Svetlo pre život II.: Denné modlitbové cykly (5. časť)

Modlitba bola od samého začiatku dôležitou súčasťou každodenného života kresťanov. V Skutkoch svätých apoštolov sa píše, že prví kresťania „sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2, 42). V tomto nasledovali príklad nášho Pána, ktorý okrem dlhých hodín osobnej modlitby na odľahlých miestach dodržiaval aj židovské modlitbové zvyky.

Evanjeliá opisujú živé spomienky na Ježišov vlastný modlitbový život, ktoré si apoštoli zachovali. Pán tiež učil svojich učeníkov o účinnosti úprimných modlitieb obetovaných vo viere. Dokonca ich naučil vzorovú modlitbu (Mt 6, 9 – 13; Lk 11, 2 – 4).

Prvými kresťanmi boli Židia, ktorí si zachovali a odovzdali svoje židovské náboženské dedičstvo, a preto vo všeobecnosti dodržiavali denný židovský cyklus modlitby trikrát denne. Modlili sa spoločne (Mt 18, 20) aj v súkromí (Mt 6, 5-6). Kým ich nevyhnali zo synagóg, pravdepodobne sa v modlitbách pripájali k židovskej komunite. Neskôr sa držali tohto vzorca modlitby (ráno, popoludní a večer) a k tradičným modlitbám pridali tú, ktorú ich naučil náš Pán, „Otče náš“ (Didaché 8, 3).

Základná štruktúra najstarších kresťanských modlitieb vychádza zo židovského spôsobu oslovovania Boha: pripomenutie obdivuhodných skutkov, ktoré pre nás vykonal, prosba, aby teraz konal v náš prospech, a napokon oslava jeho mena. Napriek tomu sa kresťanská modlitba čoskoro začala významne odlišovať od tradičnej židovskej modlitby. V modlitbe sa začalo spomínať Ježišovo meno. Ježiš svojim nasledovníkom hovorí: „Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná“ (Jn 16, 23 – 24). V apoštolských listoch je vzorom modlitba k Otcovi skrze nášho Pána Ježiša Krista (porov. Rim 1, 8; 7, 25; Kol 3, 17; 1 Pt 2, 5). Niekedy boli modlitby dokonca adresované Ježišovi. V týchto oslavných formulách bol považovaný za rovného Otcovi. Tieto formy modlitby vytvorili základ pre konečnú definíciu viery Cirkvi v rovnosť Otca a Syna v jednom božstve. (Ako sa modlíme, tak veríme.)

V druhom storočí sa Pavlov príkaz: „Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky“ (1 Sol 5, 17 – 18) vnímal ako modlitba k Otcovi prostredníctvom Krista. Klement Alexandrijský preto napísal: „Prikazuje sa nám uctievať a ctiť toho istého, presvedčení, že on je Slovo, Spasiteľ a Vodca a – skrze neho – Otca, nie však vo zvláštne dni, ako niektorí iní, ale robiť to neustále v celom našom živote a v každom smere.“[1]  Toto prikázanie sa napĺňalo systémom osobnej a spoločnej modlitby spojenej s konaním všetkého v Pánovom mene.

Byzantská mníšska tradícia napokon interpretovala Pavlovo učenie o neustálej modlitbe odporúčaním Ježišovej modlitby. Istý duchovný otec vysvetľoval: „Ustavičná Ježišova modlitba je neustále, nepretržité vzývanie svätého mena Ježiša Krista perami, mysľou a srdcom; a vo vedomí jeho trvalej prítomnosti je prosbou o jeho požehnanie vo všetkých činnostiach, na všetkých miestach, v každom čase, dokonca aj v spánku. Slová modlitby sú: „Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou!“[2] V tomto citáte vidíme hlavné prvky modlitby: vzývanie Boha, uvedomenie si jeho prítomnosti, otvorenie sa a obetovanie mu celého svojho života. Spôsobov modlitby je veľa: verejne i súkromne, srdcom i perami, slovami i skutkami, slzami i vzdychmi. Všetky sú potrebné na to, aby sa modlitba stala neoddeliteľnou súčasťou každodenného života kresťana.

Každodenné bohoslužby Cirkvi

Denné bohoslužby Cirkvi majú svoje korene v trikrát denne konaných modlitbách v synagógach. Verejné ranné a večerné bohoslužby sa podľa správ slávili vo veľkých kresťanských centrách už od veľmi skorých čias. Utiereň a večiereň nikdy neboli bohoslužbami určenými len pre monastiere; ich najstaršie používanie pochádza z katedrálnych chrámov pred rozvojom mníšskeho života. Sú to verejné úkony, prinášanie obety chvály Bohu ráno a večer, úkon, ktorý sa odráža v každodennej modlitbe kresťana. Preto sa utiereň a večiereň začali nazývať „katedrálne bohoslužby“, zatiaľ čo ostatné bohoslužby, ktoré napĺňajú denný cyklus, vznikli neskôr, zväčša v monastieroch.

Najlepším svedkom tohto raného vzoru kresťanskej bohoslužby medzi cirkevnými otcami bol Euzébios Cézarejský :

„Veď je iste nemalým znamením Božej moci, že po celom svete sa v Božích chrámoch pri rannom východe slnka a vo večerných hodinách prinášajú Bohu hymny, chvály a skutočne božské potešenia. Božím potešeniami sú skutočne hymny, ktoré sa rozliehajú všade na zemi v jeho Cirkvi v ranných a večerných časoch. Z tohto dôvodu sa niekde hovorí: ‚Nech mu sladko znie moja chvála‘ a ‚Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo‘.“[3]

Ľudia prirodzene ďakujú Bohu na začiatku a na konci každého dňa. Utiereň (alebo orthros, grécky „ráno“) je úkonom veriacich na oslavu Boha ako Stvoriteľa všetkých dní a časov. Modlitba je prejavom vďaky a chvály Bohu, ktorý zveľaďuje a dáva nám život. Pozostáva z čítaní zo žaltára, ktoré sú popretkávané prosbami, modlitbami a hymnami. Najcharakteristickejšie z nich sú kánon, básnická skladba z deviatich ód, žalmy chvály (148 –  150) a doxológia.

Vyvrcholenie tejto bohoslužby, spev veľkého slávoslovia, sa začína zvolaním: „Sláva tebe, ktorý si nám ukázal svetlo!“ Toto svetlo sa vzťahuje na nášho Pána Ježiša Krista, jediného Božieho Syna, ktorý je svetlom sveta. Pre kresťana je východ slnka len tieňom, obyčajným symbolom pravého Božieho svetla, ktoré osvecuje každého človeka vierou. Utiereň (orthros) svojou oslavou svetla a stvorenia predstavuje prirodzený úvod do božskej liturgie. Je to ranná „obeta chvály“, ktorá sa často spája so slávením božskej liturgie pripomínajúcej toho, ktorý je Svetlom sveta.

V nedeľu a v osobitné sviatky sa k utierni pridáva ďalšia časť medzi katizmou a 50. žalmom. Spievame žalmy 134 – 135, nazývané polyjelej – polyeleos („plný milosrdenstva“), pretože sa v nich opakuje refrén „lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky“. V nedeľu sa žalm 118 spieva s hymnom „evloghitaria“: „Anjelský zbor…“, pripomínajúc návštevu myronosičiek pri Kristovom hrobe, keď objavili vzkriesenie. Nasleduje mimoriadne slávnostné čítanie evanjelia. V nedeľu je to ohlasovanie Kristovho zmŕtvychvstania, v ostatné dni sa zameriava na slávený sviatok.

PREHĽAD HLAVNÝCH FORIEM UTIERNE (ORTHROS)

Nedeľná utiereňSviatočná utiereňVšednodenná utiereň
Zvyčajný začiatok, žalmy a ekténiaZvyčajný začiatok, žalmy a ekténiaZvyčajný začiatok, žalmy a ekténia
Šesťžalmie (Ž 3, 37, 62, 87, 102, 142)Šesťžalmie (Ž 3, 37, 62, 87, 102, 142)Šesťžalmie (Ž 3, 37, 62, 87, 102, 142)
Veľká ekténiaVeľká ekténiaVeľká ekténia
„Boh je Pán…“ & tropáre„Boh je Pán…“ & tropáre„Boh je Pán…“ & tropáre alebo „Aleluja“ & trojičny
2 katizmy Žaltára, sedalny a malá ekténia3 katizmy Žaltára, sedalny a malá ekténia3 katizmy Žaltára, sedalny a malá ekténia
Ž 117/118, Anjelský zbor (eulogitaria vzkriesenia) a ypakojPolyelej (Ž 134-135) a zvelebovanie (megalynarion) 
Stupňové antifóny (stepenny) & prokimenStupňové antifóny (stepenny) & prokimen 
Evanjelium & Videli sme Kristovo vzkriesenieEvanjelium sviatku 
Žalm 50, stichiry vzkriesenia a malá ekténiaŽalm 50, stichiry sviatku a malá ekténiaŽalm 50
Kánon, Máriino zvelebovanieKánonKánon, Máriino zvelebovanie
„Svätý je Pán, náš Boh“ & exapostilarionExapostilarionExapostilarion (svitilen)
Chvály (žalmy 148-150), stichiry vzkrieseniaChvály (žalmy 148-150), stichiry sviatkuChvály (žalmy 148-150)
Veľké slávoslovie & tropár vzkrieseniaVeľké slávoslovie & tropár sviatkuMalé slávoslovie
Ekténie (ak nenasleduje liturgia)Ekténie (ak nenasleduje liturgia)Prosebná ekténia, veršové stichiry, Trojsvätý po Otčenáš  & tropáre
Prepustenie (ak nenasleduje liturgia)Prepustenie (ak nenasleduje liturgia)Suhubá ekténia & prepustenie

Slávenie utierne počas Svätého a Veľkého týždňa je obzvlášť slávnostné. Bohoslužby v pondelok, utorok a stredu – v niektorých chrámoch nazývané Ženíchove –  obsahujú dojímavé výzvy k pripravenosti na príchod Ženícha. Piatková utiereň sa nesie v znamení dvanástich evanjeliových čítaní o strastiach, ktoré rozprávajú o vyvrcholení Kristovho spasiteľného diela, ktoré viedlo k jeho víťazstvu prejavujúcemu sa vzkriesením. Sobotňajšia utiereň zahŕňa veľké hymny náreku, ktoré sa spievajú pred hrobom, kde odpočíva Pánovo telo, zatiaľ čo jeho duša dokončuje dielo obnovy stvorenia. Utiereň Paschy oslavuje Pánovo zmŕtvychvstanie radostným spevom tropára vzkriesenia („Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval“), kánonom Paschy, ktorý sa pripisuje svätému Jánovi Damaskému (vypracovaný na základe homílie svätého Gregora Teológa o zmŕtvychvstaní), a paschálnymi stichirami, ktoré sa spievajú, zatiaľ čo sa veriaci navzájom pozdravujú: „Kristus vstal z mŕtvych! – Skutočne vstal z mŕtvych!“ Táto utiereň nanovo predstavuje radostnú skúsenosť myronosičiek, ktoré sa skoro ráno vybrali k hrobu, aby zistili, že Kristus naozaj vstal z mŕtvych!

Večerná bohoslužba Cirkvi, večiereň, tiež oslavuje prirodzený čas dňa, západ slnka. S blížiacou sa tmou kresťan ohlasuje, že Ježiš je pravé svetlom sveta, „svetlo tiché, svätej slávy nesmrteľného Otca nebeského“. Žalm 140, spojený s obetovaním kadidla a zapaľovaním lámp (sviec), charakterizuje túto bohoslužbu, keďže večiereň je večernou obetou chvály. Druhý verš žalmu vystihuje túto tému: „Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta.“

Prvá časť večierne (až po starozákonné čítania) tvorí aj prvú časť liturgie vopred posvätených darov, obradu prijímania určeného na ukončenie pôstnych dní. Ak sviatok Zvestovania pripadne na pôstny deň, prvá časť večierne tvorí prvú časť božskej liturgie. To sa deje aj na sviatok Eucharistie (Veľký štvrtok) a v predvečer Paschy, Narodenia Pána a Bohozjavenia. Osobitne slávnostná večiereň sa koná v Nedeľu odpustenia (Syropôstnu nedeľu), v predvečer prvého dňa Veľkého pôstu, keď sme pozvaní začať pôst v duchu vzájomnej lásky a zmierenia. Večiereň na Veľký piatok sa vyznačuje snímaním Kristovho tela z kríža a procesiou s pláštenicou. Večiereň na Paschu pripomína prvé ohlásenie zmŕtvychvstania Tomášovi, ktorý nechcel uveriť. Takzvaná „večiereň, pri ktorej sa kľačí“ v nedeľu Päťdesiatnice označuje návrat ku kľačaniu po paschálnom období.

PREHĽAD HLAVNÝCH FORIEM VEČIERNE

Nedeľná veľká večiereňVeľká večiereň k sviatkuVšednodenná večiereň
Zvyčajný začiatokZvyčajný začiatokZvyčajný začiatok
Žalm 103Žalm 103Žalm 103
Veľká ekténiaVeľká ekténiaVeľká ekténia
Prvá katizma Žaltára a malá ekténiaPrvá katizma Žaltára a malá ekténiaJedna katizma Žaltára a malá ekténia
Pane, ja volám – žalmy rozsvecovania svetiel (Ž 140, 141, 129, 116) & stichiryPane, ja volám – žalmy rozsvecovania svetiel (Ž 140, 141, 129, 116) & stichiryPane, ja volám – žalmy rozsvecovania svetiel (Ž 140, 141, 129, 116) & stichiry
Vchod, “Svetlo tiché”, prokimenVchod, “Svetlo tiché”, prokimenVchod, “Svetlo tiché”, prokimen
 3 parémie (starozákonné čítania) 
Prosebná ekténiaProsebná ekténia 
Večerný hymnus (Ráč, nás Pane / Spodóbi Hóspodi)Večerný hymnus (Ráč, nás Pane / Spodóbi Hóspodi)Večerný hymnus (Ráč, nás Pane / Spodóbi Hóspodi)
Prosebná ekténia & požehnanieProsebná ekténia & požehnanieProsebná ekténia & požehnanie
 Litijná procesia, stichiry & ekténia 
Veršové stichiry (stichiry na stichovni)Veršové stichiry (stichiry na stichovni)Veršové stichiry (stichiry na stichovni)
Teraz prepustíš (Simeonov hymnus) & Trojsvätý po OtčenášTeraz prepustíš (Simeonov hymnus) & Trojsvätý po OtčenášTeraz prepustíš (Simeonov hymnus) & Trojsvätý po Otčenáš
TropáreTropáreTropáre
 Požehnanie chleba, pšenice, vína a oleja 
  Prosebná ekténia
PrepusteniePrepusteniePrepustenie

Tieto bohoslužby boli ovplyvnené mníšskou tradíciou, ktorá sa začala vo štvrtom storočí. Tieto mníšske komunity kresťanov sa snažili dokonale nasledovať Krista životom v pokání a čistote. Denný cyklus modlitby v monastieroch sa sústredil okolo čítania žalmov. V počiatočnej jednoduchosti života sa mnísi vyhýbali spevu a spoliehali sa na meditatívne čítanie stanoveného počtu žalmov (kathismata) ráno a večer. Monastiere nakoniec prevzali z farských chrámov bohoslužby večierne a utierne a pridali k nim časti zo žaltára.

V niektorých oblastiach sa stalo zvykom, že kresťania sa modlili, zvyčajne súkromne, aj v inom stanovenom čase počas dňa, aby lepšie naplnili Pavlovo napomenutie: „Bez prestania sa modlite“ (1 Sol 5, 17) a ducha Žalmu 118/119, 164: „Cez deň ťa chválim sedemkrát pre tvoje spravodlivé rozsudky.“ Monastiere zostavili liturgické formy na slávenie týchto ďalších hodín modlitby. Tie sa stali siedmimi bohoslužbami počas dňa: Utiereň pri východe slnka, Tretia hodinka (o 9:00), Šiesta hodinka na poludnie, Deviata hodinka (15:00), Večiereň pri západe slnka, Povečerie pred odchodom na odpočinok a Polnočnica o polnoci, ktorá prerušuje spánok. Po Utierni niekedy nasledovala bohoslužba Prvej hodinky (06:00), ktorá bola navrhnutá tak, aby sa končila pri východe slnka. Každá z týchto „hodiniek“ pozostáva z troch žalmov vhodných pre danú hodinku, zo spoločnej modlitby pre všetky hodinky a z vlastnej modlitby pre každú hodinku. Tropáre (hymny) pôvodne vlastné každej hodinke sa teraz spievajú len počas Veľkého pôstu.

DENNÝ CYKLUS SLUŽIEB

SlužbaDenná dobaMotív
Večiereňzápad slnkaKristus, nezapadajúce Svetlo
Malé povečerie (všedné dni) alebo Veľké povečerie (vo Veľkom pôste)pred uložením sa na spánokochrana počas noci
Polnočnicapočas nocineočakávaný príchod Pána
Utiereň a/alebo Prvá hodinkavýchod slnkadar Krista, večného Svetla
Tretia hodinka9:00Zostúpenie Svätého Ducha
Šiesta hodinka12:00Ukrižovanie
Deviata hodinka15:00Kristova smrť

Zvyčajne sú tieto hodinky menej slávnostné ako „katedrálne“ bohoslužby večierne a utierne a sú určené skôr na osobné používanie. Katedrálna forma vrátane ďalších piesní a čítaní zo Svätého písma sa používa v predvečer Narodenia Pána a Bohozjavenia, ako aj na Veľký piatok (Veľké alebo Kráľovské hodinky / Cárske časy).

Prvá hodinka oslavuje začiatok dňa, zatiaľ čo ostatné tri pripomínajú hlavné udalosti umučenia a oslávenia nášho Pána, aby nám pripomenuli, že máme denne vziať svoj kríž a nasledovať Krista (Mk 8, 34). Toto sebazaprenie a oddanosť evanjeliu nášho Pána, ktoré sa vyžaduje od každého kresťana, je výzvou najmä pre tých, ktorí sa usilujú o dokonalosť v mníšskom živote. Tretia hodinka oslavuje zostúpenie Svätého Ducha na Päťdesiatnicu (Sk 2, 15), šiesta hodinka pripomína Ježišovo ukrižovanie a deviata hodinka jeho smrť na kríži (Mt 27, 45). Dnes sa tieto hodinky často kombinujú alebo rôznym spôsobom spájajú s inými bohoslužbami. Počas Veľkého pôstu sa tretia a šiesta hodinka často slávia spoločne ako poludňajšia bohoslužba so špeciálnymi kajúcimi tropármi a čítaniami z proroka Izaiáša. Vo Veľkom týždni sa číta z proroka Ezechiela.

Nočné bohoslužby sa nazývajú Povečerie a Polnočnica. Povečerie sa modlí pred odchodom na odpočinok a obsahuje modlitby za pokojný spánok bez hriechu. Končí sa vzájomným odpustením medzi členmi komunity za akékoľvek krivdy, či už zlyhanie pri vedení kresťanského života alebo vzájomnú nelásku. Na niektorých miestach môže byť súčasťou aj vyznanie chýb predstavenému, aby mohli dosiahnuť dokonalejší život. Mnohé z týchto tradícií ovplyvnili vývoj obradu pokánia aj pre laikov.

Povečerie má dve formy: kratšiu verziu pre bežné dni v roku a dlhšiu (Veľké povečerie) pre pôstne dni. Charakter povečeria vyjadruje Žalm 90, 5: „Nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne.“ A pieseň v Iz 26, 9 – 19: „Svojou dušou dychtím po tebe v noci, áno, môj duch ťa vrúcne hľadá ráno.“

Mnísi sa modlia aj uprostred noci, aby v modlitbe vyjadrili túžbu po Božej prítomnosti vyjadrenú v tomto speve. Žalmy, hymny a modlitby polnočnej bohoslužby majú za cieľ udržať myšlienky veriacich na Ženícha a Sudcu, ktorý príde vtedy, keď bude najmenej očakávaný.

Zdroj: Light for life. Part two. The Mystery celebrated. God with us publications 1996. Pracovný preklad zhotovili Juraj Šipula a o. Ján Krupa. Odborná revízia o. Andrej Škoviera.


[1] Klement Alexandrijský, Stromata, 7, 7, in Paul L. Bradshaw, Daily Prayer in the Early Church (London: Alcuin Club, SPCK, 1981), 47.

[2] Anonymous, The Way of a Pilgrim, trans. Helen Bacovin (Garden City, NY: Image Books, 1978), 18. (V slovenskom prostredí zväčša vo forme: „Pane, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.“ pozn. prekl.)  

[3] Euzébios Cézarejský, Komentár na Žalm 64, PG 23, 640.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život II.: Týždenný cyklus Cirkvi (6. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život II.: Naše posväcovanie času (4. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings