Kristus naša Pascha II.: Celebrant krstu (10. časť)

419 Obrad krstu sa začína ustanovením katechumena — prípravou osoby na krst. V úvodnej modlitbe kňaz položí ruku na katechumena. Cirkev tak berie katechumena do svojej starostlivosti, aby bol „uznaný za hodného utiekať sa k tvojmu [Božiemu] svätému menu a nájsť ochranu v tôni [Božích] krídel.“[1] Potom Cirkev prostredníctvom modlitieb a exorcizmov chráni katechumena pred vplyvom Satana. Následne sa katechumen buď osobne alebo prostredníctvom krstných rodičov zriekne Satana a jeho skutkov a zjednotí sa s Kristom Spasiteľom. Na znak tohto zjednotenia s Kristom prejde z predsiene chrámu (symbol sveta) do stredu lode (symbol Kristovej Cirkvi).

420 Bezprostredne pred ponorením (alebo poliatím) kňaz pomaže katechumena svätým olejom. Toto pomazanie je znakom moci Svätého Ducha prijatej v krste. Dáva sa katechumenovi ako „meč spravodlivosti“ na „odvrátenie každého pôsobenia diabla“ a na „obnovenie tela i duše“.[2] Kňaz pomaže čelo, hruď, plecia, uši a ruky a nohy.[3] Čelo pomaže preto, „aby sa mu rozum otváral na pochopenie a prijatie tajomstiev Kristovej viery“. Hruď pomaže, aby pokrstený „miloval Pána Boha celým svojím srdcom“. Plecia pomaže, aby „ochotne zobral na seba príjemné Kristovo jarmo“. Uši sa pomažú „aby mu sluch slúžil na počúvanie viery a prijímanie hlasu božského evanjelia“. Nakoniec sa pomažú ruky a nohy krstenca, aby „zdvíhal svoje ruky k svätyni, aby v každom čase konal spravodlivo“ a „kráčal v šľapajach Kristových prikázaní“. Pomazanie tela naznačuje, že v krste sa obnovuje celá prirodzenosť človeka spolu so všetkými jeho zmyslami.

421 Krst sa vykonáva vodou, ktorá je symbolom života, ale aj smrti („vody potopy“, porov. Gn 6 – 9). Prechod cez vody Červeného mora symbolizuje spásu (porov. Ex 14), kým obmytie vodou je symbolom uzdravenia (napr. vyliečenie Námana z malomocenstva, porov. 2 Kr 5, 10 – 14). Kňaz trikrát ponára osobu do vody alebo jej trikrát leje vodu na čelo, pričom vyhlasuje: „Krstí sa Boží služobník (meno) v mene Otca. I Syna. I Svätého Ducha. Amen.“ Krst je smrťou „starého človeka“ a narodením „nového človeka“, zjednoteného s tromi božskými osobami – Otcom, Synom a Svätým Duchom (porov. Mt 28, 19). Deje sa to prostredníctvom zjednotenia s Kristovou smrťou a zmŕtvychvstaním (porov. Rim 6). Na znak nového narodenia dostane pokrstený kresťanské meno, ktorým Cirkev uvedie neofytu do duchovného vzťahu s jeho nebeským patrónom.

422 Novorodenec v Kristovi dostane biele rúcho, krstné rúcho (kryžmo). Je to rúcho spravodlivosti a symbolizuje „oblečenie si“ zmŕtvychvstalého Krista: „Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli“ (Gal 3, 27). Obliecť si Krista znamená, že novopokrstení sa stali novými ľuďmi: oblečení do svetlého rúcha ohlasujú pred ostatnými, že v nich žije a pôsobí Kristus. Kňaz podá novopokrstenému zažatú sviecu, pričom povie: „Prijmi túto horiacu sviecu a po celý svoj život sa usiluj o svoje prežiarenie svetlom viery a dobrých skutkov, aby si mohol, keď príde Pána, radostne mu vyjsť v ústrety so všetkými svätými.“  Ako je Kristus „svetlo [ktoré] vo tmách svieti“ (porov. Jn 1, 5), tak aj ten, ktorý bol Kristom osvietený v krste, je povolaný byť „svetlo sveta“ (Mt 5, 14).

Celebrant tajomstva krstu

423 Tajomstvo krstu zvyčajne slávi kňaz. Je duchovným otcom farského spoločenstva, ku ktorému je novopokrstený pripojený (a teda príslušným predsedajúcim). Ak je však nebezpečenstvo smrti, môže krstiť ktorýkoľvek kresťan. V takom prípade sa krst vykonáva trojitým poliatím osoby vodou so slovami: „Boží služobník (meno) sa krstí v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“ Často sa stáva, že osoba, ktorá prijíma krst v nebezpečenstve smrti, ho prijíma bez úplného liturgického obradu. Následne, ak osoba žije a uzdraví sa, je privedená ku kňazovi, ktorý obrad dokončí a vykoná aj myropomazanie. Tajomstvá krstu a myropomazania sa prijímajú len raz za život, pretože po narodení v Kristovi prostredníctvom Svätého Ducha zostávame deťmi Otca navždy.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.


[1] Trebník, Obrad krstu, Modlitba nad katechumenom.

[2] Trebník, Obrad krstu, Modlitba pre požehnanie oleja.

[3] Trebník, Obrad krstu, Modlitba pre požehnanie oleja.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha II.: Sväté tajomstvo myropomazania (11. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha II.: Sväté tajomstvá kresťanskej iniciácieMôže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings