Svetlo pre život: Tradícia a pôsobenie Svätého Ducha a Sväté písmo ako najpoprednejší písomný prejav Tradície (29. časť)

Jedným z najdôležitejších darov Svätého Ducha je posvätná Tradícia. Autentická tradícia je Boží život daný Cirkvi zjavením nášho Pána Ježiša Krista. Bola opísaná ako „zrkadlo, v ktorom putujúca Cirkev na zemi kontempluje Boha, od ktorého všetko prijíma, kým ho neuvidí z tváre do tváre takého, aký je (porov. 1 Jn 3, 2)“ (Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení Dei Verbum, 7). Živá Tradícia je spôsob, akým Cirkev prijíma a vyjadruje život, ktorý jej dal náš Pán Ježiš Kristus. Nemožno ju zredukovať na určitý počet faktov alebo výrokov, ale je prijatím a vnímaním celej skutočnosti, ktorá je základom celej viery.

Väčšina protestantských spoločenstiev sa drží len jedného depozitu právd viery, Biblie. Pre historické cirkvi je však zjavenie viac než len súbor praktík, výrokov a faktov, ktoré sú obsiahnuté v Biblii. Je to skôr celok života v Kristovi, dosvedčený apoštolskými spisovateľmi a cirkevnými otcami, ktorý umocňuje a sústreďuje napísané Sväté písmo prostredníctvom života a chápania Božieho ľudu. Sväté písmo nebolo napísané v bezčasovom vákuu a ani Svätý Duch nie je obmedzený na stránky Svätého písma. Ten istý Duch, ktorý inšpiroval apoštolských spisovateľov, pôsobil aj v cirkevných otcoch, na formačných konciloch, v bohoslužbách, ikonách a v skúsenostiach svätých, vytvárajúc kontinuitu života a viery s prvotnou Cirkvou.

V ľudovej reči sa určité praktiky a výroky často nazývajú „tradície“. Tieto zvyky môžu, ale nemusia byť prvkami samotnej Tradície, ktorá je „vlastnou identitou Cirkvi v priebehu vekov a je organickým a viditeľným vyjadrením života Svätého Ducha v Cirkvi“.[1] Určitá prax môže byť prvkom Tradície, ak je odrazom božského života v Kristovom tele. Takto je prax ikonopisectva, ktorá ohlasuje vtelenie aj pôsobenie Svätého Ducha v životoch svätých, prvkom Tradície.

Niektoré zvyky môžu byť v rôznej miere prejavom Tradície. Samotný pôst je praxou, o ktorej svedčí sám Kristus. Pôst v stredu a piatok je apoštolským vyjadrením tejto Tradície. Iné pôsty, praktizované rôznymi miestnymi cirkvami v rôznych obdobiach, sú tiež významným vyjadrením tejto Tradície, ale v menšej miere. Pôst z osobnej alebo sektárskej pýchy je vlastne popretím Tradície. Pán si bol vedomý nebezpečenstva takéhoto druhu tradície, keď farizejov napomínal: „Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov“ (Mk 7, 8).

Tradícia sa odovzdáva alebo „podáva“ z jednej skupiny ľudí na druhú, z jednej generácie na druhú. Vyjadruje sa v nasledujúcich vonkajších formách alebo prvkoch, ktoré nám všetky zjavujú niečo z Božieho života.

Sväté písmo – Jediným zdrojom zjavenia je sám Boh: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet“ (Hebr 1, 1 – 2). Zjavenie k nám prichádza vyjadrené vo viacerých formách a prvkoch. Sväté písmo možno označiť za najprednejší písomný prvok Tradície.

Cirkev chápe Sväté písmo tak, že ho napísali viacerí známi aj neznámi ľudia z vnuknutia Svätého Ducha a že ho Cirkev prijímala počas niekedy dlhého obdobia, tiež z vnuknutia Svätého Ducha. Väčšina novozákonných kníh bola teda napísaná medzi rokmi 50 a 100 nášho letopočtu, ale trvalo viac ako 200 rokov, kým vznikol všeobecne prijatý „kánon“ alebo zoznam spisov Svätého písma, ktorý všetky cirkvi uznali za skutočne inšpirovaný Bohom. Keď bol kánon Svätého písma uznaný, stal sa pre Cirkev normatívnym.

Tieto posvätné spisy, nazývané Nový zákon, majú v živote Cirkvi osobitné miesto. Odporúčajú sa všetkým veriacim ako prvý zdroj nášho poznania o Kristovi a jeho učení. Stoja pred Cirkvou ako neustála výzva, aby sme boli verní kráľovstvu a vízii, ktorú ohlasoval náš Pán. Na každej božskej liturgii sa číta výber z jedného z novozákonných listov alebo zo Skutkov apoštolov, po ktorom nasleduje čítanie z jedného zo štyroch evanjelií. Kniha obsahujúca evanjeliá – evanjeliár – je bohato zviazaná a nosí sa v procesii. Čítanie evanjelia sa vykonáva so slávnostnou vážnosťou primeranou Božiemu slovu. Homília alebo kázeň, ktorá je dôležitou súčasťou slávenia liturgie, má byť živým vysvetlením významu týchto textov Svätého písma pre prítomné zhromaždenie.

Mnohí kresťania sa dnes nazývajú biblickými literalistami, „fundamentalisti“ alebo „kresťanmi veriacimi v Bibliu“. Vo všeobecnosti zastávajú názor, že Bibliu treba čítať podľa presného doslovného významu jej slov a nikdy netreba brať do úvahy okolnosti vzniku týchto slov a ich literárne žánre. Katolícka cirkev však učí, že to, ako ľudia dnes chápu akýkoľvek staroveký spis, nemusí byť ani to, čo priamo zamýšľal jeho ľudský autor. Kvôli správnemu chápaniu Svätého písma „treba venovať náležitú pozornosť obvyklým spôsobom myslenia, vyjadrovania a rozprávania, ktoré jestvovali vo svätopiscových časoch, ako aj spôsobom, ktoré sa vtedy používali vo vzájomných ľudských stykoch“ (Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení Dei Verbum, 12). Keďže Božie slová sú napísané ľudskými slovami, treba ich chápať v kontexte zámerov a okolností pisateľov. Boh inšpiroval ľudí, aby písali; Boh neporušil ich slobodnú vôľu tým, že by sa zmocnil ich tela a prinútil ich ruky napísať konkrétne slová. Sväté písmo je ako tajomstvo Vtelenia, lebo „Božie slová vyjadrené ľudskými jazykmi sa stali podobnými ľudskej reči, tak ako sa kedysi Slovo večného Otca stalo podobné ľuďom, keď si vzalo krehké ľudské telo“ (tamže, 13). Sväté písmo je pre Cirkev svetlom, vedie ju k čoraz lepšiemu chápaniu (tamže, 6) Božieho plánu našej spásy.

Zdroj: LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad z angličtiny zhotovil o. Ján Krupa.


[1] John Meyendorff, Living Tradition (Crestwood, N.Y.: St. Vladimir´s Seminary Press, 1978), 1.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život: Tradícia – vyznania viery a koncily (30. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život: Dary Svätého Ducha (28. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings