Prúd živej vody: Prečo by sme mali študovať cirkevných otcov? (11. časť)

Skôr než sa budeme venovať životu a dielu niekoľkých cirkevných otcov, zamyslime sa nad otázkou, ktorú si môžu položiť mnohí kresťania: „Sú cirkevní otcovia – hoci sú to veľkí kresťania staroveku – takí dôležití, aby sme sa na nich odvolávali aj dnes? Máme Sväté písmo, inšpirované Božie slovo: čo viac nám môžu títo Otcovia dať?

Ak veríme, že Duch neustále žije a pôsobí v Cirkvi a že Tradícia je prejavom jeho prítomnosti a vedenia, potom sú všetky vyjadrenia Tradície znamením, že je medzi nami. A okrem toho, keďže je to ten istý Duch, ktorý pôsobí, jeho činnosť v rôznych časoch a na rôznych miestach je v súlade s tým, čo bolo predtým. Osobitným prínosom Otcov bolo predstaviť to isté evanjeliové posolstvo spôsobom, ktorý odrážal rozmanité životné okolnosti, v ktorých sa Cirkev nachádzala.

Táto kontinuita sa prejavuje vo veľkej láske Otcov k Svätému písmu, ktorá sa prejavuje v modlitbovom štúdiu. Neustále premýšľali o Biblii. Čítanie Svätého písma bolo pre nich synonymom konverzie ku Kristovi, nie ako predmet skúmania, ale ako vnútorný motív a život. Plný význam Božieho slova pre cirkevných Otcov spočíva v  premene, ktorú privodzuje vo veriacom človeku. Božie slovo sa pre týchto učiteľov stalo nevyčerpateľným zdrojom poučenia. Uvažovali v zmysle Biblie a neustále s ňou žili. Mnohé ich diela, pastoračné, duchovné aj dogmatické spisy, sú jednoducho komentármi k Svätému písmu.

Otcovia však nežili v biblickej dobe. Ich svetom bola z väčšej časti grécko-rímska ríša, zdroj našej modernej západnej kultúry. Jedinečnosť ich prínosu spočívala v tom, že pod vedením Svätého Ducha vyjadrili biblickú vieru novým spôsobom, vo formách, ktoré súviseli so západnou kultúrou, a zároveň zostali v kontinuite s biblickým posolstvom.

Starostlivosť Otcov o Cirkev sa často vyostrovala v súvislosti s krízami v živote Cirkvi. V prvých storočiach nastali chvíle, keď mnohí kresťania mali zmätok v základnom kresťanskom učení o tom, kto je Boh, a o postavení Krista a Svätého Ducha vo vzťahu k Otcovi. Otcovia žili v týchto veľkých zlomových obdobiach, ktoré boli prelomom  kresťanského myslenia a života, ponorení do modlitby a Svätého písma a udávali smer Cirkvi.

Keď napríklad ariánska heréza vyzývala Cirkev svojím pokriveným pohľadom na Boha, svätí Otcovia sa ukázali ako strážcovia pravdy.

Keď Svätý Duch inšpiroval vznik mníšstva, svätí Otcovia vyložili „cestu dokonalosti“, aby ju mohli nasledovať tisíce ľudí.

Keď sa ukázalo, že ľudský jazyk je príliš krehký na to, aby dokázal preniesť posolstvo evanjelia, Otcovia našli slová, aby aspoň čiastočne vyjadrili pravdu, a zvyšok vysvetlili svojím životom.

Takto sa prostredníctvom učenia a spisov cirkevných Otcov prejavovala riadiaca prítomnosť Svätého Ducha v Cirkvi v niektorých najdôležitejších momentoch jej dejín. Živé vyjadrenia našej viery, ktoré nám boli dané v životoch a učení Otcov, sú s nami aj dnes, najmä v našich liturgických službách.

Keď s radosťou hovoríme o Vzkriesení, uchyľujeme sa k myšlienkam svätého Jána Damaského, ktoré sú vyjadrené v Kánone Paschálnej utierne.

Vždy, keď slávime Eucharistiu, sú to slová svätého Jána Zlatoústeho alebo svätého Bazila Veľkého, ktoré vyjadrujú modlitby našich sŕdc.

Keď naši biskupi slávia božskú liturgiu uprostred zhromaždenej Cirkvi, ožívajú slová svätého Ignáca Antiochijského: „Kde je biskup, tam je celá Cirkev.“

Naša liturgia káže tým istým Duchom, ktorý viedol cirkevných Otcov pri ich kázaní, vyučovaní a pastorácii. Všetci sme sa stretli s cirkevnými otcami. V istom zmysle všetci poznáme cirkevných Otcov. Teraz sme jednoducho pozvaní, aby sme sa s nimi lepšie zoznámili.

Teraz je čas sa bližšie pozrieť na niektorých z týchto cirkevných Otcov, ich učenie a spisy. Pre naše vlastné pohodlie pri spomínaní na cirkevných Otcov a kontext, v ktorom žili svoju službu, sa budeme riadiť zvyčajným zoskupením podľa chronologickej línie. Iné často používané kategórie uvádzajú cirkevných Otcov podľa jazykov, ktorými hovorili (gréčtina, latinčina, sýrčina), alebo podľa škôl myslenia, ktoré nasledovali.

Významná zmena vo svetskom postavení Cirkvi nastala začiatkom 4. storočia, keď cisár Konštantín ukončil prenasledovania kresťanov a začal proces vládnych výhod pre Cirkev, ktorý nakoniec viedol k tomu, že sa kresťanstvo stalo oficiálnym náboženstvom Rímskej ríše.

Prvým významným prejavom tohto vládneho zasahovania do života Cirkvi bol Nicejský koncil, ktorý zvolal cisár Konštantín v roku 325. Keďže tento koncil bol takým významným zlomom v dejinách Cirkvi, cirkevní otcovia tradične sa delia na tých, ktorí pôsobili pred týmto koncilom (prednicejskí Otcovia), a tých, ktorí pôsobili po tomto koncile (ponicejskí Otcovia).

Zdroj: A stream of living water, God with us publications 1988. Pracovný preklad z angličtiny zhotovil o. Ján Krupa

Please follow and like us:


Nasledujúce: Prúd živej vody: Prednicejskí cirkevní otcovia (12. časť)

Predchádzajúce: Prúd živej vody: Cirkevní otcovia (10. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings