Svetlo pre život II.: Týždenný cyklus Cirkvi (6. časť)

Sedemdňový týždeň pochádza z veľmi dávnych čias na Blízkom východe. Jeho pôvod možno hľadať v prírode, v potrebe odpočinku a fázach mesiaca. V knihe Genezis dostal posvätný význam spojením s príbehom stvorenia. Dodržiavaním sedemdňového týždňa napodobňujeme Boha, ktorý pracoval aj odpočíval.

V židovských začiatkoch Cirkvi bol najdôležitejším dňom v týždni sobotný deň, siedmy deň. Podľa Starého zákona to bol svätý deň. Bol to deň, v ktorý Boh odpočíval po diele stvorenia (Gn 2, 1 – 3). V tomto úryvku čítame: „V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil.“ V židovskej viere bola sobota osobitným Božím dňom, darom, ktorý dostal jeho ľud. Bol to deň odpočinku od práce a na styk s Bohom. Bol to vlastne jediný deň v týždni, v ktorom sa znovu prežíval život v raji, čas v Edene, keď Adam a Eva boli slobodní od práce a dôverne sa rozprávali s Bohom. Náš Pán Ježiš sám zomrel na kríži a zavŕšil Starý zákon v šiesty deň, v deň zavŕšenia stvorenia. V siedmy deň, v sobotu, odpočíval po práci na obnove, podobne ako Genezis opisuje sobotu ako deň odpočinku po prvotnom stvorení. Na Bielu sobotu hymny Cirkvi opisujú toto tajomstvo: „Kráľ vekov, ktorý svojím umučením naplnil plán spásy, zachováva sobotu v hrobe a udeľuje nám novú sobotu. … Toto je požehnaná sobota, toto je deň odpočinku, v ktorý jednorodený Boží Syn odpočíval od všetkých svojich diel“ (Stichira na Chválach).

Dňom Kristovho zmŕtvychvstania bola nedeľa, ktorá sa v Cirkvi stala novým sviatkom. Už v apoštolských časoch sa nedeľa, prvý deň týždňa, stala dňom slávenia Eucharistie (Sk 20, 7). Nedeľa bola dňom spomienky na Pána a jeho spasiteľné dielo, pretože v tento deň vstal z hrobu a začal nové stvorenie. „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové“ (2 Kor 5, 17). Preto sa nedeľa začala nazývať „ôsmym dňom“ týždňa v tom zmysle, že vstupuje do úplne nového času, v ktorom je všetko nové. „Hľa, všetko robím nové“ (Zjv 21, 5). Nedeľa je Pánov deň (Zjv 1, 10), deň, v ktorom Boh koná, deň, ktorý stvoril (Ž 117/118, 24). Je to týždenná pamiatka Vzkriesenia, ďalšia Pascha, prvý deň nekonečného času. V niektorých jazykoch sa názov pre nedeľu spája so Vzkriesením (napr. ruské Voskresenije). Na utierni každej nedele Cirkev číta jedno z dvanástich „evanjelií o Vzkriesení“: čítania opisujú zjavenia Krista učeníkom po jeho zmŕtvychvstaní. O zmŕtvychvstaní hovoria aj menlivé hymny večierne, utierne a božskej liturgie každej nedele.

V ostatných rokoch sa slávenie nedele stále viac sekularizuje. Účasť v chráme je často vecou zákona alebo zvyku bez zdržiavania sa od práce. Zabúda sa na osobitnú povahu nedele ako pamiatky Pánovho zmŕtvychvstania a tento deň zostáva pre mnohých kresťanov len matne spojený s náboženstvom. Náš sekulárny životný cyklus často obmedzuje náboženskú prax na nedeľné ráno a zvyšok týždňa – spolu s denným a ročným cyklom – nepoznáme.

V prvých storočiach Cirkvi sa sobota a nedeľa slávili s rovnakou úctou. Sobota bola svätým dňom odpočinku a spoločenstva s Pánom a nedeľa bola radostnou oslavou Zmŕtvychvstania, ktorej súčasťou bola aj Eucharistia. V byzantských cirkvách sa dodnes sobota a nedeľa považujú za rovnocenné eucharistické dni. Každý má samostatný cyklus čítaní z listu apoštola a evanjelia, ktoré zdôrazňujú skutky spásy nášho Boha. Ešte vo štvrtom storočí mal svätý Gregor Nysský napísať: „Akými očami sa vlastne budete môcť pozrieť nedeli do tváre, keď ste zneuctili sobotu? Či neviete, že tieto dva dni sú bratia a ubližovať jednému znamená útočiť na druhého?“ Keď Rímska ríša oficiálne prijala kresťanstvo, nedeľa sa stala oficiálnym týždenným občianskym sviatkom. Výsada odpočinku od práce sa presunula zo soboty na nedeľu. Nedeľa v kresťanskej viere má veľmi krásny a hlboký význam; a jej minimalistické dodržiavanie v našej konzumnej spoločnosti riskuje stratu veľkého pokladu viery.

Ostatné dni v týždni nadobudli osobitné spomienky. V židovskej praxi sa pondelky a štvrtky dodržiavali ako dni pôstu. Na rozdiel od tejto praxe kresťania prijali stredu a piatok ako pôstne dni. Piatok bol zasvätený ako deň, keď náš Pán zomrel na kríži. Streda sa pripomínala ako deň jeho zradenia Judášom. Všetky liturgické úkony týchto dní, ktoré sa v súčasnosti používajú, oslavujú svätý kríž a dodržiava sa pôst a koná pokánie.

TÝŽDENNÝ CYKLUS

Deň v týždniSpomienka
NedeľaVzkriesenie Krista
PondelokSvätí anjeli
UtorokSvätý Ján Predchodca
Streda (pôstny deň)Drahocenný kríž; Judášova zrada
ŠtvrtokSvätí apoštoli, svätý Mikuláš
Piatok (pôstny deň)Drahocenný kríž
SobotaVšetci svätí, ostatní zosnulí, prvotné stvorenie

Pôst v byzantskej cirkvi je založený na mníšskom modeli ako ideáli, ku ktorému veriaci smerujú úmerne svojim schopnostiam. Nemalo by to byť úsilie, ktoré by viedlo k pýche alebo lenivosti. Skôr by sa malo zamerať na našu potrebu Božej pomoci v našej slabosti pri dodržiavaní pôstu alebo zdržanlivosti od mäsa. Veľký pôst je časom zdvojnásobenia úsilia o prísnejšie dodržiavanie pôstu, keď si intenzívnejšie uvedomujeme svoju závislosť od Boha, čo sa týka nášho duchovného rastu.

Štvrtok bol dňom, keď Kristus zjavil apoštolom Eucharistiu, a zároveň dňom (štvrtok Nanebovstúpenia), keď ich poslal ohlasovať evanjelium a krstiť všetky národy. Bol určený ako deň spomienky na apoštolov. Sobota sa stala dňom spomienky na všetkých zosnulých veriacich, keďže bola dňom, keď náš Pán odpočíval v hrobe. Túto požehnanú sobotu slávia v očakávaní vzkriesenia všetkých. Aby bol týždeň kompletný, zvyšné dni boli zasvätené významným svätým: Pondelok je spomienkou na všetkých anjelov, utorok na svätého proroka a predchodcu nášho Pána Jána Krstiteľa a štvrtok navyše k apoštolom aj na svätého Mikuláša Divotvorcu.

Zdroj: Light for life. Part two. The Mystery celebrated. God with us publications 1996. Pracovný preklad zhotovili Juraj Šipula a o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život II.: Ročný cyklus (7. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život II.: Denné modlitbové cykly (5. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings