Svetlo pre život III.: Stavebné kamene východnej kresťanskej spirituality (2. časť)

Náš každodenný život sa môže príliš často stať len plnením rôznych úloh: robíme to, čo je potrebné podľa našich rôznych povinností. Prežívanie tajomstva nášho zjednotenia s Bohom by však malo byť viac ako len obyčajná práca: dodržiavanie určitých zákonov, odriekanie určitých modlitieb, vykonávanie určitých úloh. Ak sa chceme vyhnúť mechanickému prístupu ku kresťanskému životu, musíme jasne vidieť a mať pred očami niekoľko princípov, na ktorých sú tradičné postupy založené a z ktorých dostávajú svoj zmysel. Len ak si tieto základy osvojíme, môžeme sa stať ľuďmi, pre ktorých má kresťanský život zmysel.

Stvorení na Boží obraz

V moderných pokusoch o pochopenie identity, významu a miesta človeka vo vesmíre sa rozprúdili aktivity v oblasti antropológie, sociológie, psychológie, paleontológie atď. Keď chcú dnes ľudia vedieť, „o čo ide“, „kým mám byť“, utiekajú sa k týmto štúdiám alebo – čo je častejšie – k obrazom, ktoré nám predkladá súčasná spoločnosť (televízia, módne časopisy, prieskumy verejnej mienky, „pop“ psychológia), alebo – čo je nebezpečnejšie – k astrológii, prúdom New Age atď. Problémom všetkých týchto zdrojov je, že majú tendenciu robiť z človeka individuálnu, samostatnú entitu, ktorá sa dá vysvetliť sama o sebe.

Východná kresťanská tradícia tvrdí, že existuje ešte jedno miesto, kam sa musíme pozrieť. „Človek nie je, ako hovoria kvákajúci filozofi, iba rozumné zviera, schopné chápať a poznávať… Človek sám je skôr obrazom a podobou Boha.“ Podľa Svätého písma naše základné tajomstvo a identita spočíva v tom, že sme obrazom a podobou Boha:

„Boh povedal: ‚Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!‘ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: ‚Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!‘“ (Genezis 1, 26 – 28).

Inými slovami, Boh je základnou skutočnosťou; aby sme „našli“ a pochopili seba samých, musíme nájsť a spoznať Boha. Ak nepoznáme Boha, nikdy nepochopíme, kto sme, ani čím môžeme byť. Sme ako jeho odraz, jeho tieň. To, čím máme byť, môžeme pochopiť len vtedy, keď poznáme Boha a Božiu cestu. To neznamená, že na to, aby sme pochopili svet a seba samých, musíme pochopiť Boha. V tomto duchu by sme sa nikdy nikam nedostali, pretože Boh je „…nevýslovný, nepochopiteľný, neviditeľný a neobsiahnuteľný…“ (Anafora, Liturgia sv. Jána Zlatoústeho). Náš ľudský stav však možno pochopiť len v súvislosti s Bohom. Stvorenie je všetko a len to, čo z neho Boh urobil. Aby sme pochopili seba samých a svoje miesto vo stvorení, musíme si uvedomiť svoju identitu z Božieho hľadiska. Východní kresťania ju nachádzajú v príbehoch o stvorení v knihe Genezis.

Jedným z dôsledkov tohto presvedčenia, že všetci sme stvorení na Boží obraz, je, že sme povolaní pozerať sa na druhých ako na živé ikony Boha. Máme vidieť ľudí okolo seba ako hodných lásky, pretože odrážajú Boží obraz. „Úlohou lásky je správať sa ku každému človeku, ktorý nosí Boží obraz, takmer rovnako ako k Prvoobrazu.“ Stvorení na obraz Milovníka človeka vieme, že máme schopnosť milovať. Keď uveríme, že aj iní nosia ten istý obraz, všetky naše spôsoby interakcie s druhými sú povolané na pretras.

Rastieme do jeho podoby

Dve slová, „obraz“ a „podoba“, ktoré sa neustále opakujú vo Svätom písme, získali v našej východnej tradícii technický význam. Človek môže „vyzerať ako“ jeho otec (byť jeho obrazom), ale môže, ale nemusí „byť“ ako on, „čriepok starého kvádra“ (podoba). Inými slovami, môžeme vyzerať ako náš otec, ktorý je dobrý človek, ale môžeme nebyť ako on, lebo sme darebáci. Všetci ľudia sú na Boží obraz, nie všetci sú podľa podoby. My však máme byť oboje: stvorení na obraz Boha a rastúci podľa jeho podoby. Ponášame sa na Boha (máme vo svojom zložení niečo, čo je na jeho obraz) a sme povolaní, aby sme boli ako On. „Máme“ to, čo je v obraze: prirodzené schopnosti poznávať, komunikovať, byť tvoriví, nadväzovať vzťahy, rozhodovať sa, milovať, byť dynamickí, zodpovední atď. Všetci máme neodňateľne dôstojnosť, hodnotu a krásu, pretože sme stvorení na Boží obraz. Ale čo je viac, máme byť ako On, rásť na jeho podobu tým, že budeme tieto schopnosti používať, aby sme sa stali súcitnými, milujúcimi, nezištnými, sebadarujúcimi, tvorivými, vykupujúcimi, posväcujúcimi, zachraňujúcimi… Máme neustále rásť a čoraz viac byť v súlade s podobou.

A tak, ako nás Boh vymyslel, sme skutočne ľuďmi len vtedy, keď žijeme v súlade s týmto modelom, podľa ktorého sme boli stvorení. Sami sebou môžeme byť až po jeho naplnení, keď pochopíme, čím nás Boh chce mať. Len vtedy budeme vedieť, ako byť vo vzťahu k svojim vnútorným pocitom, k sebe navzájom, k celému stvoreniu a k Bohu. Sami sebou môžeme byť len vtedy, keď nájdeme Boha a nadviažeme s ním vzťah. Bez Boha nemáme zmysel ani význam. V tomto zmysle sú jedinými skutočnými ľuďmi svätí. Byť svätý znamená byť úplne ľudský. Čím viac rastieme v spoločenstve s Bohom, tým viac sa stávame ľuďmi. Svoj skutočný vzťah k sebe, vesmíru, Bohu a k sebe navzájom poznáme len vtedy, keď rastieme v podobnosti, vedomí si obrazu.

Neexistuje žiadny okamžitý spôsob, ako to dosiahnuť. Nikto sa nerodí ako „úplne ľudský“, ani neprichádzame s návodom, ktorý hovorí o konkrétnych krokoch potrebných na dosiahnutie „úplnej ľudskosti“. Rastieme v stávaní sa ľuďmi, keď rastieme v podobe Bohu. V tom sme úplne odlišní od zvyšku stvorenia, ktoré bolo stvorené už viac-menej dokonalé a úplné, bez schopnosti rásť. Neexistuje nič také ako „dokonalejšie“ kurča: kurčatá sú kurčatá. My sme stále na ceste, stávame sa. Vždy sme nedokončenou záležitosťou. Len my môžeme rásť. Svätý Bazil Veľký napísal: „Človek je stvorenie, ktoré dostalo príkaz stať sa Bohom.“ Platí to o každom z nás a o ľudskom rode ako celku. Nie sme dokončení, kým nie sme ako on natoľko, ako je to len možné.

Mnohí autori vo východnej tradícii učia, že rast pokračuje dokonca aj po smrti, pretože kto by kedy mohol byť dostatočný v Božej podobe. Náš rast vo večnom živote sa však podstatne líši od toho, čo zakusujeme v tomto živote, pretože už nie sme vystavení možnosti straty svojho zjednotenia s Bohom. V tomto zmysle dokonca aj svätí naďalej rastú v podobnosti, ako sa modlíme v liturgii:

„Prinášame ti túto duchovnú službu aj za zosnulých veriacich, za praotcov, otcov, patriarchov, prorokov, apoštolov, kazateľov, evanjelistov, mučeníkov, vyznávačov, pustovníkov a za duše všetkých spravodlivých, ktorí vo viere ukončili svoj život. Osobitne ti prinášame túto duchovnú službu za presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu.“

Máme sa prirodzene obracať k Bohu, podobne ako slnečnica k slnku, a nie sme celiství a úplní, kým v nás tento pohyb nepôsobí. Výstižným obrazom je človek opaľujúci sa na pláži. Ako leží vystavený slnku, slnko svojimi lúčmi a teplom pomaly premieňa človeka. Rovnako, keď sa otvárame Otcovi, premieňa nás prostredníctvom svojho Syna a svojho Ducha, ktorého prijímame a s ktorým spolupracujeme. Sami seba nájdeme a naplníme len vtedy, keď budeme žiť tak, ako nás Boh stvoril: na jeho obraz (ponášame sa na neho) a na jeho podobu (stávame sa ako on). Sme povolaní zúčastňovať sa na procese, v ktorom sa čoraz viac stávame ako on: na procese, ktorý trvá celý náš život a pokračuje aj v záhrobí.

Zdroj: Light for life. Part Threee. The Mystery lived. God with us publications 2001. Pracovný preklad z angličtiny zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život III.: Správcovia, proroci a kňazi stvorenia (3. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život III.: Úvod (1. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings