Narodenie svätého Jána Krstiteľa (24. jún)

Náš cirkevný kalendár pripomína mnohé udalosti z kresťanských dejín: mučeníctva, ekumenické koncily, zázraky a dokonca aj zemetrasenia. Slávia sa však len tri narodenia: Bohorodičky (8. september), Krista (25. december) a svätého Jána Predchodcu (24. jún).

Nevieme, kde a kedy sa tento sviatok začal sláviť, ale spomína sa v spisoch východných i západných cirkevných otcov štvrtého a piateho storočia (svätí Ambróz, Augustín a Ján Zlatoústy). Najstaršia svätyňa Predchodcu v Ain-Kareme, domove jeho rodičov Zachariáša a Alžbety, bola zničená počas povstania Samaritánov v piatom storočí proti byzantskej nadvláde. V šiestom storočí francúzsky koncil v Agde (506) vyhlásil tento sviatok za „prikázaný sviatok” – čo neprekvapuje, ak berieme do úvahy úctu, ktorú samotný Kristus prejavoval Jánovi (porov. Matúš 11, 11).

Predpovedané počatie Jána

Evanjeliový príbeh o Jánovom počatí a narodení, ktorý je biblickým základom tohto sviatku, sa nachádza v Lukášovi, 1. kapitola. Čítame, že Jánov otec Zachariáš bol kňazom „z Abiášovej kňazskej triedy“ (Lukáš 1, 5). Podľa vtedajšieho zvyku boli kňazi zapísaní do rôznych skupín alebo tried, ktoré sa striedali v službe v chráme po dobu dvoch týždňov. V evanjeliu sa píše, že keď Zachariáš obetoval v chráme kadidlo, zjavil sa mu archanjel Gabriel a oznámil mu, že Alžbeta, jeho manželka, mu porodí syna, ktorý má dostať meno Ján.

Zachariáš nechápal, ako je to možné, veď on aj jeho žena boli už v rokoch. Pre jeho neochotu uveriť povedal anjel Zachariášovi: „Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia vo svojom čase“ (Lukáš 1, 20). A tak sa aj stalo.

Ján a Eliáš

Anjel hovorí Zachariášovi, že jeho syn pôjde pred Pánom „s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k deťom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud“ (Lukáš 1, 17).

V tomto prisľúbení nachádzame ozvenu nasledujúceho proroctva z  Malachiáša, poslednej starozákonnej prorockej knihy. „Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde Pánov deň, veľký a hrozný. A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou“ (Mal 3, 23 – 24). V niektorých usporiadaniach Biblie sú to posledné slová Starého zákona, ktoré poukazujú na nadchádzajúci mesiášsky vek.

Veriaci Židia sa domnievali, že Eliáš príde pripraviť cestu Mesiášovi. Mnohí považovali Jána za „Eliáša“, naplnenie tohto proroctva, ktorý všetkým predpovedal príchod Krista. Ako povedal sám Pán o Jánovi: „A on sám – ak to chcete prijať – je Eliáš, ktorý má prísť“ (Matúš 11, 14).

Narodil sa predchodca

Lukášovo evanjelium pokračuje rozprávaním o Predchodcovom narodení: „Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: ‚Nie, bude sa volať Ján.‘ Povedali jej: ‚Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.‘ Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: ‚Ján sa bude volať.‘ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha“ (Lukáš 1, 57 – 64).

Augustín považoval Zachariášovu nemotu za symbol doby pred Kristom a odblokovanie nemoty považoval za obraz pominutia tejto doby. „Odblokovanie Zachariášovho hlasu pri narodení Jána má rovnaký význam ako roztrhnutie chrámovej opony pri ukrižovaní Krista. Zachariášov jazyk sa uvoľnil, pretože sa narodil hlas… hlas volajúceho na púšti.“

Zachariášov chválospev

Evanjelium zaznamenáva ako Zachariášovu chválu Boha krásny hymnus, ktorý si našiel miesto v liturgii Východu i Západu. Tento hymnus, ktorému sa často dáva názov „Benedictus“ (podľa prvého slova jeho latinského prekladu), je z väčšej časti reťazou veršov zo žalmov a iných starozákonných textov. Oslavuje Boha za jeho veľkosť a za lásku, ktorú preukázal svojmu ľudu.

„Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života“ (Lk 1, 68 – 75).

V tomto bode sa hymnus začína konkrétne odvolávať na Jána. Opisuje ho – s tým, čo niektorí nazývajú jasnosť spätného pohľadu – ako proroka, predchodcu a kazateľa pokánia. To sú, samozrejme, vlastnosti, ktoré evanjeliá pripisujú Jánovi počas jeho pôsobenia pri Jordáne.

„A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja“ (Lk 1, 76 – 79).

V našej liturgii sa tento chválospev pridáva k chválospevu na Pannu Máriu pri deviatej óde utierne počas pôstnych období.

Ten z Východu

Slovo anatole, ktoré je vyššie preložené ako Východ, sa v našich hymnoch opakovane používa ako odkaz na Krista. Niekedy sa prekladá ako Úsvit, alebo ako Ten, ktorý vychádza. Počujeme ho vo vianočnom tropári („poznávať teba, Východ z výsosti“). V tropári „Izaiáš, plesaj“, ktorý sa spieva pri korunovaniach a vysviackach, sa toto slovo prekladá ako „Menuje sa Východ“.

Slovo anatole doslova znamená východ slnka a v širšom zmysle aj Východ (kde vychádza slnko). Invokuje obraz vychádzajúceho slnka, ktoré je obrazom Krista. On je úsvitom, východom slnka Božieho spásneho plánu pre nás. Tak ako východ slnka prináša prísľub nového dňa, zjavenie Krista prináša istotu, že Božie kráľovstvo je teraz blízko. Ako spievame vo vianočnom Exapostilarione: „Z výsosti prišiel náš Spasiteľ, vychádzajúce Slnko, ktoré zažiarilo z Východu.“ A Ján je zvestovateľom tohto vychádzajúceho Slnka.

Zdroj: https://melkite.org/faith/nativity-of-st-john-the-baptist-june-24 Preložil o. Ján Krupa


Odber nových článkov


Uctime si svätých apoštolov (29. jún)Nedeľa 5. týždňa po Päťdesiatnici: O démonoch a sviniach

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings