Kristus naša Pascha: Samosprávna povaha Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi a jej spoločenstvo s ostatnými samosprávnymi cirkvami (35. časť)

Vývoj samosprávy v Cirkvi

301 Boží Syn vzal na seba ľudské telo v konkrétnom historickom čase a na konkrétnom mieste. Bol synom židovského národa, prijal jeho zvyky, kultúru a mentalitu. Podobne aj Kristovo evanjelium – to isté včera, dnes i zajtra – je v hlásaní Cirkvi „odeté“ mentalitou a kultúrou rôznych národov. Takto sa formujú odlišné cirkevné tradície a rodia sa a rastú samosprávne cirkvi. „V spoločenstve Cirkvi oprávnene jestvujú partikulárne cirkvi, ktoré majú vlastné tradície.“[1]

302 Patriarcha Josyf Slipyj opisuje partikulárnu povahu samosprávnej Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi takto: „Partikularita (po ukrajinsky pomisnist) našej cirkvi spočíva v jej jednote s minulosťou; v jej jednote ako cirkvi na Ukrajine i v diaspóre; v jednote zmýšľania s jej patriarchom; a v jej jednote so všeobecnou Cirkvou a jej Hlavou, nástupcom svätého apoštola Petra.“[2] V súlade so svojou partikulárnou samosprávnou povahou má naša cirkev synodálnu štruktúru. Synoda biskupov má najvyššiu zákonodarnú a súdnu moc v cirkvi.[3] Plní svoju službu Božiemu ľudu vo veciach týkajúcich sa vyučovania viery, liturgického života a pastoračného riadenia. Synode biskupov predsedá patriarcha, hlava a otec samosprávnej (partikulárnej) cirkvi.

303 Samosprávna (partikulárna) cirkev má vlastné pramene kresťanskej tradície, svoju vlastnú teológiu, spiritualitu a zbožnosť (alebo kresťanský životný štýl), vlastné liturgické a kánonické dedičstvo; inými slovami, aj vlastné spôsoby vyznávania tajomstiev spásy.[4] Život samosprávnej cirkvi korunujú jej svätí, mučeníci a vyznávači. Veľmi dôležitým znakom samosprávy cirkvi je jej misionárske zameranie, ktoré sa prejavuje v hlásaní Kristovho evanjelia nekresťanom rôznych národov a kultúr. Plným vrcholom rozvoja samosprávnej cirkvi je patriarchát: „Cirkevný patriarchát je viditeľným znakom zrelosti a autonómie samosprávnej cirkvi a mocnou silou v cirkevnom a národnom živote.“[5]

Vývoj spoločenstva medzi sesterskými cirkvami

304 Plnosť Kristovej Cirkvi pôsobí v každej samosprávnej cirkvi, ktorá zostáva v spoločenstve s ostatnými samosprávnymi cirkvami. Viditeľným znakom spoločenstva medzi cirkvami je všeobecný veľkňaz, rímsky pápež, ktorého prvenstvo v láske a v učiteľskej službe patrí k dedičstvu viery celého kresťanstva. Keď kyjevský metropolita Hilarion, vyzdvihujúc pápeža svätého Klimenta, ho uznal za „chválu mučeníkov, ozdobu hierarchov a neotrasiteľný základ Kristovej Cirkvi, ktorú pekelné brány nemôžu premôcť“[6]. Spoločenstvo s Rímskou cirkvou je znakom a podmienkou príslušnosti k všeobecnej Cirkvi. „Lebo od príchodu vteleného Slova medzi nás majú všetky cirkvi v každej časti sveta za základ a základňu len tú najväčšiu cirkev.“[7] 

305 „Okolo Eucharistie a posvätnej bohoslužby vznikli samosprávne cirkvi v rámci jedinej Kristovej Cirkvi.“[8] V každej samosprávnej cirkvi sa tajomstvo Božej lásky napĺňa v službe Eucharistie a na tomto základe sa vyvinul zvyk označovať samosprávne cirkvi ako „sesterské cirkvi“[9]. Každá samosprávna cirkev má spasiteľnú vieru, neprerušené apoštolské dedičstvo a pravé sväté tajomstvá. Označenie „sesterská cirkev“ teda znamená uznanie týchto atribútov v druhej cirkvi. Zdôrazňuje tiež rovnosť samosprávnych cirkví.

306 Spoločenstvo cirkví bolo zakalené hriechom cirkevných rozkolov. V dejinách sesterských cirkví bolo potrebné prekonať dôsledky ľudského hriechu a slabosti. Príkladom prekonania takéhoto cirkevného rozkolu bolo spoločenstvo cirkví dosiahnuté na Florentskom koncile – a následne, na základe florentskej tradície, pri Brestskej únii:

„Nech sa radujú nebesia a nech sa veselí zem“ (Ž 95[96], 11), pretože múr, ktorý oddeľoval západnú a východnú cirkev, bol odstránený, vrátil sa pokoj a harmónia, pretože nárožný kameň, Kristus, ktorý obe strany zjednotil (porov. Ef 2, 20; 2, 14), spojil obe strany veľmi pevným putom lásky a pokoja, zjednotil ich a drží spolu v zmluve večnej jednoty.[10]

Cesta k obnove spoločenstva medzi cirkvami závisí od obnoveného vedomia samosprávnych cirkví, že sú sesterskými cirkvami v lone jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi: „A teraz… nám Pán umožňuje, aby sme opäť objavili ako sesterské cirkvi, napriek prekážkam, ktoré medzi nami kedysi vznikli.“[11]

Vývoj cirkevného spoločenstva v rámci Kyjevskej metropólie

307 Kyjevská metropólia, zrodená v krste svätého Volodymyra, sa stala dcérskou cirkvou Konštantínopolskej cirkvi a prostredníctvom nej zostala v spoločenstve s Rímskou cirkvou a ostatnými samosprávnymi cirkvami v rámci všeobecnej Cirkvi. Napriek prerušeniu spoločenstva medzi Rímskou a Konštantínopolskou cirkvou Kyjevská metropólia zostala v spoločenstve s oboma cirkvami. V roku 1596 prostredníctvom Brestskej únie Kyjevská metropólia, verná svojim dávnym tradíciám, znovu potvrdila spoločenstvo s Rímskou cirkvou. Ukrajinská gréckokatolícka cirkev je teda priamou dedičkou Kyjevskej metropólie v spoločenstve s Rímskou cirkvou.

308 Kresťanské cirkvi si uvedomujú, že spoločenstvo cirkví nie je „ani pohltením ani splynutím… Jednota je stretnutím v pravde a láske“[12]. Toto stretnutie vedie k jednote vo viere a k spoločnej účasti na svätých tajomstvách. Naša cirkev sa zapája do ekumenickej činnosti s cieľom dosiahnuť takéto spoločenstvo medzi rozdelenými cirkvami, ako aj obnoviť vnútornú jednotu Kyjevskej metropólie.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.


[1] Druhý vatikánsky koncil, Dogmatická konštitúcia o Cirkvi Lumen gentium, 13.

[2] Patriarcha Josyf Slipyj, List Farnosti svätých Vladimíra a Oľgy v Chicagu (27. september 1978).

[3] Porov. CCEO, kánony 102 – 113.

[4] Patriarcha Josyf Slipyj, Správa o Katolíckej cirkvi na Ukrajine (18. júl 1982).

[5] Patriarcha Josyf Slipyj, Odkazy(22. december 1981).

[6] Kyjevský metropolita Hilarion, Kázeň na obnovu Chrámu desiatkov.

[7] Maxim Vyznávač, Teologické a polemické spisy: PG 91, 137 – 140.

[8] Patriarcha Josyf Slipyj, Pastoračný list o Eucharistii (19. august 1976).

[9] Ján Pavol II., Encyklika Ut unum sint(25. máj 1995), 57

[10] Florentský koncil, Bula Laetentur caeli(6. júl 1439).

[11] Ján Pavol II., Encyklika Ut unum sint, 57. 

[12] Ján Pavol II., Encyklika Slavorum apostoli(2. jún 1985), 27

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha: Úcta k Presvätej Bohorodičke (36. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha: Cirkev je jedna, svätá, katolícka a apoštolská (34. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings