Svetlo pre život: Misia Cirkvi (27. časť)

Eucharistia je znakom Kristovej lásky a sebaobetovania za druhých. Cirkev pokračuje v prejavovaní tejto lásky, v konaní dobra v sebe aj mimo seba. Všetci veriaci ako jej členovia musia konať takisto. Cirkev žije z Božej lásky, ktorá tvorí a vykupuje. Na individuálnej úrovni môže konanie z lásky formovať osobnosť druhých a pozdvihnúť ich z neúspechu. Na úrovni spoločenstva môže začať uskutočňovať Božie kráľovstvo na zemi. Cirkev je rovnako ako apoštoli poslaná na misiu, ktorá zahŕňa štyri základné činnosti, nazývané v gréckom jazyku Nového zákona: kerygma, leitourgia, koinonia a diakonia.

Kerygma – Kerygma pôvodne znamenala ohlasovanie zvestovateľa alebo posla. V ranej Cirkvi to znamenalo prvé zvestovanie tajomstva Ježiša. Prví kresťania, ktorí žili vo svete nepoznajúcom Krista, si veľmi dobre uvedomovali svoj mandát ohlasovať Krista a hlásať blahozvesť o spáse. Tesne pred svojím nanebovstúpením k Otcovi Ježiš prikázal svojim nasledovníkom: „Učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha“ (Mt 28, 19 – 20). Povedal im: „Budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“ (Sk 1, 8).

Kresťania majú povinnosť byť svedkami (martyres) Kristovho evanjelia. Môžeme ho hlásať priamo slovami, ale potvrdzujeme ho aj spôsobom života. Vydávať svedectvo znamená viac ako učiť. Zahŕňa osobnú účasť na ohlasovanom posolstve. Evanjelium nie je len prednesom faktov; je to ohlasovanie udalosti, ktorá aktívne zapája poslucháča. Ježiš uzdravuje, odpúšťa, vychováva a učí nás takisto ako pôvodných poslucháčov. Učenie Cirkvi nie je zbierkou príbehov z minulosti, ale živou tradíciou, ktorá nás vyzýva k aktívnej viere v milosrdenstvo a spravodlivosť. Preto sa na každej liturgii čítajú spisy apoštolov a evanjelistov a s veľkou úctou sa zaobchádza s evanjeliárom. Po vypočutí kerygmy v našich srdciach sa naša odpoveď stáva podobnou Petrovej: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý“ (Jn 6, 68 – 69).

Leitourgia – Cirkev plní svoje poslanie najmä v slávení bohoslužieb. Tak ako vydávanie svedectva znamená viac ako vyučovanie, bohoslužba znamená viac ako vykonávanie rituálu. Možno ju definovať ako verejné slávenie Cirkvi, v ktorom sa jednotlivo i ako spoločenstvo obetujeme Bohu (Rim 12, 1 – 3). Zahŕňa rituálne konanie, ale presahuje vonkajšie znaky a stáva sa skutočnou „obetou chvály“, ktorá sa uskutočňuje pôsobením Svätého Ducha (Rim 8, 26).

„Liturgia“ pochádza z dvoch gréckych slov: laos (ľud) a ergon (dielo). V klasickej gréčtine označovalo verejnú prácu, ktorú vykonával občan pre dobro spoločenstva, často vrátane verejnej slávnosti. Použitie termínu Leitourgia najmä na Eucharistiu výstižne vyjadrovalo totožnosť medzi Kristovým dielom spásy a slávením tohto diela v Cirkvi. Tu nás pamiatka smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána oslobodzuje od hriechu a zároveň sprítomňuje Pána a jeho spásonosné dielo. Liturgiou sa členovia Cirkvi zjednocujú s Bohom a pôsobením Ducha sa stávajú svätými. Týmto procesom sa formuje ľud a buduje sa Kristovo telo (1 Pt 2, 5).

Koinonia – Pred eucharistickou modlitbou kňaz požehnáva ľud slovami: „Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo (koinonia) Svätého Ducha nech je s vami všetkými“ (2 Kor 13, 13). Primárny význam slova koinonia je priateľský vzťah či spoločenstvo v Pánovi. Je to základná charakteristiku Cirkvi a poslania Ježiša, ktorý sa modlil: „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe“ (Jn 17, 21). Priateľský vzťah s Kristom zahŕňa účasť na jeho tele a krvi (1 Kor 10, 16 – 17) a na jeho umučení a vzkriesení (Fil 3, 10; Hebr 3, 14; 1 Pt 4, 13). Zahŕňa aj spoločenstvo v jednom živote viery (Tim 1, 4; 1 Jn 1, 3, 7), v božskej prirodzenosti (2Pt 1, 4) a vo Svätom Duchu (2 Kor 13, 13; Fil 2, 1; Hebr 6, 4).

Takýto priateľský vzťah alebo spoločenstvo je hlavným účinkom božskej liturgie. Otca prosíme, aby posvätil a premenil dary „pre spoločenstvo v tvojom Svätom Duchu“. Modlíme sa, aby sa vzťahy, ktoré máme v Kristovom tele – s Bohom i medzi sebou navzájom –, prehlbovali prostredníctvom našej účasti na svätých tajomstvách.

Diakonia – Finálnym znakom misie Cirkvi je diakonia, čo je služba alebo úrad. Ježišov život bol v podstate životom služby: „Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mk 10, 45). Pri Poslednej večeri Ježiš zdôraznil túto úlohu tým, že svojim učeníkom umyl nohy. Povedal im, že on ako „Učiteľ a Pán“ vykonal úlohu sluhu a oni musia konať takisto (Jn 13, 12 – 17). Cirkev, vedená Pánovým príkladom, ustanovila svoje hlavné služby: službu modlitby a kázania a službu kresťanskej charity (porov. Sk 6, 12 – 4).

Služba kresťanskej charity zahŕňa skutky, ktoré prispievajú k materiálnemu alebo duchovnému blahu iných. Medzi takéto skutky patrí almužna, pohostinnosť, napomínanie, povzbudzovanie, podpora a trpezlivosť (Sk 11, 29; Rim 12, 6; 15, 23. 31; 2 Kor 8, 4. 19n; 9, 1. 12n; 1 Sol 5, 12. 14). Skutky charity sú dôsledkom Eucharistie, charakteristickým znakom Cirkvi a znakom Kristovho vlastného poslania (Mt 11, 4 – 5). Prispievajú k uskutočňovaniu Božieho kráľovstva, nového neba a novej zeme, ktoré boli prisľúbené Kristovým nasledovníkom.

Zdroj: LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad z angličtiny zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život: Dary Svätého Ducha (28. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život: Cirkev uskutočnená v Eucharistii (26. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings