Kristus naša Pascha II.: Sväté tajomstvo myropomazania (11. časť)

Dar Päťdesiatnice

424 Ako paschálne tajomstvo Kristovej smrti a zmŕtvychvstania nachádza svoje zavŕšenie v zoslaní Svätého Ducha na apoštolov, tak aj naše znovuzrodenie v Kristovi je spečatené darom Svätého Ducha. Myropomazanie je pečaťou daru, ktorý sme dostali v krste. Manifestuje, že každý pokrstený človek prijíma príchod Svätého Ducha, tak ako apoštoli v Päťdesiatnicu. Toto pomazanie Svätým Duchom naznačuje, že každý kresťan sa rodí k novému životu v Kristovi a stáva sa dieťaťom Otca, aby sa mohol zúčastňovať na kráľovskej, kňazskej a prorockej službe Krista pre spásu sveta. To sa zdôrazňuje v modlitbe posvätenia myra na Veľký a Svätý štvrtok:

Zošli, Pane, svojho najsvätejšieho Ducha na toto myro a urob z neho kráľovské pomazanie, duchovné pomazanie, ktorým boli pomazaní králi, veľkňazi a proroci a všetci ich nástupcovia – biskupi a presbyteri a všetci, ktorí až do dnešného dňa prijali znovuzrodenie v prameni obnovy… Urob z tohto myra zostúpenie Svätého Ducha.[1]

Kráľovská, kňazská a prorocká služba

425 Prijatím pečate daru Svätého Ducha sa kresťania stávajú členmi „vyvoleného rodu, kráľovského kňazstva, svätého národa, ľudom určeným na vlastníctvo, aby… zvestovali slávne skutky toho, ktorý… [ich] z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla“ (1 Pt 2, 9).

Všetci, ktorí sa znovuzrodili v Kristovi, sa stali kráľmi znamením kríža. A pomazanie Svätým Duchom ich zasväcuje za kňazov, takže okrem tejto osobitnej služby sa všetci kresťania – naplnení Duchom a poznaním – uznávajú za členov tohto kráľovského národa a za účastníkov kňazskej služby. Lebo čo je pre dušu kráľovskejšie ako môcť disciplinovať svoje telo, podriadiť ho Bohu? A čo je kňazskejšie ako obetovať Pánovi čisté svedomie a prinášať na oltár svojho srdca čisté obety zbožného života?[2]319

Prorocká služba veriacich sa napĺňa prinajmenšom tromi spôsobmi: neochvejným vyznávaním viery, prehlbovaním svojho chápania viery a svedectvom o Kristovi vo svete.[3]320 Preto sa Cirkev počas myropomazania modlí za novopokrsteného slovami, aby sa stal „pevným, silným a neotrasiteľným v pravej viere, láske a nádeji“ a aby „odvážne, bez strachu a zahanbenia“  vyznával pre všetkými „meno Krista, nášho Boha“.[4]

426 Myropomazaním sa spečaťuje dar Svätého Ducha, aby sa kresťan mohol stať „odvážnym a víťazným bojovníkom Krista, nášho Boha“, ochotnými „trpieť a zomrieť z lásky k nemu“. Prostredníctvom „rastu v cnostiach“ môže dospieť „k plnej miere Kristovho veku“ (Ef 4, 13). To sa v kresťanovi uskutočňuje „mocou, pôsobením, milosťou a zostúpením Svätého Ducha“.[5]

427 Tak ako po Kristovom krste v Jordáne Svätý Duch viedol Krista v jeho spásonosnom poslaní a ako Svätý Duch vedie cirkevné spoločenstvo od zostúpenia na apoštolov v Päťdesiatnicu, tak aj v tajomstve myropomazania Svätý Duch udeľuje každému kresťanovi schopnosť rozlíšiť a uskutočniť základné povolanie (poslanie) svojho života pre spásu a premenu sveta.

Obrad myropomazania

428 Obrad myropomazania sa vykonáva hneď po krste, pretože kde je život, tam je aj dych. Sväté myro, vonná zmes olejov a iných aromatických zložiek, symbolizuje bohatstvo a rozmanitosť duchovných darov, ktoré Svätý Duch udeľuje novonarodenému v Kristovi.

Dávajte si pozor, aby ste sa nedomnievali, že tento olej [t. j. myro] je len masť. Tak ako po zvolávaní Svätého Ducha eucharistický chlieb už nie je obyčajným chlebom, ale Kristovým telom, tak tento svätý olej v spojení so zvolávaním už nie je obyčajným  alebo bežným olejom, ale stáva sa milostivým darom Krista a Svätého Ducha, spôsobujúcim príchod jeho božstva.[6]

Sväté myro posväcuje na Veľký štvrtok hlava samosprávnej cirkvi, aby ho používali kňazi, čo svedčí o jednote Cirkvi.

429 Počas obradu myropomazania kňaz pomaže novopokrstenému čelo, oči, nos, ústa, uši, hruď, ruky a nohy. Vyhlasuje: „Pečať daru Svätého Ducha.“ Novopokrstený sa teda „každým slovom a skutkom“ má páčiť Bohu a má sa stať „synom (dcérou) a dedičom (dedičkou)“ jeho kráľovstva. Svätý Duch premieňa myšlienky, city a skutky tých, ktorí sú členmi kráľovstva.

430 Slová „pečať daru Svätého Ducha“ svedčia o tom, že kresťan patrí Bohu. Kresťania sú jeho vlastníctvom, pretože sme boli „označení pečaťou prisľúbeného Svätého Ducha, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy“ (Ef 1, 13 – 14). Kresťan žije v Kristovi vďaka moci a pôsobeniu Svätého Ducha: „A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom – a je pravdivé, nie je lžou – teda ako vás poučilo, ostávate v ňom“ (1 Jn 2, 27).

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.


[1] Archihieratikon, Obrad posvätenia veľkého a svätého myra.

[2] Lev Veľký, Kázeň 4 na Narodenie Pána, 4, 1: PG 54, 149.

[3] Porov. Druhý vatikánsky koncil, Dogmatická konštitúcia o Cirkvi Lumen Gentium [Svetlo národov], 12.

[4] Trebník, Obrad myropomazania, Pokojná ekténia. 

[5] Trebník, Obrad myropomazania, Pokojná ekténia. 

[6] Cyril Jeruzalemský, Mystagogické prednášky, 3, 3: PG 33, 1090.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha II.: Tajomstvo Eucharistie (12. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha II.: Celebrant krstu (10. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings