Kristus naša Pascha: Bohozjavenie (24. časť)

197 Krstom Ježiša Krista v Jordáne sa začína verejná služba Spasiteľa (porov. Mt 3; Mk 1). Ján Krstiteľ ukazuje na Krista v Jordáne a označuje ho za „Božieho Baránka, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1, 29). Počas Ježišovho krstu sa zjavuje Najsvätejšia Trojica: „Zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica. Otcov hlas ti vydal svedectvo. Nazval ťa svojím milovaným Synom. Aj Svätý Duch v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov.“[1] „Otcov hlas“ je hlas nebeského Otca a „Duch v podobe holubice“ je Svätý Duch, ktorý zostupuje na Krista a zjavuje, že je Boží Syn. Z tohto dôvodu cirkevná tradícia označuje krst Ježiša Krista ako Bohozjavenie (z gréckeho slova Theophaneia).

198 Bohozjavenie pri Jordáne je liturgicky spojené so sviatkom Narodenia Pána. Vo svojom slávení oboch týchto udalostí tradícia Cirkvi zdôrazňuje, že vtelenie a krst Pána sú chvíle, keď sa zjavuje Boh (po grécky theophania). V súlade s textom Veľkého posvätenia vody pri Bohozjavení: „V predchádzajúcom sviatku sme ťa videli ako dieťa a v tomto sviatku ako dokonalého človeka, ktorý sa zjavuje ako náš dokonalý Boh.“ Pri Narodení sa Boh Slovo „narodil“, ale teraz „sa zjavuje v tele ľudskému pokoleniu“. Pri Narodení vyšlo „Slnko spravodlivosti“ a teraz „svieti“. V liturgickej tradícii Cirkvi sa sviatok Bohozjavenia nazýva aj sviatkom Osvietenia. Stichiry sviatku Bohozjavenia objasňujú väzbu medzi sviatkami Narodenia Pána a Bohozjavenia: To, čo ohlásil anjel, teraz ľuďom zvestuje Krstiteľ; preliatie krvi nemluvniatok spôsobilo, že Betlehem sa stal bezdetným, ale vďaka posväteným vodám krstu má teraz Jordán veľa detí. To, čo hviezda zvestovala mágom v Betleheme, teraz zjavuje svetu sám Otec.

199 Boží Syn, „ktorý sa prikrýva svetlom ako rúchom… je dnes prikrytý prúdmi Jordánu“. Kristus sám „nepotrebuje byť nimi očistený, ale očistou, ktorú sám príjme, daruje nás obnovu“[2]. „Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: ‚Ja by som sa mal dať pokrstiť tebe, a ty prichádzaš ku mne?‘ Ježiš mu však povedal: ‚Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé‘“ (Mt 3, 13 – 15). Bohočlovek vstúpi do vôd Jordánu: „Ako človek prišiel, aby bol pokrstený, a Jordán sa ho bál ako Boha a obrátil sa späť. Ako človek sa obnažil a vstúpil do vody a Otec dosvedčil, že je Boh, keď povedal: ‚Toto je môj milovaný Syn.‘“[3]

200 Kristus prináša ľudstvu obnovu a na jej vyjadrenie si vyberá vody Jordánu. Vo Svätom písme je voda symbolom živelných síl a smrti a zároveň symbolom očistenia, znovuzrodenia, života a milosti Svätého Ducha. Prostredníctvom vody Boh „utopil hriech… za Noemových dní… [a] Mojžišovou rukou oslobodil hebrejský národ z faraónovho otroctva… [a] ohňom a vodou prostredníctvom Eliáša vyviedol Izrael z bludu Bála. Ponorením do vody (krstom) Kristus zmyje záznam Adamových hriechov. Vody Jordánu obnovujú celé stvorenie. V Jordáne Kristus „obnovil skrze vodu a Ducha našu prirodzenosť zostarnutú hriechom“[4].

201„Premenené na vody uzdravenia“, vody Jordánu sa stávajú „prameňom neporušiteľnosti“. Lebo prostredníctvom vody Boh ponúka svetu „spasenie krstom“. Po jeho prijatí sa človek a celé stvorenie napĺňajú „tajomnými prúdmi“. Posvätením človeka sa začína posvätenie a eschatologické (z gréckeho slova eschaton – konečné) premenenie stvorenia.

202 V ukrajinskej kresťanskej tradícii je symbolika jordánskej vody úzko spojená so spomienkou na krst Rusi – Ukrajiny veľkokniežaťom Volodymyrom. Rieka Dnipro, v ktorej bol pokrstený kyjevský ľud, sa obrazne nazýva „ukrajinský Jordán“. Na sviatok Bohozjavenia sa na Ukrajine stavia ľadový kríž na znak a pamiatku krstu; počas Veľkého posvätenia vody sa do vody ponára trojsvieca. Posvätenú vodu si veriaci prinášajú domov a napijú sa z nej na začiatku štedrovečernej večere pred sviatkom Bohozjavenia. Posväcujú svoje príbytky a hospodárstva a uchovávajú túto vodu počas celého roka, aby sa z nej mohli napiť a požehnať sa v ťažkých časoch a v chorobe.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.


[1] Minea, Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (6. január), Tropár.

[2] Minea, Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (6. január), Veľké povečerie, Stichira na lítii. 

[3] Kyjevský metropolita Hilarion, Kázeň o zákone a milosti, 26.

[4] Trebník, Obrad Veľkého požehnania vody na sviatok Bohozjavenia, Tretia modlitba.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha: Ohlasovanie Božieho kráľovstva (25. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha: Narodenie Krista (23. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings