Svetlo pre život II.: Viera vyjadrená v bohoslužbe (1. časť)

Život je tajomstvo. Jeho prvky sú čiastočne pochopiteľné, ale nevyčerpávajú jeho možnosti. Ústredným prvkom vnímania života v jeho plnosti je viera v milujúceho Stvoriteľa, ktorý nám zjavuje svoju prítomnosť ako „cestu, pravdu a život“ (Jn 14, 6). Táto viera – v konečnom dôsledku Boží dar – je pozvaním znovuobjaviť náš svet v Božom svetle a oslavovať jeho milujúcu láskavosť v bohoslužbe.

Tradícia bohoslužby Cirkvi dôkladne odráža hĺbku a šírku reality Božej lásky k nám a jeho mystického zjednotenia s nami. Môžeme počuť tichý jemný hlas Boha, ktorý hovorí k nášmu vnútru naprieč vekmi svojím nadčasovým hlasom lásky, a spoznať ho, keď ho počujeme inými spôsobmi.

Bohoslužba je „klaňanie sa“ (gr. proskynesis) alebo „úkon služby“ (gr. latreia); ale práve v tomto akte zrieknutia sa seba samého pred Bohom sme naplnení jeho Duchom a stávame sa podobnými Bohu. Bohoslužba je oslavou (gr. doxologia) Iného: nášho Stvoriteľa, Spasiteľa a Darcu života; ale tento akt oslavy Iného nás ako stvorenia pozdvihuje na vrchol ľudského prejavu. Môže sa zdať, že naša malosť v obrovskom vesmíre nás znižuje do bezvýznamnosti. Avšak akt vzdávania chvály Bohu z našej vlastnej slobodnej vôle nám otvára skutočnú veľkosť nášho určenia, ktoré nemá obdobu v celom neživom stvorení. Až keď vzdávame Bohu slávu, česť a poklonu, ktoré mu prináležia, objavujeme skutočnú dôstojnosť nášho ľudského povolania: podieľať sa na živote a láske Stvoriteľa.

Bohoslužba by sa nemala zamieňať so svojvoľnou službou žiarlivému Bohu. Táto nesprávna predstava zakrýva skutočný význam bohoslužby: jednoduché uvedomenie si nášho skutočného vzťahu s Bohom. Samotné anglické slovo pre bohoslužbu (worship) implikuje „mať vo vážnosti“ (worth-ship, worth) alebo vzdávať úctu tam, kde je to skutočne náležité.

Bohoslužba uznáva našu úplnú potrebu Boha a uznanie tejto závislosti nás povznáša do jeho života.

Kresťania ďalej chápu bohoslužbu vo svetle Krista a nášho zjednotenia v ňom. Po tom, čo sme si v krste obliekli Krista, sme boli uvedení do tajomstva Ježiša Krista a uschopnení pripojiť sa k dokonalej bohoslužbe, ktoré Kristus neustále prináša Otcovi. V bohoslužbe Cirkvi sa zúčastňujeme na Kristovom diele spásy prostredníctvom Svätého Ducha, ktorý sa za nás modlí spôsobom, ktorý presahuje ľudskú reč (porov. Rim 8, 26). Nie sme to teda my, kto iniciuje bohoslužbu; skôr spolupracujeme s Kristom, kým nás premieňa a zbožšťuje.

Bohoslužba ako obeta

Bohoslužba je úkon, ktorý znamená našu úplnú otvorenosť voči Bohu a zároveň túžbu po zjednotení s ním. Je to obetovanie seba samého – obeta – vyjadrená slovami, gestami a skutkami. Tento postoj je vyjadrený v modlitbách takzvaného Zvyčajného začiatku (od Trojsvätej piesne po Otče náš), ktorými sa začína väčšina byzantských liturgických bohoslužieb. Táto sekvencia, ktorá vrcholí modlitbou Otčenáš, ktorá ohlasuje naše zasvätenie sa Božiemu kráľovstvu, vyjadruje sebaobetovanie veriaceho slovom (modlitby) a gestami (poklony, znak kríža). Tieto modlitby, ako každá obeta, odrážajú ducha otvorenosti voči Bohu, ktorý odlišuje veriaceho človeka od tých, ktorí neveria.

V starozákonnej dobe sa duch obety prejavoval v chrámových obetách zvierat alebo jedla. Prinášanie týchto obiet vyjadrovalo túžbu veriacich po zjednotení s Bohom, ale nemohli ho dosiahnuť. Toto zjednotenie sa mohlo dosiahnuť len v Kristovi:

Keďže zákon je len tieň budúcich dobier, a nie vlastný obraz vecí, nikdy nemôže tými istými obetami, prinášanými bez prestania každý rok, urobiť dokonalými tých, čo prichádzajú. … No tento (Ježiš) priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. … Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú (Hebr 10, 1. 12. 14).

„Tu Noe postavil Pánovi oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári“ (Gn 8, 20).

Kristus nepriniesol gesto alebo symbolickú obetu, ale úplnú a totálnu obetu celej svojej bytosti. Prostredníctvom tejto jedinečnej obety, ktorá sa nám sprítomňuje v božskej liturgii, sme „zdokonalení“: skutočne zjednotení s Bohom, úplne premenení a posvätení. Vďaka tomuto zjednoteniu je kresťanská bohoslužba úplne novou skutočnosťou, ktorú svätý Pavol nazval duchovnou bohoslužbou: „Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu“ (Rim 12, 1).

Pozemská účasť na nebeskom živote

V komentároch cirkevných Otcov sa často porovnávajú pozemská a nebeská liturgia. Táto podobnosť je inšpirovaná proroctvom Izaiáša, ktorý mal videnie anjelov obklopujúcich Boží trón a spievajúcich: „Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy“ (Iz 6, 3). V Novom zákone sa v knihe Zjavenie apoštola Jána zobrazuje Boh sediaci uprostred anjelov a dvadsiatich štyroch starcov, ktorí spievajú: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov“ (Zjv 5, 13).

Táto téma nebeskej bohoslužby sa často opakuje v byzantských liturgických bohoslužbách, v ktorých sa často spomínajú anjelské zástupy:

Cherubíni, ktorí stoja s bázňou pred tvojou tvárou, a serafíni, ktorí sa trasú a chvejú, ti neprestajnými hlasmi obetujú trojsvätý hymnus. Spolu s nimi voláme aj my, hriešnici: „Svätý, svätý, svätý si, Bože! Na prosby svojich svätých zmiluj sa nad nami.“ (Tropár na veľkopôstnu utiereň, šiesty hlas)

Na božskej liturgii sa po posvätení svätých darov modlíme, aby boli prijaté „na [Boží] svätý, nebeský a vznešený žertveník“. Stojac „okolo svätého žertveníka ako pred tvojím cherubínskym trónom“ (Liturgia vopred posvätených darov), konáme bohoslužbu, ktorá má duchovnú realitu presahujúcu to, čo vidíme na povrchu. Človek, ktorý nevidí očami viery, vníma bohoslužbu len ako slová a rituálne gestá. Tí, ktorí sú osvietení vierou, ju vnímajú ako „Boha s nami“, ktorý nás posväcuje a prostredníctvom nás aj svet, v ktorom žijeme.

Zdroj: Light for life. Part two. The Mystery celebrated. God with us publications 1996. Pracovný preklad zhotovili Juraj Šipula a o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život II.: Bohoslužba a pokračujúca spása sveta (2. časť)
Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings