cirkvou: „Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle; ale pod vedením Svätého Ducha prehovorili ľudia poslaní od Boha“ (2 Pt 1, 20 – 21). Kristus poveril Cirkev autentickým výkladom Svätého písma v jej učiteľskej službe Božiemu slovu. „Tento Učiteľský úrad [Cirkvi] však nie je nad Božím slovom, ale mu slúži, lebo učí iba to, čo bolo odovzdané… a z tohto jediného pokladu viery čerpá všetko, čo predkladá veriť ako zjavené Bohom.“[10]

Keď si teda pripomíname, Vládca, jeho spasiteľné utrpenie,

životodarný kríž, troj­dňové pochovanie

a vzkriesenie z mŕtvych, vystúpenie na nebesia,

zasadnutie po pravi­ci teba, Boha a Otca

a jeho slávny a hrozný druhý príchod:

Tvoje z tvojho tebe prinášame za všetkých a pre všetko.

(Anafora liturgie svätého Bazila Veľkého)

Kerygma (ohlasovanie) a katechéza

53 Svätý apoštol Pavol učí, že naša viera v Boha a jeho zjavenie sa zrodila ako odpoveď na počúvané slovo (porov. Rim 10, 17). Z toho dôvodu Cirkev od samého začiatku, ako čítame v Skutkoch apoštolov, ohlasovala vzkrieseného Krista (po grécky kerygma) a vyučovala vieru (po grécky katechesis; porov. Sk 2, 14 – 41). Kerygma je ohlasovanie paschálnej udalosti Kristovej smrti a vzkriesenia, manifestované v svedectve života kresťanského spoločenstva. Kerygma je spojená s výzvou uveriť v Ježiša Krista. Viera vedie k obráteniu, prijatiu krstu a ochote nasledovať Krista: „V toto verím a nebudem zahanbený; pred národmi budem vyznávať túto vieru a za jej vyznávanie položím svoj život.“[11]

54 Katechéza je výklad kresťanského učenia, ktorý slúži príprave katechumenov na krst, vovádzaniu veriacich do Cirkvi a prehlbovaniu ich viery (mystagógia). Príklady apoštolskej katechézy nachádzame hlavne v Pavlovom Prvom liste Korinťanom, v ktorom apoštol odpovedá na otázky veriacich a objasňuje vzťah medzi vierou a každodenným životom. Cieľom katechézy ako podstatnej činnosti Cirkvi je vyučovať a formovať kresťanov vo viere a vovádzať ich do priateľského vzťahu s Ježišom Kristom a cirkevným spoločenstvom. Katechéza má systematický charakter. Objasňuje kresťanské chápanie osobného a spoločenského života veriacich vo svetle učenia Krista a Cirkvi.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa. Aktualizované 3.1.2023.


[1] Hieronym, Komentár ku knihe proroka Izaiáša, Úvod: PL 24, 17; porov. Benedikt XV., Encyklika Spiritus Paraclitus (15. september 1920); Pius XII., Encyklika Divino Afflante Spiritu (30. september 1943).

[2] Metropolita Andrej Šeptický, O uctievaní svätého Kríža (9. september 1940).

[3] Ján Zlatoústy, Homílie na knihu Genezis, Homília 35, 1: PG 53, 321.

[4] Metropolita Andrej Šeptický, Vyznanie univerzálnej viery (marec – apríl 1942).

[5] Porov. Druhý vatikánsky koncil, Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení Dei Verbum, 21.

[6] Porov. Benedikt XV., Encyklika Spiritus Paraclitus (15. september 1920);  Hieronym, Komentár k Listu Galaťanom, 5, 19 – 21.

[7] Porov. Druhý vatikánsky koncil, Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení Dei Verbum, 12.

[8] Atanáz Veľký, Proti ariánom, Reč I, 53: PG 26, 121; porov. Proti ariánom, Reč II, 73 – 82: PG 26, 299 – 322; porov. Prvý list Serapionovi: PG 26, 580 – 581.

[9] Hieronym, Komentár k Listu Galaťanom, 1, 11: PL 26, 322.

[10] Druhý vatikánsky koncil, Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení Dei Verbum, 10.

[11] Kyjevský metropolita Hilarion, Vyznanie viery.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha: Tradícia svätých otcov Cirkvi (5. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha: Posvätná Tradícia a Sväté písmo (3. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings