Kristus naša Pascha: Narodenie Krista (23. časť)

190 Cirkev oslavuje príchod Božieho Syna na svet sviatkom Narodenia Krista. Kristovo narodenie oznamuje pastierom Pánov anjel: „Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán“ (Lk 2, 11). Cirkevní Otcovia velebili vianočnú noc ako deň radosti a pokoja:

Dnes sa Bohatý stal chudobným kvôli nám… Dnes dostávame dar, o ktorý sme nežiadali… Tento dnešný deň otvoril nebeskú bránu našim modlitbám… Teraz Božská Bytosť vzala na seba pečať človečenstva, aby človečenstvo bolo ozdobené pečaťou Božstva.[1]

191 Podľa liturgických textov je narodenie Dieťaťa „z matky bez otca“[2] naplnením Danielovho proroctva o kameni odlúpenom z vrchu bez zásahu ľudských rúk (porov. Dan 2, 45). Vo vtelení Boží Syn „vyšiel z lona Otca a vo svojom nevýslovnom sebazrieknutí vzal na seba náš nízky stav“[3]. Prostredníctvom najsvätejšej Bohorodičky sa stal tým, čím predtým nebol – človekom. Cirkev takto ospevuje Božiu Matku: „Jasný a duchovný oblak, naplnený nebeským dažďom, sa dnes týči nad zemou, aby ju rosil a zavlažoval.“[4]

192 Pri Ježišovom narodení „jar milosti… premáha zimu neviery“[5]. Narodenie je predzvesťou Paschy. Jasle sa chápu ako znamenie Pánovho hrobu a uloženie Dieťaťa do jasieľ je predobrazom uloženia Krista do hrobu. Myrha, ktorú priniesli mágovia, je už pomazaním na budúci pohreb.

193 Ako spievame na bohoslužbách sviatku Narodenia Krista, Boh Slovo sa vo Vtelení rozhodol obmedziť v čase – „Bezpočiatočné Slovo tajomne prijíma počiatok“ – a v priestore – „Neobsiahnuteľný je obsiahnutý telom.“ Kristus prijal poníženosť detstva, aby vyvážil Adamovu voľbu samopovyšovania. Keď Panna prijala do svojho lona Božie Slovo, jej lono sa stalo noetickým rajom [noetický, z gréckeho slova nous – myseľ alebo intelekt; v slovenských reáliách sa hovorí o duchovnom raji]. Jej lono sa tak stalo miestom stretnutia Boha a ľudstva. Ovečka-jahnička nosila vo svojom lone veľkého Pastiera; a potom v jaskyni z Panny vyrašil Kristus – Strom života. Múr rozdelenia, ktorý oddeľuje ľudstvo od Boha a zem od neba, je teraz odstránený. Nebo to oznamuje Zemi prostredníctvom „hlasu hviezdy“ a „hviezdneho zástupu“ anjelov. Samotná maštaľ sa stáva kráľovským palácom a jasle kráľovským trónom. Ježiš je poviazaný v plienkach, aby odpútal ľudstvo z reťazí hriechu. Hoci bolo padlé, kráľovský obraz ľudstva sa teraz obnovuje do svojej plnosti vo vzkriesení.

194V súlade s nariadením rímskeho cisára, aby boli všetci ľudia v ríši zapísaní, sa Jozef, ktorý pochádzal z Dávidovho rodu, vydáva s Máriou do Betlehema, rodného mesta kráľa Dávida, aby sa zapísal do súpisu. Tam, v jaskyni v judskom Betleheme, Mária porodila Dieťa (porov. Lk 2, 1). Naplnili sa slová proroka Micheáša o Mesiášovi, synovi Dávidovom, ktorý vyjde z Betlehema (Mich 5, 1). Poslušný slovu, ktoré vyriekol Pánov anjel, Jozef dáva Dieťaťu meno Ježiš, ktoré znamená Boh zachraňuje, „lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (Mt 1, 21). K novonarodenému Dieťaťu prichádzajú pastieri (porov. Lk 2, 15 – 18) a tiež mágovia z Východu (porov. Mt 2, 1 – 11). Skutočnosť, že mágovia – predstavitelia celého ľudstva – sa klaňajú Kristovi, poukazuje na univerzálny charakter spásy. V Božom Synovi Boh Otec ponúka spásu všetkým národom zeme.

195 Stvorenie radostne víta Boha v tele a prináša dary pre novonarodené Dieťa: anjeli svoj spev; nebesia hviezdu; mágovia zlato, kadidlo a myrhu; pastieri svoj údiv; zem jaskyňu; pustatina jasle; ľudstvo panenskú Matku. Tajomstvo Narodenia Pána, teda vstup Boha do ľudských dejín, trvá dodnes: „Dnes zostupuje Boh na zem, a ľudský rod vystupuje do neba.“[6]

196 V tradícii našej Cirkvi sa osobitnou slávnostnosťou vyznačuje predvečer sviatku Narodenia Pána, nazývaný aj Svätý večer (po ukrajinsky Sviat večir). Každá domácnosť sa stáva Betlehemom rodiny: stôl symbolizuje jasle; pod obrus sa dáva slama a na obrus sa kladie prosfora (chlieb na sväté prijímanie), symbol dieťaťa Ježiša. Vedľa prosfory sa položí zapálená svieca, ktorá symbolizuje betlehemskú hviezdu. Pri bezmäsitej večeri sa rodina zhromaždí okolo stola, aby si v modlitbe uctila vteleného Božieho Syna. Veriaci spievajú vianočné koledy. V rámci pohostinnosti otvárajú domácnosti svoje dvere všetkým, ktorí oslavujú narodenie Krista. Vrcholom slávenia sviatku Narodenia Pána je slávnostná bohoslužba, na ktorej sa zídu všetci farníci. Eucharistická večera na božskej liturgii korunuje rodinnú večeru.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.


[1] Izák Sýrsky, Homília na Narodenie.

[2] Trebník, Obrad Veľkého požehnania vody na sviatok Bohozjavenia, Druhá modlitba.

[3] Minea,Nedeľa pred Kristovým narodením, Svätých Otcov, Utiereň, Druhý sedalen.

[4] Minea,Nedeľa pred Kristovým narodením, Svätých Otcov, Utiereň, Stichira na Chválach.

[5] Minea, Nedeľa pred Kristovým narodením, Svätých Otcov, Utiereň, Stichira na Chválach.

[6] Minea, Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (25. december), Veľké povečerie, Stichira na lítii.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Kristus naša Pascha: Bohozjavenie (24. časť)

Predchádzajúce: Kristus naša Pascha: Zvestovanie Panne Márii (22. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings