Prúd živej vody: Ekumenické koncily (19. časť)

Videli sme, že používanie vyznaní viery prešlo v treťom storočí prekvapujúcim vývojom. Ešte väčší vývoj v tom čase zaznamenalo používanie koncilov. Táto dramatická zmena v používaní koncilov súvisela s novými osudmi Cirkvi po obrátení cisára Konštantína na začiatku štvrtého storočia. Dnes je pre nás dokonca ťažké predstaviť si rozsah tohto vývoja. Z postavenie zakázaného, podzemného hnutia bola  Cirkev vyčlenená Rímskou ríšou pre osobitnú priazeň a postavenie štátneho náboženstva. V dôsledku toho sa rozhodnutie Cirkvi v otázkach viery stávalo kriticky dôležitým pre čoraz viac ľudí. Netrvalo dlho a jeden spor týkajúci sa viery sa rozrástol natoľko, že sa týkal „celého sveta“.

Okolo roku 320 cirkvou v Alexandrii v Egypte otriasol konflikt medzi jej biskupom Alexandrom a jedným z jej presbyterov Áriom. Alexander zvolal synodu, aby záležitosť vyriešila, a tá odsúdila Ária, ktorý však odmietol rozsudok prijať a utiekol pod ochranu biskupov, ktorí s ním súhlasili. Konflikt sa naďalej rozrastala a zapájal čoraz viac biskupov. Toto hlboko znepokojovalo cisára Konštantína. Po niekoľkých neúspešných výzvach na ukončenie sporu sa rozhodol vyriešiť problém zvolaním všeobecného koncilu biskupov, ktorý sa zišiel v roku 325 v Nicei. Stretnutie bolo nazvané ekumenickým koncilom, z gréckeho slova oikoumene, ktoré sa používalo na označenie celej ríše. Máme teda prvý z takzvaných ekumenických koncilov, ten, ktorý sformuloval Nicejské vyznanie viery. Druhý takýto ekumenický koncil sa konal v Konštantínopole v roku 381. Jeho účastníci objasnili božskú prirodzenosť Svätého Ducha, čím pre budúce generácie upevnili učenie o Svätej Trojici. Ako to formuloval svätý Ignác Antiochijský, Kristus a Svätý Duch sú „dve ruky Boha Otca“, ktoré nás pozdvihujú do života Trojice.

Nasledujúce štyri ekumenické koncily sa museli zaoberať Ježišovým človečenstvom, pretože práve skrze toto človečenstva Kristus vykúpil našu ľudskú prirodzenosť. Účastníci týchto koncilov vypracovali spôsoby, ako hovoriť o tajomstve nášho vykúpenia, ktoré boli verné človečenstvu a božstvu prítomnému v jednej osobe Ježiša Krista. Efezský koncil v roku 431 trval na tom, že Ježiš Kristus je jedna osoba, čím reagoval na Nestória, ktorý učil, že božský Logos sa usídlil v ľudskej bytosti, čím v Ježišovi vznikli dve osoby. Efezský koncil potvrdil, že Mária je skutočne Theotokos (Bohorodičkou), a nie iba matkou tejto druhej ľudskej osoby. Na druhej strane koncil, ktorý sa zišiel v Chalcedóne v roku 451, musel odmietnuť myšlienku, že božská prirodzenosť nejakým spôsobom pohltila ľudskú prirodzenosť v Ježišovi. Účastníci na tomto stretnutí učili, že Kristova ľudská prirodzenosť je úplná a že je úplne človekom vo všetkom s výnimkou hriechu. Tí, ktorí navrhli toto chybné učenie, boli známi ako monofyziti (z gréckeho slova pre jednu prirodzenosť).

Piaty ekumenický koncil sa zišiel v roku 553 v Konštantínopole, zvolal ho cisár Justinián, aby sa ďalej zaoberal hrozbou monofyzitizmu. Keďže sa táto synoda zišla napriek protestom rímskeho pápeža, na Západe bola prijatá až oveľa neskôr. Tretí konštantínopolský koncil sa zišiel v roku 680, aby zachoval vieru, že v Ježišovi Kristovi sú dve vôle. Keďže vôľa je funkciou skôr prirodzenosti než osoby, v Kristovi museli byť dve vôle, jedna vyplývajúca z jeho človečenstva a druhá z jeho božstva. Tento vysoko filozofický a technický spor má vážne dôsledky pre naše chápanie spôsobu, akým Kristovo vtelenie privodzuje našu spásu.

Týchto prvých šesť koncilov je samostatnou triedou a my si ich a biskupov, ktorí sa na nich zúčastnili, pripomíname každoročne v nedeľu, ktorá pripadá na obdobie medzi 13. až 19. júlom. V textoch bohoslužieb na tento deň si pripomíname otázky a vyhlásenia, ktoré boli výsledkom týchto rokovaní.

Slávni konciloví Otcovia, dokázali ste, že Pyrrhus, Sergius, Onuphrius a Dioskoros, ako aj Nestórius sa mýlili v učení o Kristovi. Uchovávate stádo tým, že učíte pravý princíp, že Kristus je jedna osoba s dvoma prirodzenosťami. Tomuto Kristovi sa klaniame ako dokonalému človekovi a dokonalému Bohu. Kristus je jedno s Otcom a Svätým Duchom. Svätí Otcovia, my si vás ctíme a spievame vám chválospev.

Svätí konciloví Otcovia, verne uchovávate tradíciu apoštolov. Tým, že sa vyhlásili, že tri osoby Svätej Trojice sú jedno a jednej podstaty, ste vyvrátili Áriovo rúhanie. učením, že Svätý Duch je samostatná osoba, ktorá je jedno s Otcom a Synom, ste zahanbili Macedónia, Severa a ďalších heretikov. A tak vás prosíme, aby ste sa za nás prihovárali, chránili nás pred herézou a omylom a uchovávali naše životy bez úhony v Božích očiach. (Večiereň pre Nedeľu Otcov prvých šiestich koncilov)

Druhý nicejský koncil v roku 787 sa počíta ako siedma ekumenická synoda a potvrdil tradičné učenie Cirkvi o duchovnej užitočnosti svätých obrazov. Toto učenie musel obhajovať tvárou v tvár tvrdej opozícii zo strany cisárov, ktorí sa usiloval o zničenie týchto ikon a odtiaľ pochádza ich označenie ikonoklasti, z gréckych slov pre ikonoborcov. Toto hnutie znamenalo v Byzantskej cirkvi posledné štádium monofyzitskej tendencie, ktorá minimalizovala plné človečenstvo Krista. Ako  zdôrazňovali obhajcovia ikon, je to pravé a úplné človečenstvo Krista, ktoré robí hmotu schopnou posvätenia a ikony legitímnymi.

V nedeľu, ktorá každoročne pripadá na obdobie medzi 11. a 18. októbrom, si pripomíname účastníkov tohto koncilu. Konečnú obnovu ikon si však pripomíname výnimočnejším spôsobom v prvú nedeľu Veľkého pôstu. Keďže tento deň pripomína víťazstvo presnej viery nad omylom na vysokých a mocných miestach, nazýva sa Nedeľou ortodoxie. V kondáku, ktorý sa používa na tento sviatok, vidíme cirkevnú víziu ikon ako spojenú so spásonosným vtelením Krista:

Neopísateľné Otcovo Slovo sa stalo opísateľným, keď si z teba, Bohorodička, vzalo telo – obnovilo obraz, ktorý bol v dávnych časoch pošpinený, a darovalo mu božskú nádheru. A tak teraz ohlasujeme našu spásu a zvestujeme ju slovom i skutkom!

Hoci na Východe aj Západe bolo mnoho ďalších dôležitých koncilov, týchto sedem koncilov tvorí základ viery spoločný pre katolícke a pravoslávne spoločenstvá a možno ich považovať a oceňovať ako tie koncily, ktoré boli uznané cirkvami „na celom svete“ ako ekumenické. Tie isté koncily patria medzi najdôležitejšie svedectvá života viery Cirkvi. Svojou vernosťou učeniu apoštolov tieto koncily poskytli Cirkvi nové spôsoby opisu tajomstva, ktorým je náš život v Kristovi, spôsoby, ktoré sú v súlade s učením Svätého písma. Otcovia Chalcedónskeho koncilu vyjadrili túto kontinuitu, keď povedali:

Toto je viera apoštolov!

Toto je viera Otcov!

Za týmto my všetci stojíme!

To je to, čo veríme.

Spoločná viera Cirkvi, zakorenená v Tradícii, sa tak sama stáva výrazom Tradície a vedie nás, ktorí sme ju nasledovali, k prijatej jednote viery s apoštolmi a teda s Božím Duchom.

Osobná úvaha

Cirkevní otcovia, vyznania viery a koncily vyjadrili živú vieru Cirkvi v ich skúsenosti a jazyku ich doby. Ako to robí Cirkev dnes?

Ako ty osobne prejavuješ, zažívaš a vyjadruješ svoju živú vieru dnes?

Kázanie Apoštolov a učenie Otcov stanovili v Cirkvi jedinú a jednotnú vieru; preto táto Cirkev, odetá do pravdy teológie inšpirovanej nebom, s istotou vysvetľuje a ohlasuje veľké tajomstvo Krista.

Kondák, Spomienka na koncilových Otcov

Zdroj: A stream of living water, God with us publications 1988. Pracovný preklad z angličtiny zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Prúd živej vody: Liturgia (20. časť)

Predchádzajúce: Prúd živej vody: Koncily v Cirkvi (18. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings