Svetlo pre život II.: Nepohyblivý cyklus: Sviatky Pána (8. časť)

Druhý cyklus sviatkov v cirkevnom roku sa nazýva Nepohyblivý cyklus, pretože tieto sviatky sa slávia každoročne v tom istom dátume. Hlavnými z nich sú sviatky Vianoc a Bohozjavenia. Vianoce (25. decembra) pripomínajú narodenie nášho Pána Ježiša Krista. Bohozjavenie (6. januára) pripomína krst nášho Pána v rieke Jordán svätým prorokom Jánom. Sú úzko prepojené, pretože oslavujú „zjavenie“ nášho Pána vo svete. Rozvíjajú naše chápanie identity Ježiša Krista. Keď bol svojím vzkriesením uznaný ako Boží Syn (Rim 1, 4), prví kresťania začali toto tajomstvo jeho vtelenia rozpoznávať aj v evanjeliových udalostiach jeho narodenia a krstu. Jeho narodenie je opísané v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu s mudrcmi z „Východu“, ktorí ho spoznali ako Mesiáša a Kráľa, a s anjelmi, ktorí ho ako takého zvestovali pastierom. Pri krste ho Ján spoznal ako veľkého proroka, ktorý mal prísť; Otec z neba ho vyhlásil za svojho Syna a Duch na neho zostúpil a zjavil, že je Mesiáš.

Oba tieto sviatky boli nazývané ďalšie „Paschy“, pretože v oboch je prítomné to isté tajomstvo: sebaobetovanie Božieho Syna, aby sa stal človekom, žil medzi nami a uskutočnil našu spásu. Svätý Pavol pochopil podstatu tejto udalosti a napísal: „On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka“ (Flp 2, 6 – 7).

Sviatok Bohozjavenia pochádza pravdepodobne z tretieho storočia. Dovtedy sa slávil len jeden výročný sviatok, a to sviatok Pánovho zmŕtvychvstania. To neznamená, že udalosť krstu nášho Pána nebola súčasťou evanjeliového posolstva spásy, ale len to, že úplný kresťanský kalendár sa v dejinách rozrástol ako spôsob prezentácie celého ohlasovania evanjelia počas roka života Cirkvi.

SviatokPamiatkaDátumTrvanie
Narodenie BohorodičkyNarodenie Panny Márie ohlasuje príchod Krista8. September1 deň prípravy a 5 dní sviatku
Povýšenie úctyhodného krížaObjavenie kríža vyzýva všetkých, aby sa klaňali Kristovi14. september3 dni prípravy a 8 dní sviatku
Vstup Bohorodičky do chrámuMáriina svätosť vyjadrená jej vstupom do chrámu21. november1 deň prípravy a 5 dní sviatku
Narodenie KristaSpasiteľná prítomnosť Boha vo svete skrze Krista25. decemberPôstne obdobie, 2 prípravné nedele, 5 dní prípravy a 7 dní slávenia bez pôstu
Sväté Bohozjavenie KristaZjavenie Trojice pri Kristovom krste6. januárPrípravný víkend, 4 dni prípravy a 9 dní slávenia
Hypapante (Stretnutie)Stretnutie Krista s jeho ľudom, keď bol predstavený v chráme2. február1 deň prípravy a 2 až 8 dní slávenia, v závislosti od dátumu Paschy
ZvestovanieKristus sa vtelil pri Gabrielovom slove25. marca1 deň prípravy a 2 dni sviatku
Vstup do JeruzalemaPríchod Božieho kráľovstvaKvetná nedeľa (pohyblivá)1 deň sviatku
Sväté nanebovstúpenie KristaKristus sedí po pravici Otcaštvrtok nanebovstúpenia9 dní sviatku
Premenenie KristaKristova sláva sa ukázala pred jeho umučením6. august1 deň predsviatku a 8 dní sviatku
Zosnutie BohorodičkySmrť a oslávenie Božej Matky15. august14-dňový pôst, 1 deň prípravy a 9 dní sviatku

Hoci sa mnohí v prvotnej Cirkvi snažili určiť dátum narodenia nášho Pána alebo jeho krstu v Jordáne, naše slávenie týchto sviatkov sa viaže skôr na výročné kalendárne udalosti než na historické dátumy. Ich dátumy pripadajú na obdobie okolo zimného slnovratu, keď sa dni začínajú predlžovať. Všetky pohanské náboženstvá slávili v tomto čase sviatky ako znovuzrodenie nádeje na návrat slnka a tepla, kresťania sa nemohli zúčastňovať na pohanských slávnostiach falošného kultu. Namiesto toho oslavovali začiatok života pravého Božieho Syna, Svetla života. Sviatok Bohozjavenia bol teda s najväčšou pravdepodobnosťou zavedený v egyptskej Alexandrii ako protiváha gnostického sviatku v ten istý deň. Gnosticizmus (raná heréza) popieral Ježišovo človečenstvo a učil, že Boží Syn vstúpil do Ježiša až pri jeho krste.  Namiesto toho ortodoxní kresťania slávili oslávenie Pána pri jeho krste ako zjavenie Trojice.

V Egypte mal tok rieky Níl mimoriadny význam pre úrodu a život krajiny. Tamojší kresťania si ako základ pre svoj sviatok vybrali začiatky Markovho a Jánovho evanjelia. Tieto dve evanjeliá začínajú príbeh Ježiša jeho verejným životom prostredníctvom krstu v rieke Jordán. Posvätenie tejto rieky sa považovalo za vzor posvätenia všetkých vôd, ktoré predstavujú život, najmä rieky Níl.

Zatiaľ čo východné cirkvi zdôrazňovali zjavenie Pána pri Jordáne, západná cirkev mala rozvíjať sviatok narodenia Krista z Panny Márie. Sviatok Vianoc vznikol v Ríme. Keďže pohanský sviatok oslavoval predlžovanie dňa ako „znovuzrodenie“ slnka, kresťania sa pri tejto príležitosti rozhodli pripomínať si začiatok Kristovho života. Oslavovali príchod pravého svetla na svet a narodenie Božieho Syna. Tento sviatok existoval už v treťom storočí.

Časom väčšina východných cirkví pridala sviatok Vianoc na 25. december, ale zachovala si sviatok Bohozjavenia ako oslavu Pánovho krstu, aby vyjadrila hlbokú teológiu s ním spojenú. Západ neskôr prijal sviatok Bohozjavenia, ale zmenil ho na spomienku na „zjavenie“ (epifániu) Ježiša pohanským národom prostredníctvom perzských mudrcov.

Ďalší staroveký sviatok, ktorý spája tému vtelenia (Vianoce) a tému vykúpenia (Pascha), pochádza pravdepodobne z tretieho storočia na Východe. Ide o sviatok Zvestovania nášho Pána (25. marec). Pripomína návštevu archanjela Gabriela u Márie, ktorý jej oznamuje: „Svätý Duch zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni… Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš“ (Lk 1, 35, 31). Tajomstvo Pánovho počatia a jeho smrti úzko súvisia. Obe sú manifestáciou jeho lásky k nám, jeho kenózy („sebazrieknutia“, doslova „seba-vyprázdnenia“) kvôli nám, prostredníctvom ktorej nás môže naplniť jeho život a láska. 25. marec je dôležitý tým, že označuje začiatok jari s novým životom v prírode, že datuje počatie nášho Pána v tele deväť mesiacov pred sviatkom jeho narodenia a že je tradičným dátumom jeho ukrižovania alebo vzkriesenia s jeho „ponížením sa až na smrť“ (Flp 2, 8) pre našu spásu.

Neskôr boli do kalendára pridané ďalšie sviatky Pána. Najdôležitejším z nich je sviatok Povýšenia svätého Kríža (14. september), ktorým sa opäť slávi ústredné tajomstvo kresťanskej viery. V septembri sa v Byzantskej ríši začínal Nový rok približne v rovnakom čase ako židovský Nový rok Roš hašana. Sviatok pripomína nájdenie Pánovho kríža svätou Helenou (Konštantínovou matkou) v čase, keď sa kresťanstvo stávalo náboženstvom ríše. V Európe sa tento sviatok slávil 3. mája. V Jeruzaleme sa slávil 14. septembra z dvoch dôvodov: prvým bola spojitosť s Novým rokom a druhým bolo posvätenie Chrámu Vzkriesenia v Jeruzaleme, ktorý dal postaviť cisár Konštantín na miestach ukrižovania a zmŕtvychvstania nášho Pána.

Tento sviatok sa slávi aj na oslavu víťazstva cisára Herakleia v siedmom storočí nad pohanskými Peržanmi, ktoré oslobodilo Svätú zem. Keď sa Kríž vrátil do Jeruzalema, bola to príležitosť na veľké slávenie. Pripomína sa to v obrade povýšenie, v ktorom sa kríž vyzdvihne, aby si ho uctilo zhromaždenie.

Keďže kríž vždy pripomína hlavný akt našej spásy, tento sviatok (14. septembra) sa na Východe tradične slávi ako deň pôstu na počesť nášho Pána, ktorý trpel na kríži. Osobitné slávenia v sobotu a nedeľu pred a po sviatku sa zameriavajú na tému zmyslu Kríža a zdôrazňujú jeho dôležitosť. Pozývajú nás, aby sme pozorne nasledovali nášho Pána Ježiša Krista, ktorý učil: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8, 34).

V byzantských cirkvách je dátum sviatku Premenenia Pána spojený s dátumom Povýšenia Kríža. Podľa tradície uplynulo štyridsať dní medzi Pánovým premenením do slávy na vrchu Tábor pred očami apoštolov Petra, Jakuba a Jána a jeho ukrižovaním. Sviatok Premenenia Pána (6. august) sa slávi štyridsať dní pred sviatkom Svätého kríža namiesto počas prvého týždňa Veľkého pôstu. Samotné Premenenie sa stalo významnou udalosťou v spirituálnej teológii byzantských cirkví a zasluhuje si osobitnú pozornosť. Ľudská prirodzenosť sa zjavuje ako oslávená, zbožštená a naplnená Božím svetlom prostredníctvom dvojitej prirodzenosti Ježiša Krista, ktorý je Bohom, ktorý sa stal plne človekom.

Zdroj: Light for life. Part two. The Mystery celebrated. God with us publications 1996. Pracovný preklad zhotovili Juraj Šipula a o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život II.: Nepohyblivé cykly – svätí a Bohorodička (9. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život II.: Ročný cyklus (7. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings