Svetlo pre život III.: Obdarovaní pre službu (6. časť)

Vo Svätom písme sa Boh riadi prístupom „príď“ – „choď“. Volá ľudí k sebe do najhlbšieho zjednotenia, ktoré ich premieňa, napĺňa ich Duchom, a potom ich posiela ako „apoštolov“, aby k sebe pritiahol ďalších.

Jeho plánom bolo urobiť to s celým svojím ľudom, Izraelom, a potom s „novým Izraelom“, Cirkvou. „Apoštol“ je ten, kto je poslaný s mandátom a mocou toho, kto ho posiela. „Apoštol“ je predĺženou rukou Odosielajúceho. Tak ako Otec posiela Syna a Ducha, ktorí ho sprítomňujú a robia zakusiteľným, tak to chce Boh urobiť aj tebou. Cirkev je „apoštolská“, poslaná – a my všetci sme zodpovední za to, aby Cirkev zostala „apoštolská“, poslaná. Tvoj duchovný život nie je v žiadnom prípade „tvoj“ – je určený pre svet. Čím viac sa k nemu približuješ, tým bližšie si všetkým ostatným.

Všetci kresťania sú povolaní vydávať svetu svedectvo, byť mučeníkmi. Tým, že žijeme kresťanským životom, sme živými evanjeliami, ohlasujeme, kto a čo je Boh, sme živým dôkazom jeho spásonosnej prítomnosti a činnosti. A tento kresťanský život nás robí služobníkmi Boha, jeden druhého a sveta. „Boží služobník…“ je bežný spôsob označovania veriacich v bohoslužbách, pretože všetci kresťania sú poslaní slúžiť. Nemusíme čakať, kým dosiahneme absolútnu zrelosť v živote Ducha, aby sme začali slúžiť a byť používaní Pánom. Práve naopak: tým, že slúžime, rastieme. Tým, že rastieme, stávame sa schopnými ešte viac slúžiť.

V rámci každého životného štýlu sme všetci povolaní k rôznym formám „služby“, k spôsobom, ktorými slúžime spoločenstvu Cirkvi a svetu. Cirkev sa „skladá“ zo vzájomne závislých služieb. Všetci si navzájom slúžime, a tak budujeme Kristovo telo. Niektoré z nich sú „dary“, charizmy, ktoré Svätý Duch dáva človeku pre dobro druhých. Zahŕňajú čas, talenty a poklady, ktoré nám Boh zveril, aby sme ich použili v službe druhým.

Iné charizmy odovzdáva Duch prostredníctvom Cirkvi určitým osobám, ktoré sú určené na špecifické služby. Tak je to v prípade povolania k službe prostredníctvom svätenia. Základným kňazstvom v Cirkvi je kňazstvo Krista, Veľkňaza. Všetci na ňom dostávame podiel prostredníctvom tajomstiev kresťanskej iniciácie, spoločne tvoríme „kráľovské kňazstvo“. A Kristus pôsobí v nás všetkých a cez nás všetkých, keď sa zhromažďujeme. On však v spoločenstve ustanovil aj služobné kňazstvo, tých, ktorí sú oddelení vkladaním rúk ako biskupi, presbyteri (kňazi) a diakoni. Toto kňazstvo závisí od kňazstva všetkých veriacich – nie že by bolo od neho odvodené, ale v tom zmysle, že existuje v Cirkvi, aby „burcovalo“ veriacich, aby pôsobili ako „kráľovské kňazstvo“. Služobné kňazstvo je v službe kňazstvu veriacich, aby ho viedlo k uskutočňovaniu svätých tajomstiev. Biskupi vykonávajú plnosť tohto kňazstva. Pomáha im presbyterát a diakonát (kolégiá presbyterov [kňazov] a diakonov), ktoré rozširujú prítomnosť a službu biskupa.

Na miestnej úrovni spoločenstvo tiež povoláva ľudí do špecifických služieb v rámci spoločenstva, z ktorých niektoré si vyžadujú „vyňatie“ biskupom: kantori, čitatelia, posluhujúci, katechéti a ďalší. V týchto funkciách budujú svoje spoločenstvo prostredníctvom zjednotenia s Kristom, Služobníkom všetkých.

Pevne stáť v našom povolaní

Od apoštolských čias si Cirkev uctievala mučeníkov, ktorí svedčili o Kristovi až po vyliatie svojej krvi. Počnúc apoštolmi a mučeníkmi Nového zákona sa mučeníctvo považovalo za vzor kresťanského svedectva. Dôležitým aspektom tohto svedectva je, že mučeníci pevne stoja vo svojom záväzku voči Kristovi, aj keď sa proti nim môžu postaviť všetky sily rodiny a spoločnosti.

Keď sa Cirkev v rímskom svete stala bezpečnejšou, šance kresťanov svedčiť o Kristovi prostredníctvom krvavého mučeníctva sa začali znižovať. Čoraz viac mužov a žien, ktorí cítili potrebu vynaložiť svoj život na radikálne svedectvo o Kristovi, nachádzalo svoju príležitosť v snahe o panenstvo a askézu. Týchto ľudí priťahovalo to, čo sa začalo nazývať mníšskym životom. Tento život sa začal vnímať ako istý druh „bieleho“ mučeníctva: život, ktorý sa prežíva pevným postojom v askéze, tak ako mučeníci pevne stáli vo svojom svedectve. Niektorí askéti, ako napríklad STĹPNICI (gr. STYLITES), skutočne strávili svoj život stojac na ohraničenom mieste, čím zdôraznili toto spojenie s odhodlaním mučeníkov. Toto odhodlanie mučeníkov a askétov zostať verní napriek duchovným silám, ktoré sa proti nim postavili, slúžilo ako inšpirácia pre generácie kresťanov žijúcich pod útlakom.

Ich svedectvo nadobúda v modernom svete nový rozmer. Súčasná spoločnosť odstránila akúkoľvek sociálnu stigmu z ľudí, ktorí sa vzdávajú svojich záväzkov. Páry sa rozvádzajú alebo duchovní a rehoľníci sa vracajú do laického stavu s ľahkosťou, ktorá odráža naše prijatie zmeny. Oceňujeme myšlienku krízy stredného veku a očakávame, že ľudia v dôsledku toho zmenia svoj životný stav. Možno by sme sa mali znova pozrieť na svedectvo „červeného“ aj „bieleho“ mučeníctva, keď pevný postoj napriek fyzickému alebo duchovnému odporu priniesol víťazstvo.

Náš spoločný cieľ: večný život

Od Pána vieme, že všetky naše inštitúcie, vrátane tých duchovných, sú predurčené na zánik, bez ohľadu na to, aké sú dobré, krásne alebo vznešené. Dokonca aj tí, ktorých nám Boh dal milovať najviac, nám budú jedného dňa vzatí. Svätý Gregor z Nyssy to vyjadril najvýstižnejšie:

„Vždy, keď sa manžel pozrie na milovanú tvár [svojej ženy], v tej chvíli ho sprevádza strach z odlúčenia. Ak počúva jej sladký hlas, v mysli sa mu vynára myšlienka, že ho jedného dňa nebude počuť. Kedykoľvek sa teší z pohľadu na jej krásu, vtedy sa najviac chveje predtuchou, že bude trúchliť nad jej stratou… Aj túto myšlienku musí mať v hĺbke duše, že jedného dňa sa celá táto krása rozplynie a stane sa ako nič, premení sa po všetkom tomto predstavení na odporné a nevzhľadné kosti, ktoré nenesú žiadnu stopu, žiadnu pamiatku, žiadny pozostatok toho živého kvetu.“

Tajomstvo smrti pohlcuje všetky naše pozemské nádeje a sny, či už ide o rodinu, monastier alebo Cirkev. Ale my nie sme zo sveta (porov. Jn 15, 19). Krstom sme sa znovu narodili do nového života, do života v nebi. „Očakávam vzkriesenie mŕtvych,“ ako sa hovorí v Nicejskom vyznaní viery. Toto očakávanie je eschatologickým rozmerom našej viery. A práve táto nádej na večný život odhaľuje konečný zmysel nášho krstu. Len vďaka nášmu spoločenstvu s Kristom môžeme byť vo večnom spoločenstve so sebou navzájom. Neexistuje žiadny vzťah, ktorý by bol taký dôležitý ako ten, ktorý zdieľame s Kristom prostredníctvom krstu a spoločenstva, dokonca ani naše najbližšie rodinné väzby. „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden“ (Mt 10, 37). Len vďaka tomu, že sme „v Kristovi“, sa naplní akýkoľvek vzťah s druhými.

Zdroj: Light for life. Part Three. The Mystery lived. God with us publications 2001. Pracovný preklad z angličtiny zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:Predchádzajúce: Svetlo pre život III.: Premenený prebývajúcim Duchom (5. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings