Kristus naša Pascha II.: Sväté tajomstvá iniciácie – Eucharistia

431 Tajomstvo Eucharistie (svätého prijímania) je tretím z tajomstiev kresťanskej iniciácie. V Eucharistii novopokrstený, ktorý sa narodil v Kristovi a bol naplnený Svätým Duchom, prijíma spoločenstvo Kristovho tela a krvi pri svätom eucharistickom stole. Ale na rozdiel od krstu a myropomazania, ktoré prijímame len raz, tajomstvo Eucharistie prijímame po celý život, pretože práve prostredníctvom tohto tajomstva rastieme v milosti prijatej v krste a myropomazaní – v milosti byť Božími synmi a dcérami. Z tohto dôvodu naša Cirkev ponúka sväté prijímanie novopokrsteným.[1]

432 V tajomstve svätého prijímania nám Kristus dáva samého seba, svoje telo a krv, ako pokrm pre náš rast v novom živote. Pri Tajomnej (Poslednej) večeri Kristus obetoval seba samého za nás, aby sme my mohli obetovať svoj život za blížneho, ako on obetoval svoj život (porov. Jn 13, 34). Prijímajúc Pánovo telo a krv dostávame závdavok večného života: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6, 54). Účasťou na Kristovom tele a krvi už máme večný život, ktorého plnosť sa zjaví pri slávnom druhom Kristovom príchode. „Lebo – keďže nám daroval svoj vlastný obraz a svojho vlastného ducha, a my sme ich nestrážili – vzal na seba účasť na našej úbohej a slabej prirodzenosti, aby nás očistil a urobil neporušiteľnými a znovu nás ustanovil za účastníkov svojho božstva.“[2]

433 Svätá Eucharistia najplnšie manifestuje a vytvára naše spoločenstvo s Bohom i s druhými. Všetci, ktorí majú spoločenstvo s Kristom, sa stávajú „jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi“ (Rim 12, 5). Inými slovami, stávame sa jednou Cirkvou. „Keďže je jeden [eucharistický] chlieb, my mnohí sme jedno telo [Krista], lebo všetci máme podiel na jednom chlebe“ (1 Kor 10, 17). Tú istú pravdu vyznávame aj v anafore svätého Bazila Veľkého, keď Boha prosíme: „Nás všetkých, prijímajúcich z jedného chleba a z jednej čaše, zjednoť medzi sebou navzájom, aby sme mali účasť aj na prijatí jediného Svätého Ducha.“ Svätý Ján Damaský učí:


Odber nových článkov


Hovorí sa o účasti, pretože prostredníctvom nej máme účasť na Ježišovom božstve. Hovorí sa aj o prijímaní, ktoré je skutočným spoločenstvom, pretože prostredníctvom neho máme spoločenstvo s Kristom a účasť na jeho tele a božstve: [zároveň] máme spoločenstvo a prostredníctvom neho sme zjednotení jeden s druhým. Lebo, keďže máme účasť na jedom chlebe, všetci sa stávame jedným Kristovým telom a jednou krvou a údmi jeden druhého, keďže sme s Kristom jedno telo.[3]

Eucharistia je Kristovo telo a krv

434 Pri Tajomnej večeri (Poslednej večeri) Ježiš Kristus zjavuje nepochopiteľné tajomstvo svojho tela: vo vtelení prijal telo z Panny Márie a v Eucharistii ho ponúka svojim učeníkom ako pokrm, aby sa v Cirkvi celé ľudstvo a celé stvorenie stalo jeho telom. Svätý Ján Zlatoústy vysvetľuje Kristov dar pri Tajomnej večeri, pričom akoby preformuloval Kristove slová: „Chcel som sa stať vaším bratom. Pre vaše dobro som mal účasť na tele a krvi a na oplátku vám dávam telo a krv, prostredníctvom ktorých som sa stal vaším príbuzným.“[4]

435 Božská liturgia je pamiatkou, pokračovaním Tajomnej večere: „Prijmi ma dnes, Syn Boží, za účastníka na svojej tajomnej večeri.“[5] Tak ako Kristus pri Tajomnej večeri ponúkol apoštolom spoločenstvo na jeho tele a krvi, tak nám pri liturgii ponúka toto spoločenstvo: „Keď teda uvidíte, že vám kňaz podáva [večeru], neberte do úvahy, že to robí kňaz, ale že to Kristova ruka je vystretá.“[6] Ikona svätého prijímania apoštolov a ikona Tajomnej večere znázorňujú to, čo sa deje na liturgii: Kristus ponúka sväté prijímanie svojho tela a krvi svojim apoštolom, ktorí predstavujú všetkých veriacich. Na liturgii pred svätým prijímaním sa kňaz modlí: „Ráč nám svojou štedrou rukou podať svoje prečisté telo a presvätú krv a skrze nás aj všetkým ľuďom.“

436 Pri liturgii nám Kristus, tak ako apoštolom, neponúka prijímanie obyčajného chleba a vína, ale svojho skutočného tela a krvi. „Chlieb a víno [Eucharistie] nie sú len obrazmi Kristovho tela a krvi (božechráň), ale samotným zbožšteným telom Pána.“[7] Cirkev slávnostne vyznáva a učí, že na liturgii prijímame skutočné Kristovo telo – záruku toho, že Cirkev je Kristovým telom.

Aby sme sa ním stali nielen láskou, ale aj skutkom, nechajme sa včleniť do tohto tela. Toto sa uskutočňuje prostredníctvom pokrmu, ktorý nám on dobrovoľne dal, keď nám chcel ukázať lásku, ktorú má k nám. Z tohto dôvodu sa s nami zmiešal; svoje telo premiesil s naším telom, aby sme boli jedinou, ako telo spojené s hlavou. Lebo toto patrí tým, ktorí silno milujú.[8]

437 Skutočnosť, že v Eucharistii prijímame skutočné Kristovo telo a krv, je závdavkom nádeje na vzkriesenie našich tiel:

Ako môžu [gnostickí heretici] povedať, že telo, ktoré sa živí Pánovým telom a jeho krvou, podlieha skaze a nemá účasť na [večnom] živote? Nech teda buď zmenia svoj názor, alebo prestanú obetovať práve spomenuté [Dary]. Náš názor je však v súlade s Eucharistiou a Eucharistia zasa potvrdzuje náš názor… Naše telá, keď prijímajú Eucharistiu, už nie sú porušiteľné a majú nádej na vzkriesenie do večnosti.[9]

438 Ako sú dve prirodzenosti – božská a ľudská – zjednotené v Kristovi, tak aj v Eucharistii „chlieb, ktorý vzniká zo zeme, keď sa mu dostane vzývania Boha, už nie je obyčajným chlebom, ale Eucharistiou, ktorá pozostáva z dvoch skutočností, pozemskej a nebeskej.“[10] Ján Damaský vysvetľuje zjednotenie pozemskej a nebeskej prirodzenosti v Eucharistii na príklade žeravého uhlia:

[Horiace] uhlie nie je obyčajné drevo, ale drevo zjednotené s ohňom; podobne aj chlieb svätého prijímania nie je obyčajný chlieb, ale chlieb zjednotený s božstvom. Ale telo, ktoré je zjednotené s božstvom, nie je jedna prirodzenosť, ale má jednu prirodzenosť, ktorá patrí telu, a druhú prirodzenosť, ktorá patrí božstvu, ktoré je s ním zjednotené, takže táto zlúčenina nie je jednou prirodzenosťou, ale dvomi.[11]

Kristus ponúka svoje telo a krv spôsobom prístupným ľuďom: „Keďže človek má vo zvyku jesť [chlieb] a piť vodu a víno, [Kristus] s nimi spojil svoje božstvo a urobil z nich svoje telo a krv, aby sme sa prostredníctvom toho, čo je známe a prirodzené, mohli povzniesť k tomu, čo je nadprirodzené.“[12]

Posvätenie darov

439 Kristus ustanoví Eucharistiu, pri ktorej robí z chleba a vína svoje telo a krv, aby premieňal – Svätým Duchom – tých, ktorí ju prijímajú. Stávajú sa „jedným telom a krvou s ním.“[13] Svätý Ján Zlatoústy komentuje nasledujúce slová apoštola Pavla: „Pretože je jeden chlieb [na ktorom sa zúčastňujeme], my mnohí sme jedno telo“ (1 Kor 10, 17). Posvätenie Darov prirovnáva k premene tých, ktorí ich prijímajú: „Veď čo je tento chlieb? – Kristovo telo. A čím sa stávajú tí, ktorí sa na ňom zúčastňujú? Kristovým telom: nie mnohými telami, ale jedným telom.“[14]

440 Učenie svätých otcov Cirkvi o Eucharistii má svoje korene vo vtelení Božieho Syna:

Ak sa Boh Slovo z vlastnej vôle stal človekom a čistú a nepoškvrnenú krv svätej a večne panenskej urobil svojím telom bez pomoci semena, či potom nemôže urobiť chlieb svojím telom a víno a vodu svojou krvou? … Ak sa však pýtate, ako sa to stalo, stačí, ak sa dozviete, že sa to stalo prostredníctvom Svätého Ducha, tak ako Pán vzal na seba telo, ktoré v ňom pretrvávalo, a zrodil sa zo svätej Bohorodičky prostredníctvom Ducha. A ďalej nevieme nič iné, iba to, že Božie slovo je pravdivé, oživuje a je všemohúce, ale spôsob toho sa nedá vypátrať.[15]

441 Svätí Otcovia síce neskúmajú spôsob posvätenia eucharistických darov, ale zdôrazňujú, ako sa v týchto daroch zjednocuje pozemské a nebeské, ako sa v Kristovi zjednocuje jeho božská a ľudská prirodzenosť. Vďaka tomuto zjednoteniu, keď sa podieľame na Kristovom tele a krvi, sa skutočne stávame jedným telom s ním.

Eucharistická obeta

442 V Eucharistii nám Kristus ponúka účasť na svojom živote, ktorý je bohoľudský (t. j. teandrický). Robí to z milosrdnej lásky, nie pre naše zásluhy. Najvyšším vyjadrením tejto lásky je Kristova krvavá obeta na Golgote, ktorej pamiatkou je nekrvavá obeta – Eucharistia. „Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka“ (1 Pt 1, 18 – 19).

443 Kristus ponúka seba nám, aby sme my na oplátku ponúkli seba jemu. Kristus sa ponúka ako Dar: „Vezmite a jedzte… Pite z nej všetci…“ Na tieto slová odpovedáme, keď prinášame dary a samých seba: „Tvoje z tvojho tebe prinášame…“ Robíme to vďaka všetkému, čo pre nás urobil. Na božskej liturgii konáme pamiatku Kristovej obety seba samého ako daru, aby sme na ňu odpovedali svojou obetou. Kristova obeta je večná a stále prítomná, zatiaľ čo my potrebujeme stále obnovovať a prehlbovať náš dar-obetu.

444 Na božskej liturgii sa modlíme: „Dovoľ nám prinášať ti dary a duchovné žertvy… Nech ti je naša obeta príjemná.“[16] Svätý Pavol o tejto obete hovorí, keď nás učí: „Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu“ (Rim 12, 1; pozri 1 Pt 2, 5). Naša obeta spočíva v tejto úplnej obete. V anafore božskej liturgie to vyhlasujeme slovne; vo svätom prijímaní to napĺňame konzumáciou Darov; a po liturgii to aktualizujeme v našom každodennom živote.

Sväté prijímanie

445 Sväté prijímanie završuje účasť kresťana na božskej liturgii. Náš Pán povedal: „Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život“ (Jn 6, 53). Svätí Otcovia zdôrazňovali potrebu pristupovať k svätému prijímaniu na liturgii: „Povedzte mi, keby bol niekto pozvaný na hostinu a umyl by si ruky, sadol by si a bol by celkom pripravený pri stole, a napokon by odmietol jesť: či tým neurazí toho, kto ho pozval? Nebolo by lepšie, keby taký človek vôbec neprišiel?“[17] Pre kresťana plnenie prikázania „Zasvätiť Pánov deň“ (porov. Ex 20, 8 a Dt 5, 12) znamená zúčastňovať sa na božskej liturgii v nedeľu a vo sviatok. Cirkev povzbudzuje kresťanov, aby v záujme svojho duchovného rastu čo najčastejšie pristupovali k svätému prijímaniu. Apoštol Pavol však učí: „Nech človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha“ (1 Kor 11, 28). V rámci prípravy na sväté prijímanie si veriaci spytujú svedomie a dodržiavajú eucharistický pôst.

446 Kresťania sa zúčastňujú na Najsvätejšej Eucharistii „na odpustenie svojich hriechov a večný život“. „Prijímajme… božské uhlie, aby oheň túžby, ktorý je v nás, s dodatočnou žiarou získanou z uhlia úplne strávil naše hriechy a osvietil naše srdcia, a aby sme boli zapálení a zbožštení účasťou na božskom ohni.“[18] Podmienkou dôstojného pristúpenia k svätému prijímaniu je čisté svedomie, pokánie za hriechy pred Bohom a zmierenie s blížnym: „[V] každý Pánov deň sa zhromaždite a lámte chlieb a vzdávajte vďaky po tom, čo ste vyznali svoje previnenia, aby vaša obeta bola čistá. Ale nech sa s vami nezíde nikto, kto je v spore so svojím blížnym, kým sa nezmieri, aby sa nepoškvrnila vaša obeta.“[19]

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.


[1] Kongregácia pre východné cirkvi, Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví, 51.

[2] Ján Damaský, Výklad ortodoxnej viery, 4, 13: PG 94, 1137.

[3] Ján Damaský, Výklad ortodoxnej viery, 4, 13: PG 94, 1153.

[4] Ján Zlatoústy, Homílie na Jánovo evanjelium, Homília, 46, 3: PG 59, 261.

[5]  Liturgikon, Božská liturgia nášho otca svätého Ján Zlatoústeho, Modlitba pre svätým prijímaním.

[6] Ján Zlatoústy, Homílie na Matúšovo evanjelium, 50, 3: PG 58, 507.

[7] Ján Damaský, Výklad ortodoxnej viery, 4, 13: PG 94, 1148.

[8] Ján Zlatoústy, Homílie na Jánovo evanjelium, 46, 3 PG 59, 260.

[9] Irenej Lyonský, Proti herézam, IV, 18, 5: PG 7, 1027.

[10] Irenej Lyonský, Proti herézam, IV, 18, 5: PG 7, 1027.

[11] Ján Damaský, Výklad ortodoxnej viery, 4, 13: PG 94, 1149.

[12] Ján Damaský, Výklad ortodoxnej viery, 4, 13: PG 94, 1144.

[13] Cyril Jeruzalemský, Mystagogické katechézy, 4, 3: PG 33, 1099.

[14] Ján Zlatoústy, Homílie na Prvý list Korinťanom, 24, 4: PG 61, 205.

[15] Ján Damaský, Výklad ortodoxnej viery, 4, 13: PG 94, 1145.

[16]  Liturgikon, Božská liturgia nášho Otca svätého Jána Zlatoústeho, Modlitba ekténie za dary.

[17] Ján Zlatoústy, Homília na Efezanom, 3, 5: PG 62, 29.

[18] Ján Damaský, Výklad ortodoxnej viery, 4, 13: PG 94, 1149.

[19] Didache alebo Náuka dvanástich Apoštolov, 14.

Kristus naša Pascha II.: Sväté tajomstvá uzdravenia – PokánieKristus naša Pascha II.: Sväté tajomstvá kresťanskej iniciácie – krst a myropomazanie

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings