Kristus naša Pascha: Vzkriesenie a Nanebovstúpenie (30. časť)

228 Predpovedajúc svoju smrť, Kristus zároveň ohlasuje vzkriesenie z mŕtvych. Za znamenie svojho vzkriesenia označuje trojdňový pobyt proroka Jonáša v bruchu veľryby (porov. Mt 12, 40). Kristus bude „tretieho dňa vzkriesený podľa Písem“ (1 Kor 15, 4): „Zbičujú ho [Syna človeka] a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych“ (Lk 18, 33). Kristus prirovnáva svoju smrť a vzkriesenie k zničeniu a znovuvybudovaniu  jeruzalemského chrámu: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím… Ale on hovoril o chráme svojho tela“ (Jn 2, 19. 21).

229 Zázračným vzkriesením Jairovej dcéry (porov. Lk 8, 41 – 42, 49 – 56), vzkriesením syna vdovy v Naime (porov. Lk 7, 11 – 16) a vzkriesením svojho priateľa Lazára (porov. Jn 11, 1 – 57) Kristus postupne pripravoval apoštolov na svoje vlastné vzkriesenie. Kristus označuje ľudskú smrť za spánok: „Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí“ (Mt 9, 24). Smrť nie je koncom života, ale usnutím; človek nie je mŕtvy, usnul. Aj Cirkev označuje Kristovu smrť takto: „Telom si usnul ako obyčajný smrteľník.“[1] Svätý Ján Damaský odhaľuje význam Kristovej smrti: „Hoci zomrel ako človek a jeho svätá duša bola oddelená od jeho nepoškvrneného tela, predsa jeho božstvo zostalo neoddeliteľné od oboch, teda od jeho duše i od jeho tela.“[2] Kristova smrť je životodarná: Kristus sám dovolil, aby ho smrť držala, aby ju napokon premohol  a daroval nový život.

230 Smrťou na kríži Kristus zostúpi do podsvetia (hádesu), ktoré je miestom mŕtvych. V Kristovom zostúpení do podsvetia Cirkev ospevuje moc vzkriesenia: „Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“ (1 Kor 15, 55). Ikona zostupu Krista do podsvetia ho zobrazuje v žiarivom odeve nového stvorenia. Svetlom odetý Kristus rozháňa šero smrti, rozptyľuje temnotu podsvetia, aby našiel Adama a Evu. Spolu s Adamom Kristus vyvádza z tieňa smrti tých, ktorí ho očakávali, starozákonní spravodliví.

231 Zostúpením Krista do podsvetia sa završuje spása celého sveta, „neba, zeme i sveta pod nimi“[3]. Vo svojom vtelení Boh zostúpi z neba na zem a prostredníctvom  smrti ďalej do samotných hlbín podsvetia, aby všetko naplnil sebou samým. „V hrobe si bol telesne, v podsvetí s dušou, veď si Boh, v raji so zločincom a na prestole si bol s Otcom a Duchom, všetko naplňujúci, neobsiahnuteľný Kriste.“[4] Kristus – Bohočlovek sa smrťou a zostúpením do podsvetia zjavuje ako vzkriesenie a život: prebudí Adama zo spánku hriechu a vyvedie ho do raja. A tak ten, „kto chápe tajomstvo kríža a pochovania, chápe vnútornú podstatu stvorených vecí; kým ten, kto je zasvätený do nevýslovnej moci vzkriesenia, chápe cieľ, na ktorý Boh všetko najprv ustanovil“[5].

232 V liturgických stichirách Cirkev spieva o Kristovom hrobe, zapečatenom a stráženom vojakmi, ako o pokladnici, do ktorej bol uložený pravý poklad – Kristus. Kristus, Slnko spravodlivosti, zostúpil do hrobu, aby z neho vyšiel – aby vstal. Tak ako Kristus vo vtelení vyšiel z lona Márie, tak vo vzkriesení vyšiel z lona zeme. Zostúpil do zeme ako Adam – prach zeme, ale vyšiel z nej, lebo ako Neporušiteľný sa do prachu nevrátil. „Hrob ho prijal, ale Slovo nemohol udržať v zajatí.“ A tak sa znamenie smrti sa stalo prameňom vzkriesenia. „Ako človek bol uložený do hrobu, a ako Boh zničil podsvetie a oslobodil duše. Ako človek bol zapečatený v hrobe, a ako Boh vyšiel von, pričom pečate zanechal neporušené.“[6] Prázdny hrob ohlasuje radostnú zvesť o vzkriesení: „Povedzte nám, neveriaci, kde je ten, ktorého ste uložili do hrobu a zapečatili kameňom? Dajte nám jeho telo, popierači života. Vydajte nám pochovaného, alebo uverte v zmŕtvychvstanie!“[7]

233 Anjeli oznámili ženám myronosičkám: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych“ (Lk 24, 5 – 6).Vzkriesenie z mŕtvych je víťazstvom nad telesnou skazou: „Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje“ (Rim 6, 9). Vo vzkriesení je Kristovo telo nové a oslávené, oslobodené od pozemských časových a priestorových obmedzení. Práve preto je Kristovo vzkriesenie zjavením Božieho nového stvorenia. V nedeľu, prvý deň po sobote, Cirkev slávi Kristovo zmŕtvychvstanie ako prvý deň nového stvorenia.

234 Kristovo vzkriesenie je zárukou nášho vlastného vzkriesenia: „Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi“ (1 Kor 15, 20 – 22). Viera Cirkvi je úplne založená na Kristovom zmŕtvychvstaní: „Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení“ (1 Kor 15, 17 – 18). „Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnulí, skrze Ježiša privedie s ním“ (1 Sol 4, 14).

235 Na bohoslužbách Veľkého a Svätého piatka si cirkev uctieva plaščenicu ako znak Kristovej smrti. Bohoslužba Jeruzalemskej utierne (utierne Svätej a Veľkej soboty) sa koná pred plaščenicou. Hymnografia oplakáva toho, ktorý zomrel v nádeji na nadchádzajúce vzkriesenie: „Neroň slzy nado mnou, Matka…, lebo ja vstanem.“ Počas Paschálnej polnočnice sa plaščenica prenáša z Pánovho hrobu na oltár vo svätyni. Veriaci vychádzajú z chrámu so zapálenými sviecami a trikrát obchádzajú chrám v procesii. Pred chrámovými dverami, za spevu paschálneho tropára, „Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval“, kňaz otvorí chrámové dvere, na ktoré zaklopal svojím ručným krížom.Veriaci vchádzajú do chrámu, oslavujú zmŕtvychvstalého Krista a ako ženy myronosičky v paschálne ráno – prvé svedkyne vzkriesenia – prinášajú celému svetu dobrú správu o Zmŕtchvstaní: „Toto je deň vzkriesenia. Nechajme sa osvietiť týmto sviatkom. Objímme sa navzájom. Nazývajme bratmi a sestrami aj tých, čo nás nenávidia, a odpusťme všetkým pre vzkriesenie a tak volajme: Kristus vstal z mŕtvych!“[8]

Nanebovstúpenie

236 Počas štyridsiatich dní po svojom zmŕtvychvstaní sa Kristus zjavoval svojim učeníkom a utvrdzoval ich vo viere. Potom vystúpil do neba a zasadol po Otcovej pravici: „Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema“ (Lk 24, 50 – 52; porov. Mk 16, 19). Radosť apoštolov spočíva v tom, že Kristus vo svojom nanebovstúpení neopúšťa svet: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Kristus neviditeľne zostáva vo svete, v ktorom je ľudstvo povolané dosiahnuť spásu. Apoštoli dostanú od Krista požehnanie a poverenie hlásať evanjelium celému stvoreniu (porov. Mk 16,15) a získavať učeníkov zo všetkých národov, krstiť ich a učiť ich zachovávať všetko, čo im Kristus prikázal (porov. Mt 28, 9 – 20).

237 Vo svojom nanebovstúpení Kristus pozdvihol obnovenú ľudskú prirodzenosť k božskej sláve. Liturgická stichira sviatku Nanebovstúpenia Pána Spieva o otvorených „dverách do neba“ a o tom, ako Kristus vstupuje do „neba“, kde ho v bázni a chvení vítajú anjelské sily. Kristus je vyzdvihnutý „na oblakoch“, nad cherubínmi a „vyššie“ ako nebo. Ako Bohu mu patrí „miesto“ po Otcovej pravici. V Božom pláne je nanebovstúpenie podmienkou zostúpenia Svätého Ducha: „Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde!“ (Jn 16, 7). Kristus vystupuje k Otcovi „pre nás ľudí a pre našu spásu“ (Symbol viery). „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja“(Jn 14, 2). Tak ako Kristus vystúpil v sláve, tak sa v sláve aj vráti.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.


[1] Kvetná trióda, Nedeľa Paschy, Paschálna utiereň, Exapostilarion.

[2] Ján Damaský, Presný výklad ortodoxnej viery, III, 27: PG 94, 1097.

[3] Kvetná trióda, Nedeľa Paschy, Paschálna utiereň, Kánon Paschy, Tretia óda.

[4] Liturgikon, Svätá božská liturgia nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, Modlitba pri veľkom okiadzaní.

[5] Maxim Vyznávač, O teológii a vtelení Božieho Syna, I, 66: PG 90, 1107.

[6] Kyjevský metropolita Hilarion, Kázeň zákone a milosti, 26.

[7] Oktoich, Štvrtý hlas, Nedeľa, Utiereň, Stichira na Chválach.

[8] Kvetná trióda, Nedeľa Paschy, Paschálna utiereň, Stichira Paschy.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha: Kristov druhý príchod v sláve, vzkriesenie mŕtvych, Boží súd (31. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha: Umučenie (29. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings