Svetlo pre život: Mojžiš a exodus (12. časť)

Ústredným bodom celého Starého zákona je Boží najvyšší vykupiteľský čin, ktorým Boh vyviedol Izraelitov z otroctva v Egypte. Táto udalosť, nazývaná exodus, sa začína zotročením Abrahámových potomkov v Egypte faraónom, „ktorý Jozefa nepoznal“ (Ex 1, 8). Z politických dôvodov boli ľudia zotročení spôsobom hriešneho správania, ktorý sa usiloval o moc pre seba a nenávidel tých, ktorí boli iní. Táto nespravodlivosť bola prejavom zla, ktoré vniklo do ľudského rodu.

Boh sa zľutoval nad ľudom, ktorý sa ocitol v takomto zajatí, a zjavil sa ako vykupiteľ, keď povolal proroka Mojžiša, aby ich vyviedol z otroctva „do krajiny krásnej a priestrannej, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom“ (Ex 3, 8). Predstavil sa Mojžišovi: „Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba… Videl som utrpenie svojho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie pre pracovných dozorcov…“ (Ex 3, 6 – 7).

Exodus je vzorom pre celý Boží vzťah k jeho ľudu. Stretávame sa v ňom s Bohom, ktorý nás miluje a volá do priateľstva. Keď pred ním prechádzal Pán, Mojžiš bol pohnutý a zvolal: „Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech“ (Ex 34, 6 – 7). V neskorších rokoch proroci nikdy nezabudnú, ako Boh zaobchádza s ľudským rodom: Boh zostáva verný, aj keď jeho ľud hreší.

Skúsenosť exodu bola zároveň prísľubom zmluvy medzi Bohom a jeho ľudom Izraelom. Ten, ktorý ich vyviedol z Egypta, ich vyzval, aby uctievali iba jeho. Toto veľké prikázanie, ktoré im bolo dané, mali denne opakovať ako modlitbu: „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou“ (Dt 6, 4 – 5).

Príbeh exodu prežíva Cirkev novým spôsobom počas Veľkého a Svätého týždňa, v ktorom slávime smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Ohlasujeme svoju vieru, že „nad nami zažiarila nová Pascha“ (Paschálna stichira). Kristus naplnil duchovný význam exodu tým, že vyslobodil celý ľudský rod z otroctva hriechu. Táto záchrana je oveľa univerzálnejšia ako exodus z fyzického otroctva na jednom odľahlom mieste a v dávnej dobe. Na ohlásenie tejto  novej zmluvy Ježiš ustanovil Eucharistiu, aby naplnil paschálny pokrm, ktorý Židia slávnostne jedli, aby si pripomenuli udalosti exodu.

Mnohé detaily príbehu o exode sú vzorom pre spôsob, ako Boh koná v našich životoch. Aby izraelský ľud našiel zasľúbenú zem, musel štyridsať rokov putovať púšťou. Toto malo naznačovať čas prípravy, ktorý potrebujeme, keď čakávame na Božie konanie. Mojžiš sa teda štyridsať dní postil na púšti, kým dostal desať prikázaní. Eliáš sa štyridsať dní postil na púšti, kým prišiel do Božej prítomnosti. Ježiš sa postil štyridsať dní, keď odvracal diablove pokušenia. Rovnako púšť alebo vrch sa stali privilegovanými miestami na stretnutie s Bohom. Tieto miesta nás oddeľujú od rozptýlenia a privádzajú nás do ticha, kde môžeme počuť tichý Boží hlas. Ježiš zjaví svoje božstvo Petrovi, Jakubovi a Jánovi na vysokom vrchu, keď sa pred nimi premení. Mojžiš a Eliáš sa pri tejto udalosti objavili ako zástupcovia Zákona a Prorokov, pretože podobným spôsobom zažili Boha.

Aby sme našli Božiu prítomnosť v našom živote, potrebujeme aj my nejakú „púštnu skúsenosť.“ Cirkev nám ponúka takúto skúsenosť vo svojich pôstnych obdobiach, najmä v štyridsaťdňovom Veľkom pôste pred sviatkom zmŕtvychvstania nášho Pána.

Púšť obsahuje aj prvok nebezpečenstva. Skúsenosť Izraelitov s púšťou nebola len pozitívna; v skutočnosti bola dôsledkom slabosti ich viery. Neúrodnosť púšte je obrazom boja so zlým a jeho pokušením. Na púšti náš Pán zápasil so Satanom a mnohí raní kresťania sa vydali cestou života na púšti. Stali sa prvými mníchmi a mníškami, založili nový a svätý spôsob života, v ktorom bojovali so zlom a porážali ho. Ich cieľom bolo úplne sa otvoriť zjednoteniu s Bohom. Tento boj sa nazýva askéza, život pokánia.

Každý človek, ktorý chce skutočne nasledovať Krista, sa musí zapojiť do nejakej formy pokánia. Tento spôsob života so sebou prináša riziká, ale bez pokánia nemôžeme rásť v múdrosti a láske. Podobenstvo o talentoch varuje pred nebezpečenstvom falošnej istoty (Mt 25, 14 – 30; Lk 19, 12 – 17).

Exodus bol tiež príležitosťou na plnšie zjavenie Boha ako Toho, ktorý s nami nejedná neosobne, ale ako s osobami. Mojžišovi zjavuje svoju slávu (Ex 33, 18 – 19) a hovoril s ním „z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom“ (Ex 33, 11). Pán dokonca prezradí Mojžišovi svoje meno „Ja som, ktorý som“ (v hebrejčine Jahve). Pán nazval Mojžiša svojím „dôverným priateľom“. Celý príbeh exodu hovorí o tom, ako sa Boh hlboko zaujíma o svoj ľud, Hebrejov, a, v širšom zmysle, o nás. Dávanie zákona sa sústredilo na desať prikázaní ako súčasť láskyplného Božieho záujmu o ľudí, ako návod k spôsobu života, ktorý by sa vyhýbal zlu a napĺňal nás osobne. Prikázania sú ani nie tak zákonom, ako skôr poznaním o pravej Božej ceste.

Správa o exode sa nepokúša oslavovať izraelský ľud a zámerne zdôrazňuje chyby a zlyhania jeho vodcov a samotného ľudu. Exodus stavia do centra príbehu Izraela Boha, milosrdného Pána, ktorý vypočuje bezmocným a privedie ich k spáse. Otvára sa nám nový horizont svetla a nádeje, keď sa Boh vykupiteľ stretáva so svojím ľudom v jeho zotročení a utrpení. Boh sa stane hlavným protagonistom tohto príbehu, vždy pripravený vykúpiť a zachrániť. Exodus je skôr než svetskou históriou ich pôvodu ohlasovaním „dobrej správy“, ktorá poskytuje charakteristiku celého náboženského a eticko-sociálneho života židovského ľudu. Ich náboženským a morálnych ideálom zostane chodenie s Bohom.

Počet Izraelitov, ktorí skutočne opustili Egypt, bol malý, ale stali sa predstaviteľmi všetkých, ktorí budú nasledovať. Vďaka ich paschálnemu zdieľaniu viery mali neskoršie generácie príležitosť podieľať sa na milosti udelenej týmto niekoľkým. To isté platí aj pre nás kresťanov. Toľkí koľkí sme sa tiež podieľame na milosti paschálneho tajomstva, ktoré sa slávi na každej božskej liturgii a obnovuje sa v bohoslužbách Veľkého týždňa a Veľkej noci. Keď sa s vierou zúčastňujeme na týchto sláveniach, stotožňujeme sa s „Paschou“ Ježiša Krista a máme úžitok zo spásonosných účinkov jeho smrti a zmŕtvychvstania.

Zdroj: Katechizmus LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad zhotovil o. Ján Krupa.

Please follow and like us:


Nasledujúce: Svetlo pre život: Boh zmluvy (13. časť)

Predchádzajúce: Svetlo pre život: Abrahám a Izraeliti (11. časť)Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings