Kristus naša Pascha: Znamenia príchodu Kráľovstva (26. časť)

Kristove slová

209 Znamením príchodu Božieho kráľovstva je hlásanie dobrej zvesti (evanjelia):„Ježiš prišiel do Galiley a ohlasoval tam Božie evanjelium. Hovoril: ‚Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu‘“ (Mk 1, 14 – 15). Božské Slovo, Boží Syn, hovoril v plnej sile a s plnou autoritou. Čítame: „Nikdy tak človek nehovoril!“ (Jn 7, 46). Slovo, ktoré vyslovil Kristus, nie je jeho vlastné, ale slovo Otca, ktorý ho poslal (porov. Jn 14, 24). Moc Kristovho slova vyznáva apoštol Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života“ (Jn 6, 68).

210 Kristus učí o Božom kráľovstve v podobenstvách. Pomocou jednoduchých, ale hlbokých obrazov zo života Kristus odhaľuje tajomstvo Božieho života. Božie kráľovstvo je ako pole, kde pšenica aj kúkoľ rastú spolu, vedľa seba, až do času žatvy (porov. Mt 13, 24 – 30); ako horčičné zrnko, z ktorého vyrastie veľký strom (porov. Mt 13, 31 – 32; Lk 13, 19); ako kvas v ceste (porov. Mt 13, 33; Lk 13, 21); a ako poklad zakopaný v poli, drahocenná perla a rybárska sieť (porov. Mt 13, 44 – 50). Božie kráľovstvo je tiež ako kráľ, ktorý odpúšťa dlhy svojim sluhom (porov. Mt 18, 23 – 35); ako hospodár, ktorý štedro odmeňuje robotníkov pracujúcich vo vinici (porov. Mt 20, 1 – 16); ako kráľ, ktorý pozýva hostí na svadbu svojho syna (porov. Mt 22, 1 – 14); a ako človek, ktorý zveril svojim sluhom talenty, aby ich rozmnožili (porov. Mt 25, 14 – 30). Božie kráľovstvo rastie vo svete podobne ako semená v zemi až do času žatvy (porov. Mk 4, 26 – 29).

Kristove diela

211 Okrem slov svojho kázania Kristus poukazuje na ďalšie znamenia, ktoré naznačujú príchod Božieho kráľovstva: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium“ (Lk 7, 22; porov. Iz 35, 5 – 6; 61, 1). Kristove skutky svedčia o prítomnosti a pôsobení Boha medzi jeho ľudom. „Ako človek sa štyridsať dní postil a hladoval, a ako Boh porazil pokušiteľa. Ako človek išiel na svadbu do Kány Galilejskej, a ako Boh premenil vodu na víno. Ako človek spal na loďke, a ako Boh prikázal vetru i moru, a oni ho poslúchli.“[1]

212 Ľudské choroby, utrpenie a smrť sú dôsledkom pádu. Kristus prišiel, aby zvíťazil nad hriechom, ktorý je príčinou všetkých našich nešťastí. Iba Kristus ako Bohočlovek má moc oslobodiť nás od hriechu. Dosahuje to prostredníctvom odpustenia: „Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy“ (Lk 5, 20). Pomerne často sa fyzické liečenie alebo uzdravenie – ako výsledok odpustenia – stáva viditeľným znakom duchovnej zmeny (po grécky metanoia) v človeku: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ (Lk 5, 24). Kristus nás uzdravuje tým, že nám odpúšťa hriechy a obnovuje naše fyzické zdravie.

213 Uzdravenie je možné len vtedy, keď je prítomna viera – otvorenosť voči Bohu: „Veríte, že to môžem urobiť?“ (Mt 9, 28). Viera otvára človeka na prijatie Božieho daru, zatiaľ čo neviera sa stáva prekážkou prijatia tohto daru: „A pre ich neveru tam [Ježiš] neurobil veľa zázrakov“ (Mt 13, 58). 

214 Ako boli v Kristových časoch znameniami Božieho pôsobenia jeho zázraky, tak sú v živote Cirkvi znameniami sväté tajomstvá. Božia milosť pôsobí vo svätých tajomstvách prostredníctvom vonkajších znakov, ako sú voda, olej, chlieb a víno, ako aj rôzne liturgické gestá a úkony. Prijímaním svätých tajomstiev človeka premáha svoje hriešne sklony a rastie v čnostiach.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.


[1] Kyjevský metropolita Hilarion, Kázeň o zákone a milosti, 26.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha: Kristova Pascha (27. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha: Ohlasovanie Božieho kráľovstva (25. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings