Svetlo pre život – z Prológu (1. časť)

Ján Krupa

Katechizmus Svetlo pre život – z Prológu (1. časť)

„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10, 10). Týmito slovami vysvetľuje evanjelium svätého Jána cieľ vtelenia. Božie Slovo – ktoré pri stvorení uviedlo do života všetky veci (porov. Jn 1, 1 – 4) – teraz privodzuje nové stvorenie tým, že na seba berie telo, aby nám prinieslo život v jeho pravom zmysle. Ten, ktorý nám najskôr dal bytie, nás teraz povoláva za hranice stvoreného času a priestoru, aby sme osudovo prežívali jeho prítomnosť. Premenení v hlbinách nášho bytia prostredníctvom tohto stretnutia kresťanskí veriaci našich dní opakujú volanie prvých veriacich: „Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou“ (Jn 1, 16).

Obnovujúca prítomnosť Božieho Slova medzi nami nám otvára cestu k účasti na Božej „milosti“: nie na nejakom predmete alebo veci, ale na plnosti samotného Boha, ktorý sa nám milostivo dáva. Prostredníctvom Krista sa nám ponúka vstup do dôverného Božieho života a do tajomstva Najsvätejšej Trojice. A práve viera, otvorenosť voči Božiemu pôsobeniu vo svete, ako aj v hlbinách nášho bytia, oslobodzuje každého z nás k účasti na tejto novosti života. Písmo hovorí, že „tým, ktorí ho [Krista] prijali, [Kristus] dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno“ (Jn 1, 12).

Viera je dynamický jav s mnohými významovými rovinami, o ktorých môžeme uvažovať. Najlepšie je začať uvažovať o viere tak, ako ju chápal svätý Maxim Vyznávač: „Viera je pravdivé poznanie, ktorého princípy presahujú rozumové dokazovanie; viera nám totiž sprítomňuje veci, ktoré presahujú intelekt a rozum“ (Prvá centúria o teológii, 9). Pre mnohých moderných ľudí je toto vysvetlenie protirečením. Tí, ktorí akceptujú iba intelekt ako miesto zisťovania pravdy, by povedali, že nemôže existovať poznanie mimo intelektu a rozumu. Pre nich sú nástrojmi poznania racionálne argumenty, logické štruktúry, vedecké experimenty alebo pozorovanie; vieru by odmietli ako „subjektívnu“. Veľké pokroky vo vede a technike podľa tejto metodológie im zastierajú nedostatok konečných odpovedí na otázky pôvodu alebo účelu či udalosti samotného zázraku existencie.

Tradícia Písiem a cirkevných Otcov však potvrdzuje hlbšiu formu poznania, ktorá vychádza z hĺbky nášho bytia: poznanie, ktoré zostáva mimo skúsenosti tých, ktorí si cenia len vedeckú metódu. Práve toto poznanie – zrodené z Božieho obrazu, ktorý sa nachádza v každom človeku, a zo zjednotenia s Bohom tých, ktorí si obliekli Krista – v nás vytvára plnosť života a je aj podstatou tohto života: „Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista“ (Jn 17, 3).

Rastieme vo viere

Biblické slovo pre spôsob, akým veriaci vkladá svoju vieru v Boha, je eis („v“). Náš Pán povedal apoštolom, aby krstili všetky národy „v mene Otca i Syna i Svätého Ducha“ (Mt 28, 19). Preto pri každom krste spievame: „Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli, aleluja“ (porov. Gal 3, 27). Krst „v“ najpresnejšie znamená, že patríme tomu, v ktorého mene sme boli pokrstení. Viac ako patríme; „stávame sa“ Kristom, akoby sme ním boli objatí. Vyjadrujeme tým vieru, ktorá je viac než len vierou v súbor tvrdení. Je to proces stávania sa tým, čomu veríme, smerovanie k zjednoteniu s Trojicou, ku ktorej patríme krstom.

Ako veľmi je táto vízia viery vzdialená od našej doby! Pre mnohých ľudí dnes je viera jednoduchým názorom na zdanlivú pravdu: vecou intelektuálneho alebo emocionálneho presvedčenia. V tradičnom kresťanskom chápaní je viera ničím iným ako udalosťou konečnej skutočnosti, presahujúcou obmedzenia života tohto sveta.

Viera má však aj intelektuálnu stránku, rozmer rozumnosti alebo otvorenosti logickému vyjadreniu. Naše vnímanie toho, čo viera odhaľuje, môžeme vyjadriť slovnými symbolmi, hoci tieto slová zostávajú nedostatočné na vyjadrenie plnosti tejto skutočnosti. Preto Cirkev vo svojom vyznaní viery, v Nicejsko-konštantínopolskom kréde, konkrétne ohlasuje tajomstvo Boha, pričom nám pripomína, že je to je len symbol toho, s ktorým sa stretávame prostredníctvom viery.

Jedným aspektom povolania k viere je teda pozvanie, aby sme si osvojili cirkevné chápanie toho, čo nám Boh ukázal zo seba a čo urobil, aby sme sa s nám zjednotili. Nie sme povolaní len k všeobecnej viere v Boha alebo náboženstvo, ale k viere Cirkvi. Prvá časť tejto prezentácie s názvom „Tajomstvo, ktorému veríme“ načrtáva toto tajomstvo Boha, ktorý nás miluje a zjavuje sa nám.

Zdroj: Katechizmus LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad zhotovil Ján Krupa, aktualizované 11.12.2022

Zdroj obrázka: https://www.amazon.com/Light-Life-Part-Mystery-Believed/dp/1887158073

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život: Viera je spoločná (2. časť)
Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings