Svetlo pre život: Proroci – svedomie Izraela (14. časť)

Úloha prorokov v Starom zákone si zaslúži osobitnú pozornosť. Veľká časť Starého zákona je záznamom výrokov prorokov. Viac ako ktorákoľvek iná skupina boli zodpovední za formovanie povedomia ľudí o Božom pláne s ľudským rodom a o tom, ako má človek konať, aby ho naplnil. Prorokov si Boh vyvolil, aby hovorili v jeho mene, a na plnenie tohto poslania im dal osobitné dary a právomoc. Preto sa učenie prorokov často začína slovami: „Toto hovorí Pán…“

Bežná predstava o prorokovi zdôrazňuje predpovedanie budúcnosti. Tento aspekt služby prorokov vyplýval z ich primárnej služby, ktorou bolo kázanie a napomínanie. Ak bolo ich ohlasovanie Božieho plánu pravdivé, museli z toho vyplynúť dôsledky jeho neuposlúchnutia. Ich predpovede budúcnosti boli pečaťou pravosti ich posolstva.

Proroci boli „svedomím“ ľudu. Neustále kázali o Božej vernosti jeho zmluvám a nabádali ľud, aby bol verný. Morálne učenie prorokov často rozčuľovalo autority, ktoré sa menej zaujímali o Boží zákon než o vlastné pozície. Keď sa kráľ Achab stretol s prorokom Eliášom, jeho prvé slová boli: „Si to ty, záhubca Izraela?“ (1Kr 18, 16). Vytrvalosť prorokov v tejto úlohe často viedla k prenasledovaniu a smrti, a to až do čias Jána Krstiteľa, ktorý bol sťatý za to, že odsúdil nemravnosť kráľa Herodesa. Samotný Pán Ježiš bol ukrižovaný čiastočne za to, že spochybňoval správanie náboženských vodcov.

Ježiš odsudzoval ľud za to, že nepočúva prorokov: „Toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta“ (Lk 11, 50). Rovnakým spôsobom sa nám vyčíta, že nepočúvame Ježišov hlas. Na Kráľovských hodinkách na Veľký piatok byzantské cirkvi vkladajú tieto slová do úst Ježiša na kríži: „Ľud môj, čo som ti urobil? Čím som ťa znechutil? … Čo som ti urobil, a ako si sa mi odvďačil?“

Dôkazy z Písma naznačujú, že úloha proroka pretrvávala aj v apoštolských časoch. Prorok menom Agabus predpovedá Pavlovo zatknutie a súdenie Rimanmi (Sk 21, 10 – 11). V kresťanskej prorockej knihe Zjavenia anjel hovorí Jánovi: „Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov prorokov“ (22, 9). Aj spis Didaché, zostavený v prvom storočí, opisuje úlohu proroka v kresťanskom spoločenstve, prorok „predpovedá v duchu“ (11, 7).

Nikdy nebolo ľahké rozoznať pravých prorokov od falošných prorokov, ktorí zavádzali. Listy svätého Jána a Didaché obsahujú pravidlá na rozlíšenie falošných od pravých prorokov na základe ich spôsobu života a neporušenosti ich náuky. Prorocká úloha sa pomerne skoro začlenila do služby biskupa. Zdá sa, že tento vývoj prebiehal už v dobe Didaché (15, 1). Súčasná modlitba pre vysviacku biskupa pripomína jeho prorockú úlohu: „Ako si posilnil svojich svätých apoštolov a prorokov, tak, ten istý Pane všetkých,… posilni toho, ktorého si vyvolil… pre službu biskupa.“

Proroci sú potrební pre všetky časy. Udržiavali vedomie Izraela, že Božie konanie sa neobmedzuje len na predchádzajúce časy, ale vzťahuje sa aj na prítomnosť a budúcnosť. Proroci predpovedali príchod Mesiáša a spôsob, ako ho možno rozpoznať. Keď prišiel Ježiš , ľudia sa neustále vracali k proroctvám, aby si overili jeho pravosť. Svätý Matúš a ostatné evanjeliá ukazujú, že Kristus naplnil všetky mesiášske proroctvá. Jedno z najdôležitejších miesť hovorilo o trpiacom Mesiášovi a predpovedalo mnohé podrobnosti ukrižovania (Iz 52, 13 – 53, 12). Takéto utrpenie nebolo súčasťou ľudového chápania Mesiáša. Naplnenie tohto proroctva dodalo ďalšiu silu autenticite Ježiša ako Krista, keď sa konfrontovalo s týmto predporozumením.

Povinnosťou prorokov v súčasnosti je ohlasovať, že Boh stále koná a že v budúcnosti opäť príde. Svätý Duch je dnes „Boh s nami“, Utešiteľ, o ktorom Kristom prisľúbil, že bude vždy s nami (porov. Jn 14, 16). Vo Verím vyznávame, že to Duch hovorí skrze prorokov. Skrze Ducha sa vykonáva prorocký úrad a Duch nás neustále vyzýva k obnove. Svätý Simeon Nový Teológ poznamenal:

Vďaka Svätému Duchu každý zakusuje vzkriesenie, čím nemyslím konečné vzkriesenie tela… Hovorím o duchovnom znovuzrodení a vzkriesení mŕtvych duší, ktoré sa uskutočňuje duchovným spôsobom každý deň (Katechéza 6, 10).

Zdroj: Katechizmus LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život: Ježiš, vtelené Slovo (15. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život: Boh zmluvy (13. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings