Kristus naša Pascha: Kristova Pascha (27. časť)

Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta,

bol umučený a pochovaný,

ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.

A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca

(Symbol viery)

Dal seba samého ako vý­kupné za smrť, ktorej sme podľahli

 zapredaní hriechu. Skrze kríž zostúpil do podsvetia,

 aby všetko naplnil a odstránil hrôzy smrti.

 Na tre­tí deň vstal z mŕtvych a každému telu otvoril cestu ku vzkrieseniu…,

on je prvotinou zosnulých, prvorodený z mŕtvych, všetkým všetko a vo všetkom má prvenstvo.

Vstúpil na nebesia, sedí na výsostiach po pra­vici tvojej velebnosti.

(Anafora Liturgie svätého Bazila Veľkého)

Kristova Pascha (Prechod)

215 Slovo Pascha, odvodené z hebrejského slova Pesach, znamená prejsť popri, prejsť cez. Pascha Ježiša Krista je jeho prechodom cez utrpenie a smrť k jeho osláveniu v zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení. V najhlbšom zmysle je Paschou (Prechodom) sám Kristus (porov. 1 Kor 5, 6 – 8), pretože prechod zo smrti do života sa uskutočňuje v ňom: „Pascha, Pánova Pascha, lebo zo smrti do života a zo zeme do nebies nás vyviedol Kristus Boh.“[1] Bez neho by bolo márne všetko úsilie ľudského rodu oslobodiť sa z otroctva hriechu a smrti.

216 V Starom zákone sa slávením Pesachu pripomínalo oslobodenie Božieho ľudu z egyptského otroctva. Keď faraón odmietol prepustiť ľud, anjel smrti pripravil o život egyptských prvorodených. Prešiel popri izraelských domoch, ktorých dverné veraje boli na Mojžišov pokyn pomazané krvou obetovaného baránka, aby žiadne prvorodené hebrejské dieťa nezomrelo (porov. Ex 12, 12 – 13). V slávení Pesachu si Židia pripomínali aj prechod cez Červené more, keď Pán Boh zachránil izraelský ľud pred faraónovým vojskom (porov. Ex 14).

217 Starozákonný Pesach bol predobrazom Kristovej Paschy. Pripravoval Boží ľud na konečné oslobodenie a spásu v Božom kráľovstve: Kristus – Boží Baránok – svojou krvou (porov. 1 Pt 1, 19) vyvádza ľudský rod v exode z otroctva hriechu a nadvlády smrti, čím nás privádza k vzkrieseniu a večnému životu.

218 Kristus, naša Pascha, berie na seba hriech sveta, utrpenie a smrť: „Aké utrpenie prijal pre nás? Bolo to utrpenie lásky. Láska je trpezlivá.“[2] Kristova Pascha je prejavom Božej lásky: „Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti“ (Jn 13, 1). Pán dobrovoľne prijíma svoju smrť: „Ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať“ (Jn 10, 17 – 18). Kristus sa obetuje za nás „ako kňaz a zároveň ako Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“[3]. Kristus zvíťazil nad smrťou svojím zmŕtvychvstaním, lebo Boh nedopustí, aby jeho „svätý videl porušenie“ (Ž 15 [16], 10). Na základe Zmŕtvychvstania sa Kristova smrť stala naším prechodom do nového života.

219 „Posledný nepriateľ – smrť“ (porov. 1 Kor 15, 26), proti ktorej bol ľudský rod bezmocný, je teraz zničená Kristovou Paschou. „My síce zomierame, ale nepokračujeme v nej; a to vôbec neznamená zomrieť. Lebo tyrania smrti, a to naozaj smrti, je vtedy, keď sa ten, kto zomrie, už nikdy nesmie vrátiť do života. Ale keď po smrti je život, a to lepší život, to nie je smrť, ale spánok.“[4] Kristovo zmŕtvychvstanie je jedinečná a neopakovateľná historická udalosť a základ kresťanskej viery. „Ak nebol Kristus vzkriesený…, márna je vaša viera“ (1 Kor 15, 14). Viera v zmŕtvychvstalého Krista je začiatkom našej Paschy.

220  Kresťania sa každoročne pripravujú na slávenie svätej Paschy počas Veľkého pôstu. Tento pôst trvá 40 dní na obraz štyridsaťročného putovania Božieho ľudu do Zasľúbenej zeme a štyridsaťdňového pôstu Krista na púšti. Tým, že kresťana vychováva k zdržanlivosti od hriechu, pôst vedie k vnútornej slobode a skutočnej radosti. Počas celého pôstu Cirkev liturgicky sprevádza kresťanov hymnami z Pôstnej triody, ktoré poukazujú na hlbší zmysel a cieľ pôstu – zmierenie s Bohom a blížnym, službu Bohu a iným.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.


[1] Kvetná trióda, Nedeľa Paschy, Paschálna utiereň, Kánon Paschy, Prvá pieseň, Irmos.

[2] Origenes, Komentár k Ezechielovi, 6, 6: PG 13, 714.

[3] Gregor Nysský, Reč 1: Na Svätú Paschu, 1: PG 46, 612.

[4] Ján Zlatoústy, Komentár k Listu Hebrejom, Homília 17, 2: PG 63, 129.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha: Pánov vstup do Jeruzalema (28. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha: Znamenia príchodu Kráľovstva (26. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings