Očami viery: Kristovo telo (16. časť)

Príbytok Ducha, podobne ako Duch sám, má hĺbku, ktorú ľudská myseľ nedokáže preniknúť. Tak ako o Bohu môžeme často hovoriť len v obrazoch, tak aj zisťujeme, že novozákonní autori a cirkevní otcovia hovorili o Cirkvi pravidelnejšie v poetických než definitívnych pojmoch, aby osvetlili najhlbšiu skutočnosť Cirkvi. Cirkev totiž vždy zostáva, ako poznamenáva svätý Pavol, veľkým tajomstvom (porov. Efezanom 5), pretože v nej prebýva Nepoznateľný.

Keď bol svätý Pavol, vtedy Šavol z Tarzu, na ceste do Damasku, aby rozbil tamojšie kresťanské spoločenstvo, oslepilo ho žiarivé svetlo a zhodilo ho na zem. Hlas ho karhal: „Prečo ma prenasleduješ? … Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ“ (Skutky apoštolov 9, 4. 5). Takto svätý Pavol na vlastnej koži zažil absolútne stotožnenie sa Krista s jeho Cirkvou.

Kristus hovoril v rovnakom duchu počas svojho pozemského života. Pri opise posledného súdu nám hovorí, že ľudia, ktorí ho síce nikdy nepoznali, sú spasení vďaka láske, ktorú mu preukázali, lebo „čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Matúš 25, 40). Na inom mieste Kristus povedal: „Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Ján 15, 5), organicky spojené so mnou, čo vám dávam život.

Ako Pavol vrastal do tohto kresťanského života v spoločenstve, ktoré si ctilo tieto Kristove slová, a premýšľal o svojej vlastnej skúsenosti obrátenia, začal vnímať túto jednotu medzi Kristom a jeho Cirkvou ako niečo veľmi hlboké. Cirkev opakovane opisoval v pojmoch ľudského tela, živého organizmu, aby ukázal podstatnú jednotu medzi Kristom a jeho Cirkvou, ako aj organické spojenie medzi jej členmi:

Ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. (Prvý list Korinťanom 12, 12 – 13)

Pavol hovorí, že toto zjednotenie je také dôverné, pretože je zjednotením s Kristom a Svätým Duchom, ktorí sa nikdy nemôžu rozdeliť. Naše ponorenie do krstnej vody a  pomazanie svätým myrom dosahuje zjednotenie s Bohom, ktoré je hlbšie ako akýkoľvek pozemský vzťah. Toto zjednotenie by sme nikdy nedokázali spôsobiť sami. Dochádza k nemu z vôle Boha, ktorý, „hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom… a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi…“ (Efezanom 2, 5. 6). Jeho konaním sa teda toto zjednotenie uskutočňuje.

Svätý Pavol spája dva aspekty kresťanského života s týmto obrazom tela. Predovšetkým poznamenáva, že členovia Cirkvi, každý so svojimi rôznymi darmi, sa navzájom dopĺňajú ako orgány tela. Sú navzájom prepojení a namiesto súťaženia o väčšie uznanie žijú ako celok. Svätý Ján Zlatoústy mal túto myšlienku rozvinúť vo svojom komentári k tomuto listu. Poznamenáva, že v Cirkvi musia existovať rozdiely v daroch a funkciách, inak by nebola telom, ale iba jednou bunkou. Organizmus si vyžaduje, aby jeho prvky boli odlišné; ak však nie sú všetky v harmónii, celok nie je tým, čím mal byť:

Čo je na tele podradnejšie ako vlasy? Keby ste však odstránili chĺpky z obočia a rias, zničili by ste krásu celej tváre. … Aj keď ide o nepatrnú škodu, celý vzhľad by bol zničený. (Tridsiata homília na Prvý list Korinťanom)

Keďže Cirkev je telo, pripomína nám svätý Pavol, sú v nej rôzne časti alebo funkcie; nie všetky sú úplne rovnaké. A pretože Cirkev je Kristovým telom, tieto roly a úlohy pochádzajú od Svätého Ducha. Preto, zdôrazňuje Pavol, v tele nie je miesto pre súťaživosť alebo závisť. Všetky jeho údy slúžia dôležitým účelom.

Druhým dôsledkom, ktorý Pavol vyvodzuje z obrazu Cirkvi ako tela, je, že jednotlivé časti sa nemôžu účinne od seba oddeliť a žiť:

A keby noha povedala: „Nie som ruka, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu. A keby povedalo ucho: „Nie som oko, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu. (Prvý list Korinťanom 12, 15 – 16)

A tak tí, ktorí sa odlúčili od bohoslužobného spoločenstva, stále zostávajú súčasťou tela, ale ich krvný obeh akoby bol prerušený. Plnosť kresťanského života, aspoň na tejto strane kráľovstva, prúdi len v Kristovom tele a cez neho. Tí, ktorí by sa od neho chceli oddeliť, sa od neho nikdy nemôžu úplne odrezať, ale môžu sa uzavrieť od toku života.

Túto jednotu v rozmanitosti v Cirkvi máme na mysli, keď vyznávame, že Cirkev je jedna. Jedno telo, ktorého údy sú navzájom prísne prepojené, pod vedením Krista a oživované jedným Duchom – to je Kristova Cirkev. Byzantský chrám sa pokúša vyjadriť túto víziu Cirkvi priestorovo. Chrámová loď predstavuje Kristovo telo. V nej stojí ľud a duchovenstvo rôznych hodností, obklopené na stenách ikonami svojich spolukresťanov, svätých, všetci pod vedením Krista, ktorý predsedá v kupole nad ich hlavami a odráža poriadok a rozmanitosť, ktorú Pán ustanovil vo svojom tele.

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE

Aký vplyv malo na Pavla to, že počul, ako sa Kristus stotožňuje so svojou Cirkvou?

Ako táto jednota v rozmanitosti, ktorá je Kristovým telom, prejavuje vo vašej farnosti?

Aké triedne cvičenie alebo skupinová aktivita by mohla naznačiť nerozlučiteľnosť Krista a tých, ktorí sú s ním spojení?

Zdroj: With eyes of faith. An introduction to Eastern Theology. God with us publications, second edition 2018. Pracovný preklad z angličtiny zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Očami viery: Plnosť Toho, ktorý napĺňa všetko (17. časť)

Predchádzajúce: Očami viery: Chrám živého Boha (15. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings